Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Під час засідання Науково-технічної ради її учасники звітували про напрацювання наукових колективів ЗНУ

Під час засідання Науково-технічної ради її учасники звітували про напрацювання наукових колективів ЗНУ

Під час засідання Науково-технічної ради її учасники звітували про напрацювання наукових колективів ЗНУ
27.01.2020 14:44 Все Головні новини Факультети Факультети Науково-технічна рада засідання наукова діяльність наукова школа госпдоговір лабораторія

Днями у ЗНУ відбулося перше в цьому навчальному році засідання Науково-технічної ради, яке традиційно проходило під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Цього разу серед головних питань порядку денного були звіти керівників про здобутки наукових шкіл ЗНУ за період із 2017-2019 рр., виконання НДР та діяльність окремих підрозділів університету.

Голова засідання Науково-технічної ради Геннадій Васильчук передусім звернув увагу присутніх на той факт, що досягнення колективу науковців університету набули визнання як серед спільноти Запорізького регіону і загалом України, так і на державному рівні. Свідченням цього є результати роботи наукових шкіл ЗНУ й науково-дослідних колективів, а також окремих науковців, яких повсякчас запрошують провідними експертами в різних галузях господарської діяльності для здійснення експертизи й надання обґрунтованих висновків і рекомендацій, що потім впроваджуються у рамках діяльності підприємств та організацій тощо. Зокрема, серед запоріжців, які були  відзначені з нагоди Дня Соборності України згідно указу Президента України почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно завідувачу кафедри фізичної реабілітації, доктору біологічних наук, професору Надії Богдановській.

Першими у рамках порядку денного виступили керівники наукових шкіл ЗНУ – професори Тетяна Коломоєць та Раїса Хрістіанінова. Декан юридичного факультету, яка на сьогодні керує науковою школою «Інституціональна парадигма та функціональність адміністративного права і процесу», Тетяна Коломоєць представила учасникам засідання здобутки й напрацювання очолюваного нею колективу науковців за період 2017-2019 рр. й окреслила план роботи наукової школи на наступні п’ять років. Найперше, вона нагадала, що засновниками цього напряму наукової роботи в ЗНУ були доктори юридичних наук, професори Леонід Коваль (Заслужений діяч науки і техніки України) та Віктор Шкарупа (Заслужений юрист України). Сьогодні в рамках діяльності школи працюють тринадцять провідних науковців факультету під керівництвом професорів Тетяни Коломоєць (Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України) й Валерія Колпакова.

Провідними напрямками діяльності школи є: дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів; основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграції; дослідження основних напрямків реформування законодавства України в контексті глобалізаційних процесів. За звітний період наукові дослідження проводилися відповідно планів, комплексних наукових проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України» в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації О115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації О115U00711). Вони пов’язані із підготовкою змін до адміністративного, адміністративно-процедурного, адміністративно-процесуального законодавства та безпосередньо стосуються Стратегії реформування системи державної служби України тощо. Дослідження здійснювалися відповідно до Плану роботи відділення державно-правових наук і міжнародного права НАПрН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. Для поглиблення спеціалізації досліджень у 2017 році створили Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем службового права НАПрН України.

За звітний період представниками цієї школи підготовлено: 1 науково-практичний коментар, 2 науково-практичних нариси, 3 підручника, 8 навчальних посібників, 8 монографій, 2 колективні монографії, а також 4 колективні монографії, які вийшли друком у видавництвах іноземних країн (ЄС), словник тематичної юридичної термінології, 4 білінгвальних словники юридичної термінології, 12 статей у наукових виданнях, включених до баз даних Scopus, Web of Science, 64 статті у вітчизняних наукових фахових виданнях тощо. Члени колективу наукової школи входять до складу редакційних колегій наукових фахових видань, в тому числі закордонних, виступають рецензентами, оглядачами, експертами. Ними, зокрема, підготовлено 14 наукових висновків за запитами Офісу Президента України, НАЗК, МОН України, Комітетів Верховної Ради України, Конституційного Суду України, укладено меморандуми про співпрацю із Конституційним Судом України, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду, 7 закладами вищої освіти, 3 професійними громадськими правничими організаціями. Активна співпраця відбувається й у рамках багатьох проєктів органів місцевого самоврядування та міжнародних («Корисна інформація» (фінансування British Council), «Забезпечення ефективності та результативності реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: науково-методичне обґрунтування» (PJ4/170117U007203) (фінансування з Державного бюджету України), а також курсу «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» Номер проєкту 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE в межах напряму «Жан Моне» (Jean Monnet) Програми ЄС Erasmus+ за підтримки Виконавчої агенції з питань освіти аудіовізуальних засобів і культури ЄКЄС (EACEA EU)), що здійснюється у співпраці із науковцями закордонних ЗВО.

За звітний період члени колективу юридичної наукової школи організували й провели низку наукових заходів, у числі яких і Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Відбувся успішний захист 9 докторських, 16 кандидатських дисертацій, 2 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії phD. За означений період виконано 2 госпдоговірні теми, експертно-консультативні форми співпраці із підприємствами, установами, організаціями Запорізької області та багато іншого.

Надалі представники школи планують продовжувати й розширювати перераховані напрями діяльності, у тому числі міжнародну співпрацю і мобільність викладачів та студентів.

За останні три роки діяльності ще однієї наукової школи ЗНУ «Слов’янські мови в їх історичному розвитку», що була започаткована професором Віктором Чабаненком (керівник: 1985-2014 рр.) на кафедрі загального і слов’янського мовознавства, відбулися певні зміни у її роботі, про що доповіла присутнім на засіданні НТР її нинішній керівник, професор Раїса Хрістіанінова. На жаль, тимчасово припинено напрям досліджень із діалектології Нижньої Наддніпрянщини, яким опікувався сам видатний науковець Віктор Чабаненко. Однак сьогодні у рамках школи успішно функціонують такі актуальні напрями: «Проблеми лінгвостилістики, соціолінгвістики та основи мовної експресії, мовотворчості українських поетів» (доценти Любов Стовбур, Наталя Зубець); «Історія й актуальні питання сучасної української мови» (професор Раїса Христіанінова, доценти Лариса Бойко, Світлана Сабліна та інші); «Питання ономастики Нижньої Наддніпрянщини: антропонімія Нижньої Наддніпрянщини (надвеликолузький регіон); гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького» (доцент Ірина Ільченко, аспіранти Дар’я Бабич, Настасія Ісачук). У межах цих напрямів на кафедрі виконуються кілька наукових тем, розвивається наукова співпраця між представниками ЗНУ та іншими вітчизняними і закордонними дослідницькими центрами: з Ономастичним центром Великотирновського університету ім. Св. Кирила та Методія (Болгарія), Інститутом української мови НАН України, Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки тощо.

Результати наукових напрацювань представників школи за 2017-2019 рр. представлені в опублікованих працях (4 розділи в 3 колективних монографіях, 14 навчальних посібників, один із них опублікований за кордоном, 76 статей у виданнях Україні, в тому числі тих, що входять до міжнародної базі даних Index Copernicus, 14 статей у закордонних виданнях) та захищених дисертаціях. Представники наукової школи брали участь у роботі 57 міжнародних наукових конференцій, 15 всеукраїнських і 11 регіональних заходів. Зокрема у межах напрямів роботи наукової школи організовано й проведено 2 спеціалізовані конференції: регіональна науково-практична конференція «Філологічні обрії професора В. А. Чабаненка», присвячену 80-річчю від дня народження (2017 р., 80 учасників), всеукраїнська наукова конференція «Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку» (2018 р., 110 учасників). Представники наукової школи також беруть активну участь в профорієнтаційній роботі ЗНУ, зокрема у конкурсі наукових робіт МАН.

У пріоритетах роботи наукової школи: продовжувати розвиток вказаних напрямів досліджень, у тому числі з дослідження мови письменників Запорізького краю, та публікація колективної монографії з теми, підготовка й публікація монографії «Складносурядні речення в сучасній українській мові» (Р. Христіанінова, Н. Рула), навчального посібника з української мови для студентів, статей у виданнях, що входять до міжнародних базах даних Scopus, Werb of Science, Index Copernicus, а також у журналах із філології рівня В; підготовка та захист 6 кандидатських дисертацій.

Проєкти ріщень шодо діяльності обох наукових шкіл після обговорення були затверджені членами НТР.

Окрім цього на засіданні НТР були представлені звіти керівників про виконання двох держбюджетних науково-дослідних робіт: НДР № 1/18 «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проєктування аерокосмічної техніки» (доповідач: професор Сергій Гоменюк) та НДР № 1/19 «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку» (доповідач: доцент Лідія Горошкова).

Сергій Гоменюк представив присутнім результати напрацювань очолюваного ним наукового колективу за останній, четвертий рік, виконання ними держбюджетної теми. У цей період науковцями були розроблені мова, підходи, програмне забезпечення та математичні моделі, що є основою для створення процесору скінченно-елементної автоматизованої системи розрахунку конструкцій аерокосмічної техніки. Отримані математичні моделі та їх програмна реалізація дозволяють більш адекватно описувати процеси деформування аерокосмічної техніки, яка працює у складних умовах експлуатації.

За результатами роботи опубліковано статей – 10, зокрема 3 у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі даних SCOPUS, й одна у Web of Science. Також опублікували 2 монографії; захистили 1 кандидатську дисертацію, виконали 2 магістерських роботи, готуються до захисту докторська та кандидатська дисертації, подали заявку на отримання авторського свідоцтва.

Надалі про виконання першого – дослідно-аналітичного – етапу держбюджетної науково-дослідної роботи № 1/19 «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку» доповіла її науковий керівник, доцент Лідія Горошкова. Робота над темою триває із випередженням планів і має конкретні позитивні результати: проаналізовано український та зарубіжний досвід використання правових основ та соціально-економічних умов створення самоврядних децентралізованих соціально-економічних об’єднань. На сьогодні розроблені пропозиції щодо побудови ефективної системи територіальної організації влади в Україні на субрегіональному та низовому рівнях; надані пропозиції щодо визначення пріоритетності у розвитку природних ресурсів для передачі членам об’єднань у довготривале користування тощо. Результати роботи впроваджуються у виробництво, діяльність організацій та установ, а також у навчальний процес – дисертації, дипломні, курсові роботи, у рамках курсів лекцій та спецкурсів («Управління фінансовими і матеріальними ресурсами», «Фінансові потоки в логістичних системах», «Логістика», «Економічна логістика»), застосовані в публікаціях (також Scopus – 2, WОS – 3 тощо), конференціях, а також отримано 1 патент України тощо.

Учасники засідання затвердили виконання обох НДР згідно із технічним завданням та календарним планом.

Перед присутніми також виступив завідувач лабораторії, доцент Анатолій Тунік, який розповів про склад, функціонування та нові можливості наукової і госпдоговірної діяльності на базі навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології. Згідно з планом роботи лабораторії та пріоритетних напрямків збереження навколишнього середовища, визначених «Обласною програмою охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», на її базі розробляються кілька напрямів: дослідження в галузі збереження та раціонального використання водних ресурсів (екотоксикологічна експертиза, моніторингові дослідження якості води техногенно забруднених водних екосистем, зокрема Каховського водосховища), триває співпраця з виробництвами та установами регіону, здійснюється підготовка фахівців екологічної галузі тощо. Результати напрацювань науковців підрозділу впроваджуються у виробництво, навчальний процес, а також на рівні експертної діяльності та різномасштабних наукових заходів. Дані матеріали та розробки, зокрема, було представлено на Міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки» (2017 р. ДНУ ім. Олеся Гончара), у рамках виконання 12 госпрозрахункових договорів на загальну суму 122,793 тис. грн., опублікованих статтях у фахових та інших виданнях, 3 збірниках наукових праць, під час участі у виставках та презентаціях тощо. Після обговорення доповіді учасниками засідання був затверджений відповідний проєкт рішення щодо розвитку подальшої діяльності лабораторії.

Насамкінець начальник відділу міжнародних зв`язків Аліна Осаул звітувала про стажування провідних науковців ЗНУ в університеті ім. Масарика (м.Брно, Чеська республіка) в рамках міжнародного проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті». Вона зазначила, що співпраця із цим закордонним університетом є актуальною і плідно розвивається. Зокрема, тут вже пройшли стажування Геннадій Васильчук, Вікторія Меняйло, Марина Томченко, Євген Клопота. В рамках стажування розглядалася багаторівнева проблематика: загальні питання інтеранціоналізації вищої освіти, формування стратегії інтернаціоналізаціїї в університеті ім. Масарика, проблеми та перспективи міжнародної академічної мобільності, зміна ставлення до методів підготовки викладачів, які працюють в багатомовному середовищі, проблеми інклюзії.

У розділі «Різне» йшлося про затвердження до виконання госпдоговірної роботи № 9-1У/2020 «Надання науково-технічних послуг з екологічної та техногенної безпеки» (керівник: доцент Геннадій Кожемякін), рекомендації до друку наукових публікацій, а також щодо тематики дисертаційних досліджень аспірантів ЗНУ тощо.

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

 

 

Схожі новини