Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Екології, охороні навколишнього середовища та збалансованому природокористуванню навчають на біологічному факультеті ЗНУ

Екології, охороні навколишнього середовища та збалансованому природокористуванню навчають на біологічному факультеті ЗНУ

Екології, охороні навколишнього середовища та збалансованому природокористуванню навчають на біологічному факультеті ЗНУ
22.11.2021 11:48 Все Головні новини Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Факультети Біологічний Популяризація природничих наук та математики в ЗНУ ZNU Zaporizhzhia National University біологічний факультет екологія охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Популяризація природничих наук – одне з провідних завдань Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) в рамках важливої рубрики з інформаційними та пізнавальними матеріалами цієї тематики. На сьогодні як ніколи актуальна можливість здобути сучасну екологічну освіту європейського рівня. Усі, хто прагне до цієї важливої мети, можуть зацікавитись пропозицією від біологічного факультету Запорізького національного університету, де зараз здійснюється висококваліфікована підготовка успішних фахівців за різними освітніми напрямками. Одним із найбільш перспективних напрямків його роботи є підготовка бакалаврів і магістрів за освітньою програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Важливий матеріал рубрики присвятили цього разу освітній програмі «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Компетентності, які набудуть здобувачі вищої освіти, зробивши вибір на її користь, її актуальність та можливість працевлаштування після завершення навчання у виші – основні складники порушеного питання. Мета цієї освітньої програми – підготовка кваліфікованих фахівців з екології, які здатні вирішувати складні комплексні задачі у своїй галузі. Вони стосуються охорони навколишнього середовища та природокористування на локальному, регіональному й національному рівнях, і при цьому будуть конкурентоспроможними на ринку праці.

На сьогодні визнання проблем із екологічним станом навколишнього середовища, пошук шляхів їхнього вирішення, виховання екологічної свідомості в загалу – серед пріоритетних завдань людства. Майбутнє всієї планети залежить від кожного з нас. Зараз – час для рішучих кроків й здобуття якісної екологічної освіти в провідному виші півдня України – вдале рішення для активних й екологічно свідомих особистостей.

Відзначимо, що основний фокус освітньої програми − загальна фахова освіта в галузі екології. Після завершення навчання випускники можуть працювати техніками-екологами, техніками-лаборантами, інспекторами з використання водних ресурсів, з охорони природи, державними інспекторами з нагляду за радіаційною безпекою, техногенного та екологічного нагляду, з охорони природно-заповідного фонду, а також організаторами природокористування.

При цьому здобувачі вищої освіти набувають навички застосування фізико-хімічних, мікробіологічних, біоіндикаційних і картографічних методів для проведення моніторингових досліджень якості навколишнього середовища, новітніх технологій управління й поводження з відходами на локальному та регіональному рівнях. А співпраця з організаціями та виробничими підприємствами надає змогу здійснювати практичну підготовку здобувачів вищої освіти через організацію й проходження навчальних і виробничих практик, а також – виконувати наукові та науково-практичні дослідження. Підготовка студентів здійснюється із залученням висококваліфікованих науково-педагогічних фахівців із досвідом викладацької та/або дослідницької роботи в галузі екології за відповідним профілем.

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» абітурієнти можуть отримати освітню кваліфікацію бакалавр з екології. Ліцензований обсяг прийому на бакалаврат – 45 осіб денної форми навчання. Обсяг освітньої програми – 240 кредитів ЄКТС. При цьому орієнтовні максимальні показники державного замовлення на денній формі навчання складають 15 осіб. Термін навчання за цією освітньою програмою – 3 роки 10 місяців. Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку визначеному законодавством.

Основною метою навчання за цією освітньою програмою є: формування в здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь і навичок для застосування в професійній діяльності в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Так, під час навчання здобувач має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень; навичками науково-виробничої, проєктної, організаційної та управлінської діяльності в галузі охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Треба наголосити, що освітньо-професійна програма базується на комплексному підході до формування компетентностей і здобуття навичок та знань із загальної екології, урбоекології, екологічної безпеки та новітніх технологій захисту навколишнього середовища. Навчання здійснюється з використанням новітніх інноваційних методів та підходів, згідно зі Стратегією розвитку ЗНУ.

За час навчання за цією освітньою програмою студенти опановують такі інтегральні, загальні й фахові компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, вирішувати практичні проблеми в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, здатність до критичного осмислення основних теорій, методів і принципів природничих наук. А ще – розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних і соціально-економічних наук, знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства, здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних із виробничою діяльністю.

Також йдеться про здатність до використання основних принципів і складних екологічного управління, здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища, здатність обґрунтовувати необхідність і розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі, здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання, здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень, здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування, опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних і транскордонних екологічних проблем, здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проєктами та інші.

Серед програмних результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, можна виокремити такі: розуміння основних екологічних законів, правил і принципів охорони довкілля та природокористування; основних концепцій, теоретичних і практичних проблем в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень у галузі екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; використання принципів управління, на яких базується система екологічної безпеки; знання концептуальних основ моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля; виявлення факторів, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття. А ще – розв’язування проблем у галузі захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду; уміння проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; демонстрування навичок оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення; уміння застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень; уміння прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище та інші.

Більше актуальної інформації про цю освітню програму можна дізнатися за лінком:

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12391

 

 

Для довідки

Рубрика «Популяризація природничих наук та математики» – важливий складник інформаційного розмаїття новин офіційного сайту Запорізького національного університету. Її присвятили саме популяризації важливої теми сьогодення, а саме – природничих наук і математики. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Про виконання Плану заходів щодо популяризації природничих наук і математики до 2025 року» на сайті Запорізького національного університету в рамках рубрики з інформаційними та пізнавальними матеріалами, присвяченими популяризації природничих наук і математики, публікують численні розповіді, матеріали, звіти тощо. Особлива увага – до відповідних освітніх програм вишу! Варто відзначити, що на виконання листа заступника Міністра з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова, пунктом 11 Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 320-о, передбачили в 2021 році розміщення на офіційних веб-сайтах МОН України, Національної академії наук, Національної академії педнаук і ЗВО інформаційних, пізнавальних матеріалів щодо популяризації природничих наук та математики.

 

Схожі новини