Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» - нагальна потреба сьогодення

Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» - нагальна потреба сьогодення

26.12.2012 12:00 державна служба

Проведення реформи державної служби в контекстi реалiзацiї завдань Стратегiї державної кадрової полiтики, затвердженої Указом Президента України вiд 01.02.2012 № 45/2012, сприятиме створенню в Українi професiйної, полiтично нейтральної та ефективної державної служби, впровадженню системних змiн та модернiзацiї моделi державного управлiння в цiлому.

Головне завдання Нацiонального агентства України з питань державної служби у цьому полягає, перш за все, в органiзацiї процесу кардинальної модернiзацiї стратегiї професiйного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування, запровадження нових ефективних форм навчання, розробки вiдповiдних методичних рекомендацiй тощо.
На якiсно нову пiдготовку фахiвцiв спрямованi заходи щодо реалiзацiї у 2012 роцi положень Стратегiї державної кадрової полiтики на 2012-2020 роки, якi затвердженi Указом Президента України вiд 20.07.2012 № 453/2012, що передбачають оновлення галузевого стандарту пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю «Державна служба» галузi знань «Державне управлiння».
Монiторинг дiяльностi вищих навчальних закладiв, що здiйснюють пiдготовку магiстрiв за спецiальностями галузi знань «Державне управлiння» щодо набору, навчання та працевлаштування випускникiв, а також вiдпрацювання пiсля навчання ними 5 рiчного термiну, виявили низку проблем, якi потребують вирiшення, зокрема, щодо недолiкiв дiючого галузевого стандарту, а саме, його невiдповiднiсть:
- вимогам нового законодавства;
- наявному iнституцiйному середовищу реалiзацiї управлiнських впливiв на сфери життєдiяльностi суспiльства;
- вимогам до освiтньо-професiйної програми.
Крiм цього, недолiком дiючого галузевого стандарту є стандартизована назва квалiфiкацiї — «спецiалiст державної служби», яка вступає у протирiччя з освiтньо-професiйним рiвнем магiстра, пiдготовку якого регламентує стандарт. Потребують уточнення термiни навчання та перелiк функцiй, якими мають володiти випускники. Стандарт не враховує компетентнiсний пiдхiд та iншi принциповi питання, що зумовлює необхiднiсть його оновлення.
Метою створення нового галузевого стандарту вищої освiти за спецiальнiстю «Державна служба» галузi знань «Державне управлiння» є впровадження освiтньо-квалiфiкацiйних характеристик, освiтньо-професiйних програм та засобiв дiагностики якостi освiти, здатних забезпечити професiйну пiдготовку, достатню для задоволення спецiальних вимог до напряму пiдготовки та рiвня професiйної компетентностi осiб, якi претендують на зайняття посад державної служби.
Таким чином, новий галузевий стандарт вищої освiти за спецiальнiстю «Державна служба» галузi знань «Державне управлiння» - це багатофункцiональний нормативний документ, що повинен визначити вимоги до змiсту й умов працi, квалiфiкацiї та здатностей (компетенцiй), викладених у виглядi структурованих характеристик дiяльностi через одиницi професiйного стандарту.
З метою забезпечення оновлення галузевого стандарту Нацдержслужбою України проводиться робота згiдно з Методичними пiдходами з розробки освiтньо-квалiфiкацiйних (квалiфiкацiйних) стандартiв за результатами навчання на основi вимог професiйних стандартiв за компетентнiсним пiдходом, розроблених ДУ науково-дослiдним iнститутом соцiально-трудових вiдносин Мiнiстерства соцiальної полiтики України. Так, спiльно зi створеною робочою групою з розробки галузевого стандарту вищої освiти з пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю «Державна служба» галузi знань «Державне управлiння», завершено перший етап розробки Галузевого стандарту. Наступний етап розробки передбачає формування основних трудових функцiй i необхiдних компетентностей.

Прес-служба Нацдержслужби України

Схожі новини