Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-технічної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-технічної ради

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-технічної ради
14.12.2020 16:51 Все Головні новини ZNU Zaporizhzhia National University науково-технічна рада ЗНУ підсумкове засідання звіт виконання держбюджетних тем наукова діяльність

Минулого тижня в ЗНУ відбулося підсумкове у цьому році онлайн-засідання науково-технічної ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) під головуванням проректора з наукової роботи Геннадієм Васильчуком.

На початку заходу традиційно оголосили про нагородження науково-педагогічних працівників університету за їхні досягнення. Цього разу грамотою Департаменту освіти і науки ЗОДА був відзначений науковий керівник учнів-переможців МАН, керівник гуртка «Підготовка до інноваційної діяльності у фізико-технічних гуртках» КЗ «ЗОЦ НТТУМ «Грані» ЗОР, професор математичного факультету Андрій Андрєєв – за якісну підготовку переможців IIІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук України. Ними стали Вероніка Єгорова, яка здобула ІІІ місце у відділенні «Технічні науки», секція «Електроніка та приладобудування», та Андрій Семененко – ІІІ місце відділення «Технічні науки», секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження».

Геннадій Васильчук також повідомив, що наукові керівники за підготовку студентів-переможців цьогорічного Обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки будуть відзначені Подяками ректора ЗНУ. Після урочистої частини засідання учасники зібрання заслухали звіти наукових керівників про виконання держбюджетних науково- дослідних робіт.

Першою з теми «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в  атмосферу» виступила її науковий керівник, доцент кафедри прикладної екології та охорони праці Карина Бєлоконь. Співкерівником проєкту, що виконується колективом молодих науковців (1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 2 аспіранти, 1 старший викладач, 3 студента), виступає також доцент кафедри обробки металів тиском Юрій Бєлоконь. Термін виконання роботи складає 2 роки (1 січня 2019 – 31 грудня 2020), обсяг фінансування: 822,4 тис. грн. Метою даного проєкту є вдосконалення процесів знешкодження газових викидів промислових виробництв, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, для забезпечення якості атмосферного повітря та дотримання екологічних нормативів, встановлених в Україні та світі.

У рамках вирішення цієї проблеми здійснюється розробка каталізаторів із заміною благородних металів на інтерметалідні сполуки, що слугують для знешкодження техногенних забруднювачів. Актуальність обраного напрямку досліджень обумовлена необхідністю розробки науково-обґрунтованої стратегії щодо модернізації процесів знешкодження газових викидів та відповідного її техніко-економічного обґрунтування – із метою подальшого використання інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів викидів промислових підприємств.

За результатами даного дослідження науковим колективом було опубліковано 41 працю: 8 статей в наукометричній базі Scopus, 9 фахових статей, 4 статті за результатами конференцій, 3 монографії, 1 патент і 16 тез доповідей конференцій.

Згідно першого етапу календарного плану технічного завдання, було проведено: оцінку ризику для здоров'я населення від впливу викидів, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, на підприємстві ПрАТ «Укрграфіт» та в м. Запоріжжі. Результати оцінки ризику використані в статистичних звітах ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»; моделювання розсіювання забруднюючих речовин викидів ПрАТ «Укрграфіт» в атмосферному повітрі; теоретично обґрунтовано вибір кінетичних рівнянь та досліджено механізм реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на каталізаторах.

На другому етапі виконання календарного плану: розроблено технологію отримання каталітично активних інтерметалідних сплавів для окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів у викидах промислових підприємств; розроблено оптимальний склад таких каталізаторів; знайдено науково-технічні рішення для захисту атмосферного повітря від викидів, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, та проведено їх дослідно-промислові випробування на підприємстві ПрАТ «Укрграфіт» для знешкодження відхідних газів від печей випалювання та гравітації.

Основні результати роботи були представлені на 18 міжнародних, всеукраїнських конференціях та форумах (ІІІ та IV міжнародні екологічні форуми «Еко форум-2019, 2020» у м. Запоріжжі). Студенти взяли участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за темою проєкту, де отримали дипломи I, II та III ступенів. Також дана робота отримала перемогу у обласному конкурсі Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді у галузі науки за напрямом «біологічні, хімічні, екологічні науки». За результатами дослідження захищена докторська дисертаційна робота Юрієм Бєлоконем на тему «Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах термохімічного пресування», виконано 8 магістерських робіт та 1 госпдоговірну тему.

Учасники засідання НТР поставили декілька уточнюючих запитань стосовно даної теми, а також затвердили її виконання за звітній період згідно календарного плану технічного завдання.

Надалі присутні заслухали доповідь доцента кафедри хімії Марини Корнет, наукового керівника НДР «Раціональний дизайн S,N-модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів». Термін виконання теми: 3 роки (1 січня 2019 – 31 грудя 2021). Метою даної роботи є розробка перспективних речовин з антиоксидантними та потенційними радіопротекторними властивостями, здатних блокувати та/або зменшувати вплив радіаційного опромінення. Отримані результати дослідження: створена віртуальна комбінаторна бібліотека S,N-модифікованих амінотіолів з потенційними антирадикальними та радіопротекторними властивостями; відібрані для синтезу у результаті віртуального скринінгу структури – 25 сполук із потенційними антирадикальними та радіопротекторними властивостями; отримані результати хемометричного аналізу та квантово-хімічних розрахунків цих сполук; розроблені способи синтезу та отримані базові гетероциклічні структури тощо.

Варто зазначити, що до теми залучені науковці також з інших університетів. Результати цього дослідження впроваджені у навчальний процес ЗНУ, 7 магістерських дипломних робіт, курси лекцій (біоорганічна хімії, сучасні методи досліджень в хімії), опубліковано 1 закордонну монографію та розділ у колективній закордонній монографії, 2 статті (1 фахова, 1 закордонна, що входить до наукометричних баз даних Scopus/Web of Science). Науковий доробок представлено на 4 наукових конференціях, 1 патент знаходиться на стадії розробки.

Наразі дослідження переходять від віртуальної до реальної стадії. Надалі науковці планують отримати радіопротектори на онові S,N-модифікованих амінотіолів.

Учасники засідання ухвалили виконання відповідних етапів НДР згідно з технічним завданням і календарним планом.

Щодо виконання НДР «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні та Сході України (1930-і рр. – початок ХХІ ст.)» виступив її науковий керівник Олексій Штейнле, доцент навчально-наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій. Виконання проєкту розраховано на три роки – з 01.01.2019 по 31.12.2021 рр.

Доповідач зауважив, що у виконанні теми задіяні молоді науковці історичного факультету та факультету журналістики, а також – представники мелітопольських та київських ЗВО, що зумовлено актуальністю даної проблематики. Гібридний військовий конфлікт на Сході України наразі гостро поставив питання щодо протидії пропаганді агресора. Виклики інформаційної війни вимагають ревізії знань як про загальну специфіку суспільної свідомості жителів південно-східних областей України, так і про наслідки впливу на неї політичної пропаганди. Отримані на сьогодні здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених у цій площині є спорадичними і розкривають лише окремі аспекти проблеми. Отже даний проєкт на основі міждисциплінарного підходу та унікальної бази джерел, як передбачається, надасть змогу відтворити суттєві риси уявлень, настроїв та цінностей мешканців Півдня та Сходу України, визначити вектори змін під впливом політичної пропаганди та запропонувати науково обґрунтовані пропозиції протидії інформаційному тиску. Ключовою ідеєю проєкту є аналіз проявів суспільної свідомості жителів регіону в широкому історичному контексті новітньої доби.

Кінцевою метою є створення цілісної концепції трансформації суспільної свідомості населення Півдня та Сходу України від завершення переходу до індустріального суспільства в 30-і рр. ХХ століття до сучасної російсько-української війни. Колектив дослідників поставив перед собою цілу низку наукових завдань. За результатами виконання другого етапу (2020 р.) проєкту: визначені вектори впливу на суспільну свідомість регіону протягом 1930-х –1991 рр.; здійснений аналіз рівня сприйняття тоталітарної пропаганди населенням Півдня та Сходу України; виявленні центри впливу на масові уявлення після проголошення незалежності; реконструйовано матриці трансформації суспільної свідомості протягом 1990-2000-х рр.; проведено другий етап усноісторичного опитування очевидців російсько-української війни 2014-2019 рр. за результатами якого підготовлено до друку 6-й випуск «Усна історія російсько-української війни».

За результатами досліджень: опубліковано або подано до друку в 2020 році 8 наукових публікацій, участь у 7 наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. З метою популяризації результатів проєкту також здійснюється систематична публікація матеріалів дослідження у Telegram-каналі «KGB files» (5 тис. 589 підписників) та на англомовному YouTube-каналі «KGB files» (2,2 тис. підписників). Завдання колективом проєкту на 2020 рік виконані в повному обсязі, що надає змогу приступити до наступного верифікаційного етапу. Відповідно звіт затверджений членами НТР.

У рамках засідання також затвердили попередній звіт наукового керівника, доцента кафедри програмної інженерії Сергія Чопорова щодо виконання НДР «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об'єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій».

Наступним пунктом стала доповідь про виконання 1 етапу НДР «Правове забезпечення продовольчої безпеки та раціонального землекористування при здійсненні органічного виробництва на шляху євроінтеграції» (01.01.2020 – 31.12.2020), яку представив її науковий керівник, кандидат юридичних наук Дмитро Федчишин. Метою цієї роботи є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо розвитку органічного сільського господарства як чинника забезпечення продовольчої безпеки та раціонального використання земельних ділянок для органічного землеробства на шляху євроінтеграції, визначення шляхів удосконалення чинного законодавства України в даній галузі та підвищення ефективності його застосування.

Під час дослідження були отримані наступні результати: сформульовано поняття «органічне сільське господарство», що охоплює всі системи землеробства, що ґрунтуються на природних засобах і ресурсах, які враховують природні потреби рослинного і тваринного світу, навколишнього природного середовища, основною метою якого виступає процес виробництва екологічної (органічної) продукції, засвідченої міжнародними й національними екологічними сертифікатами; на законодавчому рівні серед основних принципів, на яких заснована ефективність впровадження органічного виробництва запропоновано передбачити наступні: екологізація технологій вирощування; скорочення втрат поживних речовин у ґрунті; зменшення хімічного навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив; використання науково-обґрунтованих сівозмін; використання технологій утилізації відходів виробництва; впровадження природоохоронних розробок: утилізація або знешкодження відходів;  зменшення кількості шкідливих викидів підприємств у повітря або водні джерела з метою запобігання надмірного антропогенного тиску на навколишнє природне середовище; використання сучасних технологій фільтрації і абсорбції шкідливих речовин тощо. Наразі існує нагальна потреба розроблення та затвердження на законодавчому рівні критеріїв визначення придатності земель сільськогосподарського призначення для їх використання в органічному землеробстві, а також необхідність уточнень в Земельному кодексі України та на рівні Кабінету Міністрів України у «Порядок оцінки придатності земель (ґрунтів) для виробництва продукції рослинного походження», Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» тощо. Дослідники також зазначають необхідність розробки основних фінансово-економічних заходів щодо здійснення державної підтримки розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні.

Результати даного дослідження використані під час підготовки дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук Дмитром Федчишиним на тему «Теоретичні засади реалізації та захисту земельних прав в Україні», а також опубліковано наукові статті у спеціалізованих закордонних наукових журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science Core Collection: IusHumani. Law Journal, Economics of agriculture, монографію та розділ в колективній монографій за темою проєкту українськими видавництвами державною мовою. Матеріали використовуються при викладанні курсів «Аграрне право», «Земельне право» та відповідних спецкурсів земельно-правового спрямування в Запорізькому національному університеті та Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, підготовці навчальних програм, підручників, методичних посібників, а також у науково-дослідницькій роботі студентів. Надані пропозиції щодо забезпечення ефективної взаємодії учасників ринку органічної продукції з органами державної влади сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств-виробників органічної продукції. Запропоновано заходи державного регулювання у формі надання фінансової підтримки, проведення наукових досліджень, популяризації органічної продукції серед виробників і споживачів, сприяння створенню розгалуженої інфраструктури ринку органічних продуктів тощо.

Учасники засідання ухвалили виконання даної теми.

Про виконання НДР «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проєктування аерокосмічної техніки» доповів її науковий керівник, професор Сергій Гоменюк. Він окреслив масштабність наукових досліджень, здійснених колективом математичного факультету у співпраці із ДП «КБ “Південне” ім. М. К. Янгеля» (м. Дніпро). Усі вони впроваджуються у вітчизняне виробництво або у рамках міжнародних проєктів та програм аерокосмічної галузі. Про дані дослідження багато йшлося у попередніх звітах. За результатами на сьогодні захищено 3 докторські та 2 кандидатські дисертації, а до кінця поточного року планується ще низка захистів у спеціалізованій вченій раді К 17.051.06 «Фізико-математичні науки».

Окрім іншого, здійснено публікацію монографії в ЄС, представлений фінальний звіт з теми дослідження, відбулася участь у різного рівня конференціях, а також публікації статей в фахових виданнях та журналах, які входять до міжнародних баз даних, 15 магістерських робіт. Учасники зібрання затвердили кінцевий звіт щодо виконання даної теми.

Насамкінець професор кафедри металургії Віктор Скачков доповів про реалізацію міжнародного контракту № 54с від 27.03.2020 з ВАТ «Фуцзянь Сяньсінь» (КНР) на тему «Розробка високоміцних алюмінієвих сплавів шостої серії». Він представив результати й таблиці досліджень відповідних матеріалів, надавши отримані характеристики щодо їхньої міцності. А також окреслив труднощі, із якими зіткнулися розробники під час роботи. Науковець також зазначив, що під час досліджень, вони мали відійти від старої системи й розробити нові лігатури, що значно підвищують твердість й міцність сплавів. Також доповідач докладно розповів про типи термічної обробки матеріалів тощо, а ще відповів на запитання фізиків ЗНУ стосовно технологій обробки. Дана робота здійснюватиметься до повного виконання умов договору. Наразі термін виконання буде продовжений на наступний рік.

У розділі «Різне» присутні затвердили рекомендації до друку наукової та науково-методичної літератури, теми наукових дисертацій та призначення наукових керівників робіт, а також індивідуальні плани.

Усіх учасників зібрання та членів НТР проректор Геннадій Васильчук від імені ректорату й себе особисто привітав із прийдешніми новорічними святами й побажав наснаги, міцного здоров’я, а також плідних звершень у наступному році.

 

Олена Хлистун

 

 

 

Схожі новини