Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Юридичний факультет / Кафедри / Кафедра адміністративного та господарського права  

Кафедра адміністративного та господарського права

Контакти

Завідувач кафедри - Колпаков Валерій Костянтинович

Міський телефон: +38 (061) 228-76-18

Адреса: корпус 5, #110

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

На сьогоднішній день на кафедрі адміністративного та господарського права працюють:


КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету, заслужений юрист України

У 1996 закінчила юридичний факультет Запорізького національного (державного) університету, отримала диплом юриста з відзнакою. Свою науково-педагогічну роботу розпочала з серпня 1996 року в ЗНУ, працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію «Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення», у 2005 році — докторську дисертацію «Адміністративний примус у публічному праві України». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 році вчене звання професора, з 2007 року Залужений юрист України.

Член багатьох консультативних дорадчих рад при органах державної влади, спеціалізованих вчених рад , редакційних колегій вітчизняних та зарубіжних наукових фахових видань.

Здійснює керівництво аспірантами та докторантами за спеціальністю 12.00.07. «адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право». Автор багатьох наукових , методичних ,публіцистичних робіт. Викладає дисципліни «Адміністративне право»,«МСДУ»; здійснює керівництво дипломними, курсовими та магістерськими роботами.

КОЛПАКОВ Валерій Костянтинович, д.ю.н, професор.

Народився 15 серпня 1948 р. у м. Миколаєві.

Освіта вища педагогічна: у 1970 р. закінчив філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Російська мова і література»; вища юридична – у 1977 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за спеціальністю «Правознавство». З 1980 по 1984 рр. навчався в ад’юнктурі Київської вищої школи МВС СРСР (м. Київ), а з 2003 по 2005 рр. – в докторантурі Київського національного університету внутрішніх справ (м. Київ).

З 1970 по 1972 рр. проходив строкову військову службу у збройних силах. У 1972-1981рр. працював в органах внутрішніх справ (Кримська область і Придніпровська залізниця) на посадах інспектора, інспектора з особливо важливих справ, заступника начальника і начальника Лінійного відділу міліції на ст. Севастополь. З 1981 р. займається науково-педагогічною роботою у Київській вищій школі МВС СРСР, Національній академії внутрішніх справ України, Київському національному університеті внутрішніх справ, Національному авіаційному університеті, Запорізькому національному університеті. За цей період займав посади викладача, старшого викладача, доцента і професора кафедр державно-правових дисциплін, оперативної роботі та адміністративного права, начальника навчального відділу, начальника кафедри адміністративного права Київського національного університету внутрішніх справ, завідувача кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету. З 2013 р. займає посаду професора кафедри адміністративного і господарського права Запорізького національного університету.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Профілактика адміністративних правопорушень громадськими пунктами охорони порядку» (спеціальність 12.00.02 – державне право і управління; радянське будівництво; адміністративне право; фінансове право). У 1991 р. отримав вчене звання доцента (по кафедрі оперативної роботи), а у 2002 р. – вчене звання професора (по кафедрі адміністративного права). У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Деліктний феномен в адміністративному праві України» (спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Основні наукові інтереси і напрямки досліджень знаходяться у сфері історико-філософських і теоретичних проблем адміністративно-правових відносин, предмета і метода адміністративного права, адміністративно-деліктного права, адміністративного процесу. Опублікував понад 300 наукових та навчальних праць, які процитовано у 1480 публікаціях українських і зарубіжних вчених. Поточний h-index 12, i10-index 15 (індексація наукометричнї системи scholar google citations). Основні праці: «Адміністративне право України» (1999), «Адміністративне право України» (у співавт., 2003), «Адміністративне право України. Академічний курс» (у співавт., 2004), монографія «Адміністративно-деліктний правовий феномен» (2004), «Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право)» (2008), монографія «Теорія і практика адміністративного судочинства» (у співавт., 2011), «Юрисдикція адміністративних судів» (у співавт., 2011), «Курс адміністративного права України» (у співавт., 2013), «Вступ до навчального курсу «Адміністративне право України»: навч. лекція» (у співавт., 2014).

Підготував 50 кандидатів юридичних наук.

Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій К 17.051.07 Запорізького національного університету; Д 27.855.02 у Національному університеті державної податкової служби України; К 26.062.16 у Національному авіаційному університеті.

Входить до редакційних колегій видань: «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки», «Юридичний науковий електронний журнал», «Наукові праці Національного авіаційного університету. Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”», «Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право: науковий журнал», журнал «Адміністративне право і процес»; «Журнал східноєвропейського права», Всеукраїнський науковий журнал «Право і суспільство».

СИДОРОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

Закінчив юридичний факультет Запорізького національний (державний) університет у 2001 році з відзнакою. У листопаді 2001 року вступив до аспірантури ЗДУ за спеціальністю 12.00.03.-цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У червні 2004 року достроково закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03.-цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертаційної роботи «Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект)». Працював асистентом кафедри цивільного права юридичного факультету, старшим викладачем кафедри цивільного права, доцентом кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ. Викладає дисципліну «Господарське право» на юридичному, економічному факультетах та у центрі післядипломної освіти. Коло наукових інтересів — господарські договори, господарські товариства, корпоративне управління. Автор 3 посібників, 17 наукових статей, 46 наукових тез. Куратор академічної групи студентів та здійснює персональну «опіку» над студентами-сиротами.

ПИРОЖКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету ЗНУ з навчальної роботи.

Навчалась на філологічному факультеті ЗДУ, в 1999 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «філолог». В 1999 — 2004 р.р. — навчалась на юридичному факультеті ЗДУ. В 2004 — 2007 р.р. працювала старшим викладачем кафедри правознавства (в ЗІ ім. гетьмана Петра Сагайдачного МАУП, ЗНТУ). В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) на тему: «Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні». Член журі секції «Право» історико-географічного профілю Запорізького обласного відділення МАН України, член журі Запорізької обласної учнівської олімпіади з правознавства, науково-методичної ради юридичного факультету ЗНУ, Вченої ради юридичного факультету ЗНУ. Автор 8 посібників, 4 підручників, 52 наукових статей, 97 наукових тез, здійснює керівництво курсовими, дипломними та магістерськими роботами. Відповідальна на юридичному факультеті за впровадження кредитно-модульної системи.


МЕЛІХОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

К.ю.н, доцент, доцент кафедри

У 2006 закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету, отримала диплом юриста з відзнакою. Свою трудову діяльність розпочала з серпня 1999 року в ЗНУ, працювала старшим лаборантом кафедри теорії та історії держави та права, старшим лаборантом лабораторії криміналістики, методистом заочного відділення юридичного факультету, асистентом кафедри теорії та історії держави та права, старший викладач кафедри адміністративного та господарського права ЗНУ. Забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Екологічне право» (юридичний факультет), «Адміністративне право» (факультет соціології та управління, юридичний факультет, історичний факультет). З 2006 року активно займається науковою роботою. Є членом науково-пошукового товариства студентів та викладачів ЗНУ з дослідження актуальних проблем адміністративного права, членом робочої групи з наукових досліджень у рамках спеціальної наукової теми «Основні напрямки реформування законодавства України у контексті європейської інтеграції», координатором студентських наукових досліджень з адміністративного права. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.ю.н. на тему «Організаційно-правові засади управління у галузі юридичної науки в Україні» / науковий керівник- д.ю.н., професор Коломоєць Т.О. Автор 4 підручників (у співавторстві), 72 посібників, 42 наукових статей, 55 тез наукових доповідей та повідомлень на конференціях, 26 навчально-методичних розробок. Член робочих груп з підготовки наукових висновків до зразків перспективного законодавства, член авторських колективів з підготовки навчальних посібників. Відповідає за профорієнтаційну роботу кафедри, член Вченої ради юридичного факультету ЗНУ. Відзначена грамотами декана юридичного факультету ЗНУ, ректора ЗНУ.

КУЗЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри

1999 році закінчила юридичний факультет Запорізького національного (державного) університету. Розпочала свою науково-педагогічну діяльність у ЗНУ з 2000 року, вступивши до аспірантури. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управління» за спеціальністю 12.00.07. «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». На кафедрі працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, доцентом. Забезпечує викладання дисципліни: «Адміністративна реформа в Україні». Коло наукових інтересів: адміністративний процес, адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності, адміністративні послуги. Має свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю. Автор: 8 навчальних посібників, 16 навчально-методичних посібників, 58 наукових статей,69 наукових тез. Є відповідальною за іміджеві політику кафедри і факультету, за зв’язки із ЗМІ.

КУКУРУДЗ РОМАН ОРЕСТОВИЧ

К.ю.н, доцент, доцент кафедри

У 2000 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного (державного) університету з відзнакою. Розпочав свою науково-педагогічну діяльність у ЗНУ з 2000 року, вступивши до аспірантури, спочатку за спеціальністю 12.00.02, а пізніше змінивши спеціальність на 12.00.07. У 2010 році захистив дисертацію на тему «Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі за законодавством України: питання: питання теорії та практики» / науковий керівник д.ю.н., професор Коломоєць Т.О. На кафедрі працював асистентом, викладачем, старшим викладачем. Забезпечує викладання дисциплін: «Податкове право»; «Банківське право». Коло наукових інтересів: адміністративний процес, податкове право. Є куратором факультету по підготовці команди ЗНУ до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з правознавства. Активно займається практичною діяльністю, здійснює керівництво виробничою практикою студентів. Член міжрегіональної координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Запорізькій обласній державній адміністрації, Українського національного союзу молодих юристів. Автор: 6 підручників (у співавторстві), 8 навчальних посібників, 6 навчально-методичних посібників, 38 наукових статей, 45 наукових тез. Є відповідальним за профорієнтаційну роботу кафедри.

ЛЮТІКОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ

Доктор юридичних наук., доцент, заступник декана з наукової роботи

У 2007 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету. За період навчання проявив себе як наполегливий майбутній науковець, був активним учасником науково-пошукового товариства студентів з дослідження проблем адміністративного права, очолював наукове студентське товариство ЗНУ у 2006-2007 роках. Неодноразовий переможець всеукраїнських та регіональних конкурсів студентських наукових робіт, переможець конкурсу «Студент-науковець року». Розпочав свою науково-педагогічну діяльність у ЗНУ з 2007 року, вступивши до аспірантури. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект» за спеціальністю 12.00.07. «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». На кафедрі працює доцентом, забезпечує викладання дисциплін: «Теорія управління»; «Господарський процес», «Правові основи підприємницької діяльності». Коло наукових інтересів: адміністративний процес, адміністративно-деліктне право, інформаційне право. Співавтор: 9 підручників (із грифом МОН), 8 навчальних посібників, 58 наукових статей, тез. Має досвід практичної роботи юрисконсультом на підприємствах чорної металургії. Вчений секретар спецради на базі ЗНУ, відповідальний секретар редколегії журналу «Вісник ЗНУ. Юридичні науки» (фахове видання). Захистив докторську дисертацію на тему: "Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права" в 2013 році.


ГЕРМАНЮК МАРГАРИТА ОЛЕГІВНА

К.ю.н, старший викладач кафедри адміністративного та господарського права

У 2011 році закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету з відзнакою. Розпочала свою науково-педагогічну діяльність у ЗНУ з 2011 року, вступивши до аспірантури за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2012 році захистила дисертацію на тему «Принципи державної служби: питання адміністративно-правової доктрини та правозастосування» / науковий керівник д.ю.н., професор Коломоєць Т.О. На кафедрі працювала викладачем, старшим викладачем. Забезпечує викладання дисциплін: «Адміністративна відповідальність»; «Адміністративне судочинство», «Правові основи підприємницької діяльності», «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності».

Коло наукових інтересів: адміністративне право, державна служба. Автор: 3 навчальних посібників з грифом МОН (у співавторстві), 15 наукових статей, 47 наукових тез. Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами. Відзначена грамотами декана юридичного факультету ЗНУ, ректора ЗНУ.


ЗОЗУЛЬ ІЯ ВАСИЛІВНА

Кандидат юридичних наук, викладач кафедри.

У 2012 році закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету та отримала диплом магістра права з відзнакою.

За роки студентства очолювала Запорізький осередок Ліги студентів Асоціації правників України, неодноразово перемагала у всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт, була активним членом Наукового студентського товариства ЗНУ.

В 2012 році вступила до аспірантури Запорізького національного університету. Коло наукових інтересів: адміністративне судочинство, господарське судочинство.

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Презумпція в адміністративному праві в Україні" в 2014 році.

Має 1 монографію та 15 наукових статей, тез.

БЕРЕЖНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук,

викладач кафедри адміністративного та господарського права

З 2005 по 2010 роки навчалася в Запорізькому національному університеті, на юридичному факультеті. В 2013-2014 роках навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету (денна форма навчання). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Перекладач в адміністративно-деліктному провадженні» під керівництвом наукового керівника — доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Коломоєць Т.О. З 2014 року працює на юридичному факультеті Запорізького національного університету.

Викладає дисципліни: «Адміністративне право», «Фінансове право», «Господарське право».Відповідає на факультеті за співпрацю із економіко-правничим коледжем ЗНУ.

18.07.2014 11:26
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua