Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Юридичний факультет / Кафедри / Кафедра конституційного та трудового права  

Кафедра конституційного та трудового права

Адреса: 69063, м. Запоріжжя, ЗНУ, 5 учбовий корпус, ауд. 104.

Телефон: (061) 228-76-40

Завідувач кафедри: к.ю.н., доцент Журавльова Ганна Семенівна

Історія кафедри

Кафедра конституційного та трудового права створена у 2005 році на базі кафедри конституційного та адміністративного права. Кафедра конституційного та адміністративного права була створена на юридичному факультеті Запорізького державного університету у 1997 році. На сьогоднішній день очолює кафедру к.ю.н., доцент Журавльова Г.С.

Протягом всього існування кафедри вклад у навчальний процес внесли видатні вчені-правознавці такі як: д.ю.н., професор Погорілко В.Ф., д.ю.н., професор Коваль Л.В., д.ю.н., професор Шкарупа В.К., к.ю.н., професор Пастухов В.П.

Основні напрями наукової і навчально–методичної роботи кафедри

 • проведення наукових розробок в галузі конституційного права;
 • контроль за роботою над написанням дипломних та курсових робіт;
 • контроль за написанням магістерських робіт;
 • контроль за роботою над написанням дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук аспірантів та здобувачів кафедри;
 • проведення ділових ігор, колоквіумів та наукових конференцій для студентів юридичного факультету для більш повного розвитку їх здібностей та перевірки засвоєння ними теоретичного матеріалу і вміння застосовувати його на практиці;
 • проведення наукових та методичних семінарів, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань сучасної науки та проблем в сфері удосконалення педагогічної майстерності при викладанні навчальних дисциплін;
 • здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • забезпечення викладання дисциплін, передбачених навчальним планом;
 • розробка робочих та навчальних програм; методичних рекомендацій; навчально-методичних посібників щодо проведення усіх видів занять та для комплексного забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри
 • проведення поточних консультацій та індивідуальних занять зі студентами.

Наукові зв’язки кафедри

Колектив кафедри проводить науково-дослідну діяльність в галузі конституційного, трудового, парламентського права тощо. Викладачі кафедри співпрацюють з фахівцями провідних юридичних закладів освіти, приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах присвячених актуальній проблематиці в сфері конституційного права, що проводяться:

– Інститутом держави та права ім. В.М. Корецького НАН України;

– Київським національним університетом внутрішніх справ;

– Одеською національною юридичною академією;

– Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та ін.,

Відображення науково-дослідної діяльності викладачів можна знайти в наукових публікаціях на сторінках багатьох юридичних видань України.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра конституційного та трудового права

2 курс
 • Конституційне право України (к.ю.н., доцент Журавльова Г.С., к.ю.н., доцент Мартинов М.П.).
 • Конституційне право зарубіжних країн (к.ю.н., ст. викладач Верлос Н.В.).
 • Муніципальне право (к.ю.н., ст. викладач Верлос Н.В.).
 • Конституційні права і свободи людини та громадянина в Україні (к.ю.н., доцент Мартинов М.П.).
 • 3 курс
 • Трудове право (к.ю.н., доцент Омельянчик С.В.).
 • Трудові спори (к.ю.н., доцент Біленко В.А.).
 • 4 курс
 • Міжнародне право (д.ю.н., доцент Віхляєв М.Ю.).
 • Право соціально захисту (к.ю.н., доцент Чмут С.В.).
 • 5 курс
 • Виборче право (д.ю.н., професор Сквірський І.О.).
 • Право Європейського Союзу (д.ю.н., доцент Віхляєв М.Ю.).
 • Магістратура
 • Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування (к.ю.н., доцент Журавльова Г.С.)
 • Конституційна реформа (к.ю.н., доцент Журавльова Г.С.)
 • Конституційна юстиція в Україні (д.ю.н., професор Сквірський І.О.).
 • Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні (д.ю.н., професор Сквірський І.О.).
 • Парламентське право (д.ю.н., доцент Віхляєв М.Ю.).
 • Для студентів інших факультетів ЗНУ співробітники кафедри забезпечують викладання таких дисциплін як:

  1. Правознавство;
  2. Основи правознавства;
  3. Порівняльне конституційне право
  4. Міжнародне публічне право;
  5. Трудове право;
  6. Державне регулювання професійної та освітньої діяльності;
  7. Правове забезпечення державного регулювання;
  8. Міжнародне економічне право.

  Викладання вказаних вище дисциплін є досить актуальним на даному етапі державотворення і спрямоване на розвиток науки конституційного права.

  Підвищення кваліфікації

  На кафедрі здійснюється підготовка аспіратів, здобувачів зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

  Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

  Колектив кафедри

  ЖУРАВЛЬОВА ГАННА СЕМЕНІВНА

  кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та трудового права

  З 1989 по 1994 р. навчалась на юридичному факультеті Запорізького державного університету. З вересня 1995 року працювала асистентом на кафедрі цивільного права. 1997 – 1999 році навчалась в аспірантурі Київського Державного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.

  У 1999 році працювала на посаді доцента кафедри конституційного права Академії управління персоналом при Президенті України (м. Дніпропетровськ).

  У листопаді 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 “Конституційне право” за темою: “Конституційні засади становлення та розвитку парламентаризму в Україні” в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого (м. Харків) (науковий керівник, доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України, член-кореспондент Національної Академії НАН України В.М.Шаповал).

  З 2000 року працювала на посаді доцента, завідувача кафедри конституційного та адміністративного права Гуманітарного університету “ЗІДМУ” (м. Запоріжжя).

  З 2005 р. працювала в Запорізькому національному університеті на посаді доцента, завідувача кафедри земельного та екологічного права.

  На сьогоднішній день працює на посаді доцента, завідувача кафедри конституційного та трудового права. Працює над написанням докторської дисертації за спеціальністю 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право”.

  Викладає такі дисципліни: “Конституційне право України“ для студентів 2 курсу юридичного факультету, “Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування” та «Конституційна реформа в Україні» для слухачів магістратури юридичного факультету, здійснює керівництво дипломними, магістерськими роботами та дисертаціями за спеціальністю 12.00.02 “Конституційне право”.

  Нагороджена грамотами та подяками Ректора ЗНУ, грамотами Запорізької обласної ради, грамотою Головного управління юстиції у Запорізькій області.

  ГУБРІЄНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та трудового права

  У 2002 році закінчила юридичний факультет Запорізького держаного університету з відзнакою. З листопада 2002 року - була здобувачем кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Коломоєць Т.О.

  З 2003 року до вересня 2005 року працювала викладачем кафедри земельного та екологічного права.

  У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: “Організаційно-правовий механізм державного управління в галузі енергетики в Україні” зі спеціальностьі 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. На сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри конституційного та трудового права.

  СКВІРСЬКИЙ ІЛЛЯ ОЛЕГОВИЧ

  доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та трудового права

  З 1998 по 2003 р. навчався в інституті підготовки кадрів для органів прокуратури Харківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

  З 2003 по 2008 рік працює у прокуратурі Запорізької області на посаді прокурора відділу представництва інтересів громадян та держави в суді.

  Вступив до аспірантури Запорізького національного університету у листопаді 2006 року на спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України декан юридичного факультету ЗНУ, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Коломоєць Т.О.

  З 2006 року працював на посаді асистента кафедри адміністративного та господарського права та виклада дисципліни: «Адміністративне право», «Екологічне право» для студентів ІІ курсу юридичного факультету та дисципліну «Теорія управління» для слухачів магістратури юридичного факультету.

  У грудні 2013 року захистив докторську дисертацію на тему "Громадський контроль у публічному управлінні: теоретико–правові та праксеологічні аспекти» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

  На сьогоднішній день працює на кафедрі конституційного та трудового права на посаді професора. Викладає дисципліни: “Конституційна юстиція в Україні” та “Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні” для слухачів магістратури юридичного факультету. Також викладає дисципліну «Виборче право» для студентів юридичного факультету. На інших факультетах викладає такі дисципліни як: «Трудове право», «Правознавство», «Правове регулювання туристичної діяльності». Також здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами та керівництво переддипломної і виробничою практикою студентів юридичного факультету денного відділення.

  Нагороджений грамотами та подяками Ректора ЗНУ та почесними грамотами Запорізької обласної ради.


  ЧМУТ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та трудового права

  У 2000 році закінчив юридичний факультет Запорізького держаного університету з відзнакою.

  В тому ж році вступив до аспірантури на спеціальність 12.00.06 “Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право”.

  З 2001 р. працював на кафедрі земельного та екологічного права на посаді асистента.

  Займається практичною діяльністю в галузі юриспруденції. З 2003 р. адвокат Запорізької обласної колегії адвокатів.

  На сьогоднішній день працює на кафедрі конституційного та трудового права на посаді доцента, викладає дисципліни: “Право соціального захисту” для студентів 2 курсу юридичного факультету, “Конституційне право Україні” для студентів 4 курсу денного та заочного відділення юридичного факультету. Здійснює керівництво дипломними роботами.

  ВЕРЛОС НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та трудового права

  У 2005 році закінчила факультет журналістики Запорізького національного університету. У 2010 році закінчила з відзнакою магістратуру юридичного факультету Запорізького національного університету. В тому ж році вступила до аспірантури зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

  У лютому 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичний наук за темою: «Юридичні факти в конституційному праві України». Науковий керівник — Батанов О.В. (доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького).

  З 2010 року працювала на посаді викладача кафедри конституційного та трудового права, а з 2012 р. працює на посаді старшого викладача кафедри конституційного та трудового права. Викладає дисципліни: «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне право» для студентів юридичного факультету; «Порівняльне конституційне право» для студентів історичного факультету спеціальності «країнознавство», дисципліну «Правознавство» для студентів неюридичних спеціальностей та дисципліну «Правове забезпечення державного регулювання» для слухачів магістратури денного та заочного відділень факультету Соціології та управління. Також здійснює керівництво курсовими роботами та навчальною практикою, є куратором студентів ІІ курсу юридичного факультету.

  Нагороджена грамотами та подяками Ректора ЗНУ.

  ОМЕЛЬЯНЧИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

  кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та трудового права

  У 2007 році з відзнакою закінчив Запорізький національний університет.

  З листопада 2007 року навчався в аспірантурі Запорізького національного університету за спеціальністю 12.00.07: «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук: «Адміністративно–деліктологічна характеристика особи правопорушника, що посягає на громадський порядок і громадську безпеку». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету ЗНУ, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Т.О. Коломоєць. Захист дисертаційного дослідження відбувся у вересні 2010 року в Національному університеті державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України.

  На сьогоднішній день працює доцентом кафедри конституційного та трудового права. Викладає дисципліну «Трудове право» для студентів юридичного факультету, на інших факультетах викладає такі дисципліни як «Міжнародне публічне право», «Правове регулювання туристичної діяльності» та «Основи правознавства». Також здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

  Нагороджений грамотами та подяками Ректора ЗНУ.

  МАРТИНОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

  кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та трудового права

  Закінчив навчання у магістратурі юридичного факультету у 2009 з відзнакою. Громадська діяльність за час навчання: студент року 2008 року у номінації «Суспільний діяч»; диплом лауреата обласного конкурсу для обдарованої молоді 2008 року у галузі право; грамота начальника Головного управління юстиції у Запорізькій області за тісну співпрацю з органами юстиції у Запорізькій області у напрямку підвищення рівня правової свідомості і правової культури учнівської молоді; у 2009 році був нагороджений орденом «Знак пошани юридичного факультету ЗНУ» (був вперше вручений студенту).

  З вересня 2009 року працював на посаді викладача, а з 2011 року на посаді старшого викладача кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету. На кафедрі відповідальний за профорієнтаційну роботу.

  У листопаді 2009 року вступив до аспірантури Запорізького національного університету на спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні». Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету ЗНУ, завідувач кафедри адміністративного та господарського права Коломоєць Т.О. Захист дисертаційного дослідження відбувся у березні 2012 року в Запорізькому національному університеті

  На сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри конституційного та трудового права. Викладає дисципліну «Конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні» для студентів юридичного факультету. На інших факультетах викладає такі дисципліни як: «»Правознавство», «Державне регулювання професійної та освітньої діяльності», «Трудове право». Є куратором студентів 2 курсу юридичного факультету та координує роботу студентського самоврядування на юридичному факультеті Запорізького національного університету.

  Нагороджений грамотами та подяками Ректора ЗНУ та почесною грамотою Запорізької міської ради.

  СІНЄЛЬНІК РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та трудового права за сумісництвом

  Закінчив Харківську національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у 1999 р.

  З 1997 до 1999 р. працював на посаді головного юрисконсульта Хортицької державної податкової адміністрації.

  З 1999 до 2001 р. працював помічником прокурора Ленінського району м. Запоріжжя.

  З 2001 р. адвокат у складі Запорізької обласної колегії адвокатів.

  З 2006 р. працював на посаді старшого викладача кафедри конституційного та трудового права. В тому ж році вступив до аспірантури Запорізького національного університету; спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення». Науковий керівник: к.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного права Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського університету Міністерства внутрішніх справ України Поліщук В.Г. Захист кандидатської дисертації відбувся у червні 2008 р.

  З 2011 р. суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя

  На сьогоднішній день працює на посаді доцента кафедри конституційного ат трудового права за сумісництвом. Викладає дисципліну «Парламентське право» для слухачів магістратури юридичного факультету та здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами.

  ДАНИЛЮК ВЛАДИСЛАВА ІГОРІВНА

  Старший лаборант кафедри конституційного та трудового права юридичного факультету Запорізького національного університету.

  У 2010 році вступила на юридичний факультет Запорізького національного університету.

  У 2014 році закінчила юридичний факультет ЗНУ.В цьому році вступила до магістратури юридичного факультету ЗНУ.У 2015 році закінчила магістрату юридичного факультету ЗНУ

  На сьогоднішній день працює на кафедрі конституційного та трудового права юридичного факультету ЗНУ.

  17.07.2014 11:29
  Календар подій

  Це цікаво:

  Радио Університет Студентський портал Пороги

  © 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
  Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua