Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Юридичний факультет / Кафедри / Кафедра цивільного права  

Кафедра цивільного права

Адреса:

69063, м. Запоріжжя, ЗНУ,

5 навчальний  корпус,

ауд. 108

Телефон:

(061) 228-76-33

Електронна адреса:

kcp.uf@ znu.edu.ua

Посилання в інтернеті:

www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law/dep/civ

 

в.о. завідувача кафедри:

д.ю.н., доцент

Віхляєв Михайло Юрійович

Старший лаборант кафедри

Водяна Юлія Олександрівна

Історія кафедри

Кафедра цивільного права була створена на факультеті Запорізького державного університету у 1989 р.

На кафедрі працювали такі відомі вчені, як Філобок Леонід Павлович к.ю.н., доцент, Кучерук Григорій Пилипович к.ю.н., доцент, Васильченко Віталій Васильович к.ю.н., доцент, Бичківський Олексій Петрович к.ю.н., доцент та ін.

Склад кафедри

На кафедрі на постійній основі та за сумісництвом працює дванадцять викладачів:

Віхляєв

Михайло Юрійович

д.ю.н., доцент,

в.о. завідувача кафедри цивільного права

Бондар

Олександр Григорович

д.ю.н., доцент,

професор кафедри цивільного права

Шишка

Роман Богданович

д.ю.н., професор

Самойленко

Георгій Валерійович

к.ю.н., доцент,

доцент кафедри цивільного права

Ткалич

Максим Олегович

к.ю.н., доцент

доцент кафедри цивільного права,

Шарая

Анна Анатоліївна

к.ю.н.,

доцент кафедри цивільного права

Бичківський

Олексій Олексійович

к.ю.н.,

доцент кафедри цивільного права

Щипанова

Ольга Олександрівна

к.ю.н., доцент,

доцент кафедри цивільного права

Болокан

Інна Вікторівна

к.ю.н., доцент,

доцент кафедри цивільного права

Нечипуренко

Олександр Михайлович

к.ю.н.,

доцент кафедри цивільного права

Алімов

Кирило Олександрович

к.ю.н., викладач

кафедри цивільного права

Луц

Дмитро Миколайович

викладач

кафедри цивільного права

 

Основні напрями наукової і навчально-методичної роботи кафедри

— проведення наукових семінарів, круглих столів, диспутів з питань, затверджених щорічним планом роботи кафедри з актуальних питань цивільного та сімейного права, цивільного процесу України, міжнародного приватного права, земельного права, цивільного торгового права зарубіжних країн, житлового права, нотаріату України;

— здійснення контролю за якістю роботи викладачів та допомога молодим спеціалістам в оволодінні педагогічною майстерністю;

— організація та проведення науково-практичних конференцій за участю викладачів і студентів юридичного факультету Запорізького національного університету;

— розробка та видання навчально-методичної та наукової літератури викладачами кафедри;

 — видання методичних вказівок, рекомендацій та планів семінарських занять, щодо вивчення студентами юридичного факультету курсів, що викладаються на кафедрі;

підготовка та опублікування наукових статей і тез доповідей у періодичних фахових виданнях України.

Наукові зв’язки кафедри

Колектив кафедри підтримує постійні зв’язки із провідними науковими та навчальними юридичними закладами, бере активну участь у конференціях та круглих столах, що проводяться:

  • Інститутом держави та права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ);
  • Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ);
  • Національною юридичною академією ім. Я. Мудрого (м. Харків);
  • Львівським національним університетом ім. І. Франка (м. Львів);
  • Чернівецьким національним університетом (м. Чернівці);
  • Національною академією внутрішніх справ МВС України (м. Київ) та ін.

Кафедра співпрацює із низкою науково-дослідних установ, видавничими центрами, редакціями періодичних видань, а саме: Центром навчальної літератури (м. Київ), видавництвом «Просвіта» (м. Запоріжжя); редакцією збірників «Держава і право», «Правова держава» Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ); редакцію журналу «Підприємництво, господарство і право» (м. Київ), редакціями Віснику НАВСУ (м. Київ), Віснику Одеської національної юридичної академії (м. Одеса), редакціями журналів «Прокуратура, людина, держава», «Право України» (м. Київ) та ін.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра цивільного права

1 курс

 

Основи римського цивільною права

к.ю.н., доцент Самойленко Г.В.

к.ю.н., викладач Алімов К.О.

2 курс

 

Цивільне та сімейне право (загальна частина)

к.ю.н., доцент

Щипанова О.О.,

викладач Луц Д.М.

3 курс

 

Цивільне та сімейне право (особлива частина)

к.ю.н. доцент Ткалич М.О.

к.ю.н. доцент каф.Шарая А.А.

Цивільний процес

к.ю.н., доцент Болокан І.В.

к.ю.н., викладач Алімов К.О.

Земельне право

д.ю.н., доцент Бондар О.Г.,

к.ю.н. доцент Ткалич М.О.

викладач Луц Д.М.

Житлове право

к.ю.н., доцент

Самойленко Г.В.

4 курс

 

Міжнародне приватне право

к.ю.н., доцент кафедри Бичківський О.О.

Нотаріат України

к.ю.н. доцент каф.Шарая А.А.      

Аграрне право

к.ю.н., доцент Щипанова О.О.,

викладач Луц Д.М.

Документація в цивільному процесі

к.ю.н., доцент Болокан І.В.

5 курс

 

Цивільне та торгівельне право зарубіжних країн

к.ю.н., доцент

Самойленко Г.В.

Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ

к.ю.н. викладач Алімов К.О.

 

Магістратура

 

Проблеми правового захисту прав людини у діяльності державних органів

д.ю.н., професор Шишка Р.Б., к.ю.н., доцент Самойленко Г.В.

 

 

Колектив кафедри:

ВіхляєвВІХЛЯЄВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри цивільного права Запорізького національного університету, заступник декана юридичного факультету з міжнародної діяльності.

У 2009 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету та здобув кваліфікацію юриста-магістра.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні».

У 2011 році проходив стажування в Сполучених Штатах Америки (м. Чикаго, Іллінойс) за програмою «Open world».

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права України».

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Коло наукових інтересів: правовий статус громадських об’єднань, форми безпосередньої демократії.

bondarБОНДАР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

кдоктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права, перший проректор Запорізького національного університету

 

У 1996 році закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету.

З 1996 року до 1997 року — асистент кафедри цивільного права юридичного факультету ЗДУ.

З 1997 року до 1999 року — викладач кафедри земельного та екологічного права юридичного факультету ЗДУ.

З 1999 року до вересня 2005 року — ст. викладач кафедри земельного та екологічного права ЗДУ.

З 2000 року — заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи.

11 жовтня 2005 року — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю

12.00.06 — земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право на тему «Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством».

28 липня 2015 року — захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук Займає посаду першого проректора Запорізького національного університету.

Сфера наукових інтересів: земельне право України.

Викладає дисципліни «Земельне право України».

Здійснює керівництво дипломними та магістерськими роботами студентів юридичного факультету.

 


shyshkaШИШКА РОМАН БОГДАНОВИЧ

Доктор юридичних наук, професор. Академік Академії наук вищої школи України з 2010 р. спеціальність 12.00.03 — Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, зокрема авторське право, теоретичні проблеми юридичних осіб, договірне право, дозвільна діяльність у сфері господарювання, митні режими та процедури, відповідальність у цивільному праві.

Співпрацює з науковими установами, зокрема НДІ приватного права та підприємництва Національноі Академіі правових наук України, Інститутом держави і права ім. В.М.;Корецького НАН України, національними та зарубіжними ВНЗ. Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій: у НДІ держави та права НАНУ ім. В.М. Корецького та Одеській національній юридичній академії. Автор понад 345 опублікованих робіт, в тому числі одноосібної монографії, посібників, підручників, підготував 30 кандидатів юридичних наук.

Є науковим керівником здобувачів та аспірантів, що здійснюють написання кандидатських дисертацій.


nechypurenkoНЕЧИПУРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Народився 24 березня 1961 року в м. Токмак, Запорізька область, Україна. Освіта вища, у 1987 році закінчив Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію юрист.

Кандидат юридичних наук з 2009 року.

Трудова діяльність:

1987 – 2000 р.р. органи прокуратури України;

2000 – 2003 р.р. приватна адвокатська діяльність;

2003 – 2008 р.р. помічник судді, суддя господарського суду Запорізької області;

з 2008 р. суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

Сфера наукових інтересів: цивільне та сімейне право України.

Викладає дисципліни «Цивільне та сімейне право України» на заочному відділенні.

Здійснює керівництво практикою, дипломними та магістерськими роботами студентів юридичного факультету.

ЩипановаЩИПАНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Є випускницею юридичного факультету, аспірантури Запорізького державного університету. З 2004 р. працювала на посаді старшого викладача, доцента кафедри. Є автором понад 50 наукових робіт з цивільного, господарського та римського приватного права (в т.ч. монографії, науково-практичного коментарю кн.3 Цивільного кодексу України, навчально-методичних посібників, наукових статей). Сфера наукових інтересів — актуальні питання цивільного права, зокрема, речового права і особистих немайнових прав фізичних осіб, проблемні аспекти сімейного, господарського права, а також римського приватного права і його рецепції у сучасному цивільному праві України.

Викладає навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право: Загальна частина» та «Аграрне право».


samojlenkoСАМОЙЛЕНКО ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

1993-1998 р. — навчання на юридичному факультеті Запорізького державного університету.1998-2001 р. — навчання в аспірантурі. 2004 р. захист кандидатської дисертації на тему «Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні». Має понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Здійснює керівництво аспірантами і здобувачами кафедри.

Викладає основні навчальні курси: «Основи римського цивільного права», «Цивільне та торгове право зарубіжних країн», «Житлове право».

ТкаличТКАЛИЧ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Є випускником юридичного факультету Запорізького державного університету, аспірантури Запорізького національного університету.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Спортивний клуб, як суб’єкт цивільного права».

Є автором понад 20 наукових робіт.

Викладає навчальні дисципліни «Цивільне та сімейне право України (Особлива частина)», «Земельне право».

ШАРАЯ АННА АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

З 2004 по 2009 роки навчалася в Запорізькому національному університеті, отримала диплом магістра права з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». В 2009-2011 роках навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету (денна форма навчання). В червні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право України (Особлива частина)», «Нотаріат України».

bondarБИЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права

У 2002 році закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету «з відзнакою». З 2002 по 2005 роки навчався в аспірантурі Запорізького національного університету. З вересня 2003 року працює на кафедрі цивільного права Запорізького національного університету — асистентом, старшим викладачем.

У грудні 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне права», здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

БолоканБОЛОКАН ІННА ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри цивільного права

Є випускницею юридичного факультету Запорізького державного університету, аспірантури ЗДУ. З грудня 2001 року по березень 2004 року працювала на посаді асистента, з березня 2004 року по серпень 2009 – на посаді старшого викладача, з вересня 2009 року – на посаді доцента кафедри цивільного права.

Є автором та співавтором понад 40 наукових статей, навчальних та методичних видань, підручників, коментарю Цивільного процесуального кодексу України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, сімейне право, спадкове право, цивільне процесуальне право. Викладає дисципліни «Цивільний процес» та «Документація у цивільному процесі», здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

АлімовАЛІМОВ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільного права

Закінчив навчання у магістратурі юридичного факультету у 2009 з відзнакою. У 2010 році вступив до аспірантури на спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Захист кандидатської дисертації відбувся у жовтні 2011 року у Запорізькому національному університеті.

На сьогоднішній день працює на кафедрі цивільного права на посаді викладача. Викладає дисципліни: «Цивільний процес», «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» для студентів юридичного факультету,

Луц ЛУЦ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

викладач кафедри цивільного права

2006-2010 р. – навчання у ЗНУ на юридичному факультеті. 2010-2011 р.р. навчання у магістратурі юридичного факультету ЗНУ, отримав диплом магістра права з відзнакою. В жовтні 2011 р. вступив до аспірантури ЗНУ, працює над написанням кандидатської дисертації. З 2007 по 2011 р. помічник-консультант депутата Запорізької районної ради. З вересня 2011 р. асистент кафедри цивільного права.

Коло наукових інтересів: Земельне право, право власності на рослинний та тваринний світ України. Викладає дисципліни «Аграрне право», «Цивільне та сімейне право (Загальна частина)».

ВодянаВОДЯНА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший лаборант кафедри цивільного права

У 2010 році вступила на юридичний факультет Запорізького національного університету.

З квітня 2012 р. працює старшим лаборантом кафедри цивільного права юридичного факультету ЗНУ.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук працюють к.ю.н.. доцент Самойленко Г.В, к.ю.н.. доцент Ткалич М.О.

Викладачі кафедри постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень.

15.07.2014 09:31
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua