Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Керівники наукових напрямів відзвітували про здійснену роботу

Керівники наукових напрямів відзвітували про здійснену роботу

18.12.2015 13:53 Все Факультети Біологічний Соціальної педагогіки та психології Соціології та управління Науково-технічна рада ЗНУ науково-дослідна робота

17 грудня відбулося чергове засідання науково-технічної ради ЗНУ. Під час зібрання її членів було розглянуто низку питань: про введення до складу НТР університету викладача кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, заступника декана з наукової роботи економічного факультету Юлію Шевченко; про стан, ефективність та перспективи розвитку навчально-наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій тощо. Головну увагу приділили звітам – про роботу спеціалізованої вченої ради з філософських наук голови ради, професора Максима Лепського та інших наукових керівників щодо виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, а також затвердили перспективний план підготовки докторів і кандидатів наук на 2016 рік.

Про роботу спеціалізованої вченої ради К 17.051.05, повноваження якої було затверджено Наказом МОН України від 21 листопада 2013 № 1609 і надано право на період до 21 листопада 2015 р. здійснювати захисти дисертацій за спеціальністю «Соціальна філософія та філософія історії» (09.00.03), звітував приступнім на зібранні її голова, професор Максим Лепський. Він розповів, що за звітний період провели дев’ять засідань, на яких відбувся захист шести кандидатських дисертацій (О. С. Сорокіна, тема «Розвиток інформаційного простору суспільства», С. В. Панасенко – «Феномен соціальної події», І. О. Павленко – «Розвиток соціального світу: взаємозв’язок миру та війни», О. О. Широбокова – «Феномен соціальної новації», О. В. Чумак – «Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації» та З. В. Цупренко – «Життєздатність суспільства: соціально-філософський аналіз»). Також провели й переатестацію однієї кандидатської дисертації (І. С. Капера за темою «Соціокультурна трансформація молодіжного середовища України в епоху глобалізації»).
Інформацію щодо виконання науково-дослідних тем на кафедрі практичної психології факультету соціальної педагогіки та психології надали керівники науково-дослідної роботи. З питань напряму «Психологічне забезпечення розвитку особистості в освітньому просторі» доповіла професор Наталія Шевченко. За період 2011-2015 рр. було здійснено успішний захист трьох кандидатських дисертацій з психологічних наук (С. С. Бабич., З. М. Шевчук, О. І. Чепішко) і триває робота над двома темами дисертаційних досліджень (Ю. М. Сошината та Н. М. Кучинова). Також були опубліковані 4 монографії, 1 навчальний посібник з Грифом МОН України, 3 науково-практичних посібника та 1 навчальний посібник, 122 статті, з яких 51 публікація – в наукових фахових виданнях, включених до списку, затвердженого МОН України, 13 статей – у збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз, інші зарубіжні публікації та 6 методичних рекомендацій. З напряму НДР «Психологічне забезпечення формування та розвитку соціальних суб’єктів», який очолює доцент кафедри практичної психології Маріанна Ткалич (2014-2018 рр.), продовжується робота. Наразі триває розробка 6 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, вже підготовлено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук (М. Г. Ткалич). Опубліковано 1 монографію (М. Г. Ткалич «Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій»), 1 навчальний посібник, рекомендований Вченою радою ЗНУ (М. Г. Ткалич «Гендерна психологія»), 12 статей – в наукових фахових виданнях, включених до списку, затвердженого МОН України, 10 – у збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз та зарубіжні публікації. Прозвучала також інформація щодо участі представників кафедри у наукових конференціях та щодо впровадження результатів здійсненої науково-дослідної роботи у навчальний процес.
Надала також звіт про НДР з теми «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщення ендогенних сульфуровмісних сполук» її науковий керівник – професор Людмила Омельянчик (термін виконання: 1 січня 2015 р. – 31 грудня 2017 р.). Метою роботи, яка зараз триває на біологічному факультеті ЗНУ є створення нових ефективних біорегуляторів серед S-похідних ендогенних сульфуровмісних сполук та їхніх аналогів, встановлення залежності між хімічною будовою та біологічною дією, вивчення механізмів дії найбільш активних речовин тощо.
У 2015 р. у рамках теми був здійснений комп’ютернмй прогноз біологічної активності синтонів, розрахунок їхніх фізико-хімічних констант та отримані галогенопохідні сполуки як напівпродуктів для створення на їхній основі базових S-заміщених ендогенних сульфуровмісних речовин. За результатами віртуального скринінгу та квантово-хімічних розрахунків біологи визначили потенційні сфери використання отриманих сполук та створили нові комбінаторні бібліотеки і поповнили банк пам'яті комп’ютерних програм новими дескрипторними центрами. Проведений QSAR-аналіз дав можливість в майбутньому отримувати практично нетоксичні нові біологічно активні сполуки. За результатами НДР опубліковано 1 монографію, 9 фахових статей, з них 2 – в науково-метричній базі «Scopus», 1 в Copernicus, Ulrichsweb та інших базах, 3 – в науково-метричних базах Elіbrary.ru, також 18 тез, з яких 17 були оприлюднені під час міжнародних конференцій, 2 навчальних посібника, 1 лабораторний практикум, а також одержано 2 патенти на корисну модель. За результатами НДР захищено 5 магістерських, 3 дипломні та 6 бакалаврських робіт, отримали 2 патенти на корисну модель. За період від початку поточного року науковцями біологічного факультету також були розроблені спеціалізовані курси лекцій.
Звітував про виконання І етапу НДР з «Розробки технологій формування властивостей поверхні деталей газотурбінних двигунів з жароміцних титанових сплавів методом лазерної обробки» (1 січня 2015 р. – 31 грудня 2016 р.) представник Ради фізичного факультету, науковий керівник – доцент кафедри фізики металів Олександр Смоляков. У ході досліджень вчені визначають закономірності впливу лазерної обробки на структурний стан поверхневих шарів жароміцних титанових сплавів, які піддаються екструзивній обробці, титанових сплавів, які були одержані методами порошкової металургії, досліджують структурні зміни та фізико-механічні властивості в поверхневих шарах титанових сплавів – залежно від режимів лазерних обробок. За результатами цих досліджень було опубліковано 4 статті в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus (спільні роботи: В. В. Гіржон, Т. А. Дмитренко, И. В. Танцюра, В. Н. Ковальова, И. В. Гайворонский, А. В. Смоляков) та виданий навчальний посібник «Дифракційні методи дослідження» тощо, науковці взяли участь у багатьох конференціях, у тому числі міжнародних. В рамках даної НДР були захищені наукові роботи – кандидатські, магістерські та дипломні, подано 2 заявки на винахід. У роботах науковців фізичного факультету показана можливість підвищення зносостійкості та корозійної стійкості деталей авіаційних двигунів за допомогою імпульсної лазерної обробки і запропонований новий спосіб зміцнення поверхневих шарів титанових сплавів.
З питань включення фахових збірників ЗНУ до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus» виступив завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов. Під час засідання йшлося про рекомендацію до друку монографій, збірників наукових праць, навчально-методичних посібників науковців ЗНУ, щодо внесення змін до роботи фахових видань 3НУ та затвердження тем наукових дисертацій тощо.

Схожі новини