Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ підбили підсумки наукової діяльності за 2020 рік і визначили перспективи її подальшого розвитку

У ЗНУ підбили підсумки наукової діяльності за 2020 рік і визначили перспективи її подальшого розвитку

У ЗНУ підбили підсумки наукової діяльності за 2020 рік і визначили перспективи її подальшого розвитку
29.01.2021 14:13 Все Головні новини Факультети ZNU Zaporizhzhia National University Вчена рада наукова діяльність звіт Рада молодих вчених госпдоговірні теми науково-дослідна робота

Ключовим питанням січневого засідання Вченої ради ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) став виступ проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука, присвячений підбиттю підсумків наукової роботи представників вишу в 2020 році та завданням щодо підвищення її ефективності в майбутньому.

Як зазначив Геннадій Миколайович на початку свого виступу, наукова діяльність є невід’ємним складником діяльності університету та забезпечує інтеграцію освіти і науки. Результати досліджень науковців університету – важливий інструмент розвитку міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними вишами, науковими установами та підприємствами.

Науковий складник – один із ключових напрямків у Стратегії розвитку Запорізького національного університету на 2018-2022 рр. Стратегією інтернаціоналізації Університету чітко визначено завдання щодо інтернаціоналізації наукової діяльності.

Так, на сьогодні в університеті функціонує 19 наукових шкіл, які представляють такі наукові напрями, а саме: біологія та охорона здоров’я; гуманітарні науки та мистецтво; математичні науки та природничі науки; суспільні науки та технічні науки.

До складу науково-дослідної частини входять 8 навчально-науково-виробничих центрів: «Металспецпроект», «Екологія», «СТРУКТУРА», Український міжуніверситетський навчально-науковий шекспірівський центр, центр промислової екології, науково-консультаційний центр юридичної лінгвістики та центр спортивного права та центр наукової роботи студентів. А також – 1 науково-тематична група з актуальних проблем суспільно-гуманітарних наук і 18 навчально-науково-дослідних лабораторій, у тому числі 4 – у складі центрів.

Виконання наукових досліджень в університеті здійснюється на основі затверджених тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів замовників, коштів державного бюджету та науково-дослідних робіт, які виконуються в межах основного робочого часу викладачів (без фінансування).

У 2020 році обсяг надходжень від укладених госпдоговорів становив 831,979 тис грн. Керівниками та виконавцями госпдоговірних НДР були науковці інженерного навчально-науково інституту, а також – біологічного факультету, факультетів менеджменту, соціології та управління, економічного, філологічного та математичного.

Минулого року обсяг фінансування проєктів, які виконувались за рахунок загального фонду держбюджету становив 3822,695 тис. грн.

У зазначений період часу завершили виконання 2 НДР колективами молодих вчених: НДР «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій»  (науковий керівник – професор Чопоров С. В.); НДР «Розробка інтерметалідних каталізаторів для знешкодження вуглецевмісних компонентів газових викидів в атмосферу» (науковий керівник – доцент Бєлоконь К. В.) та 1 держбюджетна тема за основним конкурсом, НДР «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування аерокосмічної техніки» (науковий керівник – професор Гоменюк С. І.).

У 2021 році продовжується виконання 5 держбюджетних робіт (3 НДР молодих вчених та 2 НДР за основним конкурсом), а саме: НДР «Пропаганда та суспільна свідомість на Півдні та Сході України (1930-і рр. – початок ХХІ ст.)», науковий керівник – доцент Штейнле О. Ф.); НДР «Раціональний дизайн S, N-модифікофікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів» (науковий керівник – доцент Корнет М. М.); НДР «Правове забезпечення продовольчої безпеки та раціонального землекористування при здійсненні органічного виробництва на шляху євроінтеграції» (науковий керівник – Федчишин Д. В.); НДР «Геопросторова та інфраструктурна перебудова децентралізованих самоврядних соціально-економічних об’єднань багатовекторного розвитку (науковий керівник – професор Горошкова Л. А.) та НДР «Інституціоналізація антикорупційних трансформацій законодавства і практики його застосування у сфері публічно-правових відносин України» (науковий керівник – професор Коломоєць Т. О.).

У 2020 році МОН України було проведено черговий конкурс науково-дослідних робіт, що фінансуються із загального фону державного бюджету, для колективів молодих учених, на участь у якому молодими науковцями ЗНУ було підготовлено 5 проєктів. Спільний міждисциплінарний проєкт факультетів соціології та управління, історичного та журналістики (наукові керівники д-р політ. наук Хорішко Л. С. та д-р істор. наук Каганов Ю. О.) пройшов відбір і запланований на бюджетне фінансування на 2021-2023 роки.

За результатами проведеного МОН України конкурсу наукових проектів (за основним конкурсом) на 2021 рік подали 3 проєкти, у зв’язку з обмеженням обсягу фінансування відповідно до вимог МОНУ для участі в другому турі конкурсу було направлено проєкт професора Міщенка В. Г., який у 2 турі отримав бали високого рівня. Рішення щодо фінансування ще не ухвалено.

Також варто зазначити, що у 2020 році науковцями університету виконувалось 57 науково-дослідних робіт в межах основного робочого часу викладачів (без фінансування).

У 2020 році в університеті діяв 1 ліцензійний договір (професор Фролов О. К.), також отримали 4 патенти на винаходи, 14 – на корисні моделі, а також – 10 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Крім того, подали 1 заявку на винахід, 8 заявок на корисні моделі, 10 заявок про реєстрацію авторського права на твір.

За результатами діяльності у галузі створення та охорони інтелектуальної власності найбільші досягнення в працівників інженерного навчально-наукового інституту, біологічного та математичного факультетів.

В університеті видається 19 наукових видань України, з яких 14 має категорію Б.

Станом на 31.12.2020 р. у Запорізькому національному університеті підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється через аспірантуру (27 спеціальностей) та докторантуру (20 спеціальностей), за якими навчається 427 аспірантів (із них 4 – іноземці: громадяни Китаю, Йорданії, Нігерії, Азербайджану) та проходять підготовку 19 докторантів.

Наразі в університеті працюють 7 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (з них – 6 докторських рад та 1 кандидатська) із 9 спеціальностей (із них – 7 у докторських радах та 2 у кандидатських).

За період із 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. відбувся захист 48 кандидатських дисертацій, із них 35 – аспірантами і співробітниками ЗНУ, крім того, вийшло 4 повідомлення про захист кандидатських дисертацій: це наш потенціал на наступний 2021 рік.

За цей період захистили 20 докторських дисертацій, із них 16 – співробітниками та докторантами ЗНУ, вийшло ще 4 повідомлення про захист докторських дисертацій, захисти також відбудуться на початку 2021 року.

У ЗНУ запроваджено безкоштовну перевірку текстів дисертацій на базі укладених університетом договорів з антиплагіатними компаніями.

В університеті рішенням МОН України були створені разові спеціалізовані ради для присудження ступеня доктора філософії. Наразі в ЗНУ створили 16 разових спецрад, із них 13 – зі спеціальності 081 «Право», 2 – зі спеціальності 051 «Економіка», 1 – зі спеціальності 032 «Історія та археологія», у яких на сьогодні відбулось 14 захистів на здобуття наукового ступеня доктора філософії, серед іншого: 2 – у 2019 році, 12 – у 2020 році, ще 2 захисти відбудуться в січні 2021 року.

Також доповідач згадав, що науково-дослідна робота молодих вчених університету є однією з найважливіших форм навчально-виховного процесу.

Зокрема, у ЗНУ діє 164 студентських наукових проблемних груп і гуртків, у роботі яких беруть участь близько 1400 студентів. За результатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та конкурсу дослідницьких проектів, студентами отримано 52 дипломи.

Важливим для розвитку наукової діяльності в ЗНУ є те, що наприкінці 2020 року в університеті була створена Рада молодих вчених, якою керує Сергій Чопоров. До складу Ради увійшли 15 представників факультетів та інженерного науково-навчального інституту. Метою діяльності РМВ ЗНУ є сприяння реалізації інтелектуального потенціалу молодих вчених в частині розвитку наукової, освітньої та інноваційної діяльності Запорізького національного університету, забезпечення їхньої активної участі в проведенні наукових досліджень і захисту їхніх прав та інтересів як науковців.

Наприкінці виступу проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук розповів про плани щодо розвитку цього важливого напрямку життєдіяльності вишу.

Так, до основних напрямів подальшого розвитку та удосконалення наукової діяльності університету варто віднести:

- активізацію роботу науково-дослідних лабораторій та факультетів університету через укладання договорів про співпрацю з вітчизняними та міжнародними науковими установами, підприємствами та ЗВО на госпдоговірній основі;

- забезпечення участі науково-педагогічних працівників, аспірантів та магістрантів в онлайн-семінарах компанії Clarivate Analytics;

- продовження роботи щодо входження наукових фахових видань ЗНУ в міжнародну наукометричну базу даних Web of Science;

- активізацію науковців щодо оформлення прав інтелектуальної власності, серед іншого, й за рахунок збільшення обсягу матеріальної винагороди;

- формування структуру разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій;

- посилення роботи щодо співпраці науковців ЗНУ з представниками владних та бізнес-структур;

- покращення матеріально-технічної бази, наукових лабораторій та всебічна підтримка молодих науковців.

Про важливість й актуальність усіх розглянутих у доповіді питань для представників ЗНУ свідчить, зокрема, той факт, що  представлені у проєкті рішення пункти викликали активне обговорення серед учасників засідання й затверджені зі змінами й доповненнями.

Наприкінці виступу ректор Микола Фролов подякував доповідачу за досконале й всебічне висвітлення одного з пріоритетних напрямків діяльності Запорізького національного університету як провідного навчального й наукового центру півдня України. Микола Олександрович подякував науковцям вишу за плідну діяльність і відзначив, що в університеті створені всі умови для розвитку наукового потенціалу викладачів, співробітників, аспірантів і студентів. Також ректор наголосив, що серед основних завдань, які на сьогодні стоять перед представниками університету – подальший розвиток наукової діяльності.

 

 

 

Схожі новини