Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №2

У ЗНУ триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №2

У ЗНУ триває цикл екскурсій «Спеціальностями математичного факультету»: екскурсія №2
14.07.2020 13:41 Все Головні новини Факультети Математичний ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет профорієнтаційна діяльність вступ-2020 віртуальна екскурсія

Математичний факультет Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) напередодні 90-річчя ЗНУ та вирішальної частини цьогорічної Вступної кампанії-2020 підготував низку публікацій, присвячених нашим спеціальностям. Абітурієнти отримують можливість зрозуміти та обміркувати специфіку спеціальностей, спокійно зробити правильний вибір напряму і зробити крок у власне щасливе майбутнє.

Перший етапом нашої інформаційної кампанії було відеозвернення декана факультету професора, доктора технічних наук Сергія Гоменюка до абітурієнтів (із публікацією можна ознайомитись за покликанням https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51417&lang=ukr&news_code=u-znu-oprilyudnili-videozvernennya-dekana-matematichnogo-fakultetu-sergiya-gomenyuka-do-abituri--ntiv, відеозвернення можна переглянути за покликанням https://www.youtube.com/watch?v=v6gjhQDx6_4&t=10s).

Другим кроком була публікація про спеціальності «Математика» та «Комп’ютерна математика» (з публікацією можна ознайомитись за посиланням https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=51686&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochali-nizku-virtualnikh-ekskursij-dlya-abituri--nta---spetsialnostyami-matematichnogo-fakultetu--).

 

Наша третя публікація присвячується спеціальностям «Прикладна математика» та «Інформаційні системи і технології»

 

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА В ЗАПОРІЗЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ДЕВІЗ: ПОЄДНАННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ТА ІННОВАЦІЙЦНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БАЗІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПІДРОЗДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ –

ЗАПОРУКА СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬСТВА МАЙБУТНЬОГО

 

Прикладні математики – випускники Запорізького національного університету на базі фундаментальної математичної підготовки  і сучасних знань в галузі природничих наук, включаючи основи теоретичної і прикладної механіки, а також сучасних комп’ютерних технологій, будують моделі фізичних, технічних та фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач аналітичного та чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами, створення спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм із візуалізацією досліджуваних процесів і явищ, займаються моделюванням руху деформованих середовищ, вирішенням задач застосування нових композитних матеріалів, проблем біотехнологій, аерогідромеханіки та тепломасопереносу, сучасної техніки та приладобудування, у тому числі створення аерокосмічних систем, із застосуванням аналітичних, зокрема гібридних асимптотичних, та прямих чисельних методів, а також інших напрямів розвитку господарства на конкурентних підприємствах і організаціях.

 

Навчання здійснюється за освітніми програмами:

 1. 1.     «Прикладна математика»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський); ступінь вищої освіти – магістр;

галузь знань – 11 Математика та статистика; спеціальність – 113 Прикладна математика;

форма навчання – денна, заочна; освітня кваліфікація – Магістр прикладної математики; професійна кваліфікація – Математик (прикладна математика), фахівець із математичного та комп’ютерного моделювання; кваліфікація у дипломі – Магістр прикладної математики. Математик (прикладна математика), фахівець з математичного та комп’ютерного моделювання.

 

Мета освітньої програмизабезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі математики та статистики зі спеціальності 113 Прикладна математика, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми науки і техніки на основі залучення математичного моделювання та сучасних інформаційних технологій.

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

Перший (бакалаврський) рівень освіти, ОКР «Спеціаліст». Особа має право здобувати ступінь магістра на основі освітнього рівня бакалавр та/або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

 1. 2.      «Комп’ютерне моделювання»

Рівень вищої освіти – (бакалаврський); ступінь вищої освіти – бакалавр;

галузь знань – 11 Математика та статистика; спеціальність – 113 Прикладна математика;

форма навчання – денна, заочна; освітня кваліфікація – Бакалавр прикладної математики; професійна кваліфікаціяМатематик (прикладна математика), технічний фахівець у галузі прикладних наук та техніки; кваліфікація у дипломі – Бакалавр із прикладної математики. Математик (прикладна математика), технічний фахівець у галузі прикладних наук та техніки.

Мета освітньої програмизабезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів у вигляді теоретичних і практичних знань, умінь та навичок, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності в галузях математичного моделювання та прикладної математики з використанням сучасних технологій програмування.

 

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою

Повна загальна середня освіта. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається даною освітньо-професійної програмою і не може перевищувати 120 кредитів ЄКТС.

Студенти отримують фундаментальну математичну освіту протягом перших двох років навчання з подальшою поглибленою підготовкою залежно від обраної спеціальності, спеціалізації і власних інтересів.

Опановують сучасні пакети прикладних програм для комп’ютерного моделювання складних процесів, займаються моделюванням деформованого стану та несучої здатності сучасних конструкцій і систем, будують моделі фізичних, технічних та фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами.

Навчаються володіти навичками візуалізації досліджуваних процесів із застосуванням систем інженерної комп’ютерної графіки, офісних та спеціалізованих математичних пакетів, умінням користуватися пошуковими системами - важлива навичка, для самоосвіти.

Використовується індивідуальний підхід відповідно до особливостей і специфіки особистості абітурієнта та студента.

Здійснюється доуніверситетська підготовка українських та іноземних громадян. Особлива увага приділяється володінню іноземними мовами з даного напряму освіти, для чого у програми підготовки введені спеціалізовані практикуми за фахом підготовки на англійській мові.

Стимулюється дуальна освіта.

Останнім часом інтенсивно розвиваються і все активніше застосовуються у різні галузі науки, техніки і освіти, як у нашій країні, так і за її межами, нові технології машинного навчання, які  включають широкий клас методів штучного інтелекту, характерною рисою яких є комп’ютерне навчання у процесі застосування розв’язку безлічі подібних задач і вивчення методів побудови алгоритмів, спроможних навчатися. Машинне навчання є перебіг процесу, у якому система обробляє велику кількість прикладів, виявляє закономірності й використовує їх для того, щоб прогнозувати характеристики нових даних, а також дозволяє комп’ютерам навчатися на прикладах. Цей напрям, як свідчать наукові публікації у даній галузі, є актуальним, як ніколи. Необхідно зазначити, що сервіси, які існують, потребують великої обчислювальної потужності й спеціальних ресурсів для паралельної роботи програм. На низці кафедр математичного факультету ЗНУ мають місце реальні досягнення і перспективні розробки в області програмного забезпечення з можливістю залучення надпотужних комп’ютерів для реалізації  підготовки у напряму «Applied Mathematics and Machine Learning Technology». Така можливість існує, зокрема, у рамках співпраці з Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро).

Важливо не інституція для навчання, а в кого навчатися. Викладачі ЗНУ даного напряму освіти мають вагомі наукові доробки у різних галузях прикладної математики і механіки, є авторами фундаментальних монографій, організаторами і учасниками міжнародних конференцій, симпозіумів і Конгресів, співробітничають із колегами бувших країн Радянського Союзу, Англії, Білорусії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Іспанії, Польщі, Сполучених штатів Америки та інших країн. Успішно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студенти вже з молодших курсів мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці. Наслідком цього є успішна участь студентів факультету в національних конкурсах наукових робіт, національних і міжнародних змаганнях із математики, механіки та програмування. Низка випускників запрошено на роботу до ведучих підприємств і організацій України та закордонних університетів.

Суттєвим показником рівня освіти є наявність аспірантури за двома спеціальностями та Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Механіка деформівного твердого тіла».

Фаховий (категорія В) «Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки» є рецензованим науковим журналом з проблем прикладної математики і механіки, комп’ютерних наук і програмної інженерії. Збірник включений до міжнародної наукометричної бази “Index Copernicus”.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ»

 

Цікавишся IT-технологіями, інформаційними системами чи просто програмуванням? Мрієш стати фахівцем із розробки та супроводу інформаційних проектів різного призначення? «Інформаційні системи і технології» - це спеціальність саме для тебе. Особливістю спеціальності є вивчення теоретичних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; а також принципів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем різного призначення; розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення; технологій та методів проектування інформаційних систем; апаратних засобів створення та підтримки сучасних інформаційних мереж.

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та принципи (вищої і прикладної математики, програмування, комп’ютерного та математичного моделювання, інтелектуальної обробки даних, системного аналізу і проектування, інформаційного менеджменту, системної інтеграції і адміністрування, управління ІТ-проектами, архітектури підприємств та IT-інфраструктура) як таких, що забезпечують набуття відповідних компетенцій випускником.

 

Складники.

У галузі інформаційних систем і технологій виокремлюються наступні напрями:

Комп'ютерна графіка.

Комп'ютерні мережі.

Операційні системи.

Теорія алгоритмів  та програмування.

Аналіз алгоритмів.

Безпека інформаційних систем.

Веб-програмування.

Об'єктно-орієнтоване проектування та моделювання.

Проектування інформаційних систем.

Системне програмування та архітектура комп'ютерів.

Технології програмного забезпечення.

Управління ІТ-проектами.

 

         Основні задачі, які зможе вирішувати випускник в майбутньому.

 • Розробка базового програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі та отримання інформації.
 • Розробка прикладного програмного забезпечення.
 • Розробка та експлуатація Web-серверів.
 • Розробка програмних застосувань для мобільних пристроїв на базі Android i iOS.
 • Адміністрування реляційних та нереляційних баз даних.
 • Системне адміністрування в OC UNIX i MS Windows Server.
 • Використання інтернет-сервісів і веб-технологій при реалізації розподілених інформаційних систем.
 • Розробка технологій створення і використання «розумних» пристроїв на основі інтернету речей.
 • Реалізація цифрової обробки відео- та аудіоінформації.
 • Формувати нові ідеї та реалізовувати їх в проектах.
 • Організовувати роботу малих колективів.

 

Працевлаштування.

На фахівців з інформаційних систем і технологій існує великий попит там, де ведеться розробка та інтенсивне використання комп'ютерних інформаційних систем і технологій. Основні місця роботи – ІТ-компанії, малий та середній бізнес, банки, виробничі об'єднання, науково-дослідницькі заклади, інформаційно-обчислювальні центри, заклади освіти та держуправління.

 

Із повагою до вас кафедра прикладної математики і механіки математичного факультету Запорізького національного університету

TO THE WORLD NECESSARY STRATEGIES. STRATEGIES NEED PROFESSIONALS!

СВІТУ ПОТРІБНІ СТРАТЕГІЇ. СТРАТЕГІЇ ПОТРЕБУЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

 

Запрошуємо до ЗНУ!          Nous vous invitons à ZNU!

                            Приглашаем в ЗНУ!           Te invitamos a ZNU!

Welcome to ZNU!                  Zapraszamy do ZNU!

Vă invităm la ZNU!      Zveme vás na ZNU!

Wir laden Sie zu ZNU ein!    们邀请您加入ZNU

 

Чекайте на нашу наступну екскурсію.

Ваш математичний факультет

 

Схожі новини