Zaporizhzhya National University

/ Zaporizhzhya National University

ZNU Press Centre News

At the Faculty of Physics held regional conference

01.10.2015

Yesterday, according to the plan of international, national, regional (inter-university), university research, scientific, methodical scientifically conferences and seminars in Zaporizhzhya National University in 2015, at the Physics Faculty hosted a regional inter-university conference "Theoretical and Experimental Basics of Material Science". It was attended by scholars of our university, Zaporizhzhya National Technical University and representatives of enterprises of Zaporizhzhya.
Events

It is interestingly

Радіо Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ZNU, Zaporizhzhya National University, Zhukovsky str., 66, Zaporizhzhya, Ukraine, 69600