Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Форми документів

Силабуси

 • Форма (шаблон) силабуса docx, pdf
 • Зразок Силабуса для 3-го рівня вищої освіти (доктор філософії) pdf
 • Бланки документів відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування

  Бланки документів навчального і навчально-методичного відділів

  • Заява про направлення на підвищення кваліфікації doc, pdf
  • Направлення на підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника doc, pdf
  • Індивідуальний план підвищення кваліфікації doc, pdf
  • Звіт про підвищення кваліфікації doc, pdf
  • Форма Договору на проведення практики студентів з базою практики doc, pdf
  • Форма листа на базу практики docx, pdf
  • Форма наказу ректора університету про проведення практики студентів docx, pdf
  • Форма направлення на базу практики docx, pdf
  • Форма щоденника практики doc, pdf
  • Освітньо-професійна програма doc, pdf
  • Робоча програма навчальної дисципліни doc, pdf
  • Заява про дозвіл на сумісництво (для співробітників ЗНУ) doc, pdf
  • Заява про переведення на долю ставки за сумісництвом (для співробітників ЗНУ) doc, pdf
  • Заява про дозвіл на сумісництво (для нештатних працівників ЗНУ) doc, pdf
  • Заява про прийом на роботу на умовах погодинної оплати (для нештатних працівників ЗНУ) doc, pdf
  • Заява про дозвіл на роботу на умовах погодинної оплати (для співробітників ЗНУ) doc, pdf
  • Звіт кафедри про виконання навчального навантаження викладачами кафедри xslx
  • Табель оплати навчальної роботи з погодинного фонду doc, pdf
  • Відомість про просування контингенту студентів docx, pdf
  • Відомість доручень для складання розкладу занять doc, pdf
  • Додаток до заяви на індивідуальний графік студента doc, pdf

  Бланки документів відділу бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності

  Бланки документів відділу кадрів

  Бланки документів відділу діловодства та архіву

  • Зразок наказу з основної діяльності pdf
  • Зразок наказу з адміністративно-господарських питань pdf
  • Зразок протоколу засідання колегіального органу, комісії, комітету, робочої групи pdf
  • Зразок протоколу загальних зборів трудового колективу pdf
  • Зразок протоколу оперативної наради у ректора pdf
  • Зразок протоколу зборів структурного підрозділу pdf
  • Зразок доповідної записки pdf
  • Зразок пояснювальної записки pdf
  • Уніфікована форма довідки службового характеру pdf
  • Зразок довідки біографічного характеру pdf
  • Зразок службового листа pdf
  • Зразок заяви громадянина pdf
  • Зразок заяви працівника pdf
  • Зразок автобіографії pdf
  • Зразок характеристики pdf
  • ЗАЯВА про підтвердження навчання pdf
  • ЗАЯВА_про_підтвердження_роботи pdf
  • Доповідна записка для оформлення відрядження по Україні pdf

  Бланки документів науково-дослідної частини

  • 1. Організація роботи науково-технічної ради
   • 1.1. Службова записка щодо формування плану роботи НТР doc, pdf
   • 1.2. Службова записка щодо змін у складі НТР doc, pdf
   • 1.3. Заява на дозвіл наукового керівництва аспірантами doc, pdf
   • 1.4. Службова записка щодо рекомендації до друку збірника наукових праць doc, pdf
   • 1.5. Заява на рекомендацію до друку монографії (наукового видання) doc, pdf
   • 1.6. Службова записка щодо затвердження складу редакційної ради (колегії) doc, pdf
   • 1.7. Заява на затвердження теми дисертації доктора наук, наукового консультанта doc, pdf
   • 1.8. Заява на затвердження теми дисертації доктора філософіїdoc, pdf
   • 1.9. Заява на зміну (уточнення) теми дисертації doc, pdf
   • 1.10. Заява на зміну наукового керівника (консультанта) doc, pdf
   • 1.11. Заява на надання творчої відпустки doc, pdf
   • 1.12. Звіт про результати виконання НДР doc, pdf
  • 2. Організація наукової роботи кафедр, факультетів, НПП
   • 2.1. Службова записка щодо формування Плану проведення наукових конференцій doc, pdf
   • 2.2. Службова записка щодо проведення наукової конференції, яка не включена до плану МОН України doc, pdf
   • 2.3. Службова записка щодо проведення наукової конференції, яка включена до плану МОН України doc, pdf
   • 2.4. Форма звіту про проведення наукової конференції doc, pdf
   • 2.5. Службова записка щодо відзначення працівників до Дня науки doc, pdf
   • 2.6. Службова записка щодо виплати винагороди за публікацію doc, pdf
   • 2.7. Службова записка щодо виплати матеріальної винагороди за створення інтелектуальної власності ЗНУ doc, pdf
   • 2.8. Бланк відношення до наукової бібліотеки ім. Вернадського doc, pdf
   • 2.9. Договір про співробітництво кафедр, факультетів з організаціями, підприємствами, установами doc, pdf
   • 2.10. Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми НДР, що виконуватиметься в межах основного робочого часу викладачів doc, pdf
   • 2.11. Довідка про використання результатів НДР doc, pdf
   • 2.12. Річний звіт кафедри про наукову роботу doc, pdf
   • 2.13. Річний звіт кафедри про студентську наукову роботу doc, pdf
  • 3. Організація виконання НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду держбюджету
   • 3.1. Заява на роботу за сумісництвом за НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.2. Службова записка щодо складу виконавців НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.3. Технічне завдання НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.4. Календарний план НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.5. Інформаційний звіт НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.6. Інформація про кількісні показники виконання НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.7. Довідка про використання результатів НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.8. Службова записка щодо повірки обладнання за НДР, що фінансується за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.9. Службова записка щодо заправки принтера за НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.10. Службова записка щодо закупівлі товарів за НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
   • 3.11. Службова записка щодо закупівлі послуг за НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду держбюджету doc, pdf
  • 4. Організація виконання госпдоговірних НДР
   • 4.1. Перелік документів, які замовник надає університету перед укладанням договору на проведення госпдоговірної НДР doc, pdf
   • 4.2. Договір на проведення госпдоговірних науково-дослідних робіт doc, pdf
   • 4.3. Договір на надання науково-технічних послуг з юридичними особами doc, pdf
   • 4.4. Договір на надання науково-технічних послуг з фізичними особами doc, pdf
   • 4.5. Протокол угоди про договірну ціну госпдоговірної НДР doc, pdf
   • 4.6. Службова записка на призначення керівника та виконавців госпдоговірної НДР doc, pdf
   • 4.7. Заява на роботу за сумісництвом за госпдоговірною НДР doc, pdf
   • 4.8. Технічне завдання на виконання госпдоговірної НДР doc, pdf
   • 4.9. Календарний план госпдоговірної НДР doc, pdf
   • 4.10. Службова записка на повірку обладнання за госпдоговірною НДР doc, pdf
   • 4.11. Службова записка на заправку принтера за госпдоговірною НДР doc, pdf
   • 4.12. Службова записка про закупівлю товарів за госпдоговірною НДР doc, pdf
   • 4.13. Службова записка щодо закупівлі послуг за госпдоговірною НДР doc, pdf
   • 4.14. Акт - здачі виконаних робіт за госпдоговірною НДР doc, pdf
  • 5. Реєстрація НДР в УкрІНТЕІ
   • 5.1. Реєстраційна картка НДР в УкрІНТЕІ docx, pdf
   • 5.2. Облікова картка НДР в УкрІНТЕІ doc, pdf
  • 6. Організація роботи центрів і лабораторій НДЧ
   • 6.1. Службова записка щодо створення навчально-наукової лабораторії doc, pdf
   • 6.2. Заява на роботу за сумісництвом в лабораторію doc, pdf
   • 6.3. Календарний план роботи навчально-наукової лабораторії, центру doc, pdf
   • 6.4. Проміжний звіт навчально-наукової лабораторії, центру (за півріччя) doc, pdf
   • 6.5. Річний звіт навчально-наукової лабораторії, центру doc, pdf
   • 6.6 Службова на перейменування та зміни у штатному розписі лабораторії doc, pdf
  • 7. Захист інтелектуальної власності
   • 7.1. Авторська довідка doc, pdf
   • 7.2. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію публікації до друку doc, pdf
   • 7.3. Експертний висновок про можливість публікації матеріалів doc, pdf
   • 7.4. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір doc, pdf
   • 7.5. Службова записка щодо виплати матеріальної винагороди за створення інтелектуальної власності ЗНУ doc, pdf
  • 8. Організація студентської наукової роботи
   • 8.1. Організація проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
    • 8.1.1. Анотація наукової роботи для Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.2. Відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.3. Форма направлення студента для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.4. Рецензія на наукову роботу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.5. Статистична довідка щодо участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.6. Список студентів, які запрошені на науково-практичну конференцію ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.7. Перелік питань щодо узагальнення підсумків ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.8. Протокол засідання галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.9. Протокол засідання апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
    • 8.1.10. Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт doc, pdf
   • 8.2. Організація проведення Всеукраїнської студентської олімпіади
    • 8.2.1. Звіт про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
    • 8.2.2. Анкета учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
    • 8.2.3. Форма направлення студента для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
    • 8.2.4. Список та кількість учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
    • 8.2.5. Результати переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
    • 8.2.6. Пропозиції до МОН щодо нагородження організаторів олімпіади doc, pdf
    • 8.2.7. Звіт про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади doc, pdf
   • 8.3 Організація студентської наукової роботи кафедр
    • 8.3.1. План роботи студентської наукової проблемної групи doc, pdf
    • 8.3.2. Звіт про роботу студентської наукової проблемної групи doc, pdf
    • 8.3.3. Анкета учасника університетської конференції «Молода наука» doc, pdf
    • 8.3.4. Вимоги до оформлення публікації у збірнику «Молода наука» doc, pdf
    • 8.3.5. Зразок оформлення наукової роботи на конкурс ЗОДА doc, pdf
    • 8.3.6. Службова записка щодо відзначення студентів та аспірантів до Дня науки doc, pdf
    • 8.3.7. Форма направлення студента для участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах doc, pdf
    • 8.3.8. Річний звіт кафедри про студентську наукову роботу doc, pdf
   • 8.4. Організація роботи НТСАД
    • 8.4.1. Заява на вступ до НТСАД doc, pdf
    • 8.4.2. План роботи НТСАД факультету/інституту doc, pdf
    • 8.4.3. Склад ради НТСАД факультету/інституту doc, pdf
    • 8.4.4. Звіт про роботу НТСАД факультету/інституту doc, pdf

  Бланки документів відділу аспірантури і докторантури

  • Документи для вступу до аспірантури
   • Перелік документів при вступі до аспірантури doc, pdf
   • Автобіографія doc, pdf
   • Особовий листок з обліку кадрів doc, pdf
   • Список наукових праць doc, pdf
   • Заява про допуск для складання вступних іспитів до аспірантури doc, pdf
   • Згода на збір та обробку персональних даних doc, pdf
  • Документи для вступу до докторантури
   • Перелік документів при вступі до докторантури doc, pdf
   • Заява для вступу до докторантури doc, pdf
   • Автобіографія doc, pdf
   • Особовий листок з обліку кадрів doc, pdf
   • Список наукових праць doc, pdf
  • Документи для проходження атестації
   • Атестаційний лист аспіранта docx, pdf
   • Атестаційний лист докторанта doc, pdf
  • Документи для складання кандидатського іспиту
   • Заява про допуск для складання іспиту кандидатського мінімуму doc, pdf
  • Документи на НТР
   • Уточнення (зміна) теми кандидатської (докторської) дисертації doc, pdf
   • Заява на НТР про затвердження теми докторської дисертації doc, pdf
   • Заява на НТР про затвердження теми дисертації доктора філософії docx, pdf
   • Заява про зміну наукового керівника doc, pdf
   • Індивідуальний навчальний план аспіранта DOCX PDF
   • Індивідуальний план наукової роботи аспіранта DOCX PDF
  • Договір про надання освітньої послуги – підготовку аспіранта (докторанта) doc, pdf
  • Договір про надання платних послуг, пов'язаних із підготовкою до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) doc, pdf
  • Обхідний листок аспіранта (докторанта) doc, pdf
  • Особова картка П2ДС doc, pdf
  • Реквізити для оплати за навчання pdf
  • Службове подання про затвердження комісії для складання кандидатського іспиту з дисципліни doc, pdf
  • Службове подання про затвердження комісії для складання вступного іспиту з дисципліни doc, pdf
  • Службове подання про затвердження комісії для складання кандидатського іспиту з дисципліни doc, pdf
  • Заява про академічну відпустку doc, pdf
  • Заява про вихід з академічної відпустки doc, pdf
  • Заява про матеріальну винагороду за захист докторської дисертації doc, pdf
  • Згода на збір та обробку персональних даних doc, pdf

  Бланки документів міжнародного відділу

  • Зразок заяви на стажування НПП doc, pdf
  • Зразок заяви на стажування для студентів doc, pdf

  Бланки документів наукової бібліотеки

  • Замовлення на передплату газет та журналів України docx, pdf
  • Замовлення на придбання літератури (книгозабезпечення) docx, pdf
  • Заявка для отримання класифікаційного індексу УДК docx, pdf
  • Службова записка Про надання приміщення для заходу docx, pdf
  • Службова записка Про організацію книжкової виставки docx, pdf
  • Картка забезпечення дисципліни навчальними матеріалами docx, pdf

  Бланки документів відділу виховної роботи

  • Заява про проживання в гуртожитку під час вступних іспитів від абітурієнта doc, pdf
  • Заява про дозвіл на проживання на період сесії студента заочної форми навчання doc, pdf
  • Заява про проживання в гуртожитку в літній період від студентів денної форми навчання doc, pdf
  • Заява про виселення з гуртожитку doc, pdf
  • Заява про виділення місця в гуртожитку на час консультацій від аспіранта університету doc, pdf
  • Заява про виділення місця в гуртожитку від аспіранта університету doc, pdf
  • Заява про виділення кімнати для проживання співробітника університету та його родини doc, pdf
  • Заява про реєстрацію в гуртожитку doc, pdf
  • Акт про порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках університету doc, pdf
  • Графік чергування на поверсі (блоці) doc, pdf
  • Журнал передачі чергування doc, pdf
  • Протокол виборів старости поверху (блоку) doc, pdf
  • Заява про перебування сторонньої особи в гуртожитку doc, pdf
  • Заява про повернення залишку коштів за проживання doc, pdf

  Бланки документів Центру інтенсивного вивчення іноземних мов

  • Анкета слухача doc, pdf
  • Зразок заяви на зарахування doc, pdf
  • Зразок типового договору про надання освітніх послуг doc, pdf

  Бланки документів Юридичного відділу

  • Форма контракту асистент, викладач, старший викладач : doc, pdf
  • Форма контракту доцент : doc, pdf
  • Форма контракту завідувач кафедри, доцент : doc, pdf
  • Форма контракту завідувач кафедри, професор : doc, pdf
  • Форма контракту професор : doc, pdf
  • Форма додаткової угоди до контракту щодо продовження строку : docx