Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Освітньо-професійна програма «Математика» – перспективний напрямок навчання в ЗНУ

Освітньо-професійна програма «Математика» – перспективний напрямок навчання в ЗНУ

Освітньо-професійна програма «Математика» –  перспективний напрямок навчання в ЗНУ
10.12.2021 11:59 Все Головні новини Факультети Математичний Популяризація природничих наук та математики в ЗНУ ZNU Zaporizhzhia National University математичний факультет освітньо-професійна програма Математика популяризація математики та природничих наук у ЗНУ

Серед важливих завдань, які ставлять перед собою керівництво та науково-педагогічні працівники Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University), – підготовка висококваліфікованих фахівців, чиї знання та практичні навички будуть затребувані на сучасному ринку праці. Зокрема йдеться про актуальні на сьогодні навчальні дисципліни природничого циклу та математики. Одним із перспективних напрямків діяльності університету є підготовка здобувачів вищої освіти рівнів бакалаврі і магістрі за освітньо-професійною програмою «Математика».

Ця освітньо-професійна програма розроблена проєктною групою, відповідно до Стандарту вищої освіти України, за спеціальністю 111 «Математика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Метою цієї програми є надання фахової освіти в галузі знань математики та статистики з широким доступом до працевлаштування; застосування математичного апарату, знань, умінь, навичок і комунікацій у професійній діяльності з використанням фундаментальних методів математичних наук, що дає можливість ефективно виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності. Досягнення вказаної мети ґрунтується на принципах доступності й індивідуалізації навчання та його практичної спрямованості.

Обсяг освітньої програми на рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 3 роки 10 місяців для денної форми навчання, 4 роки 10 місяців для заочної форми навчання. Обсяг прийому (кількість осіб): денна форма – 5, заочна форма -–20.  Орієнтовні максимальні показники державного замовлення (кількість бюджетних місць): денна форма - 5, заочна форма - 3.

Для вступу на цю освітньо-професійну програму необхідно скласти такі конкурсні предмети ЗНО: Українська мова, Математика, Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.

Основною ціллю навчання за цією освітньою програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і практичні проблеми математики та математичного моделювання. Так, під час навчання здобувач має оволодіти такими методами, методиками та технологіями: методи алгебри, геометрії, математичного аналізу, дискретної математики, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичної фізики, обчислювальної математики, варіаційного числення та оптимізації, математичного моделювання, прогнозування властивостей і поведінки математичних моделей на основі емпіричних даних; методи аналізу математичних об’єктів та структур; методи програмування, методологія абстрактного мислення, аналіз і синтез; інформаційні та комунікаційні технології. Загалом програма спрямована на підготовку фахівців, здатних до розвитку математичних теорій, математичного моделювання, аналізу й розв’язуванні прикладних задач; здійснення педагогічної роботи в закладах загальної середньої освіти. При цьому основний фокус освітньої програми та спеціалізації – загальна освіта в галузі математичної науки, теоретична та практична підготовка фахівців за спеціальністю 111 «Математика». Особливістю освітньої програми є підготовка фахівців, які володіють математичними знаннями, а також майбутніх викладачів середніх загальноосвітніх закладів освіти для працевлаштування в освітніх закладах регіону.

Після завершення навчання випускники можуть працювати в науковій та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти; на підприємствах, що займаються дослідженням й експериментальною розробкою в галузі природничих та\або технічних наук, у галузі інженерії та технологій; у бізнес-структурах та банківській галузі, в аналітичних службах та службах статистики на посадах, пов’язаних з аналізом і прогнозуванням.

Кадрове забезпечення освітньої програми здійснюється науково-педагогічними працівниками високої кваліфікації з науковими ступенями та вченими званнями, які мають великий досвід навчально-методичної, науково-дослідної роботи та відповідають вимогам до кваліфікації зі спеціальності згідно з Ліцензійними умовами на кафедрах фундаментальної та загальної математики.

Під час навчання за цією освітньою програмою студенти опановують такі інтегральні, загальні та фахові компетентності: здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми в математиці або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв’язання; здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати й обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі; здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганних. А також – здатність до кількісного мислення; здатність розробляти і досліджувати математичні моделі явищ, процесів та систем; здатність застосовувати чисельні методи для дослідження математичних моделей; здатність до аналізу математичних структур, зокрема до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм. Крім того, серед кометенцій випускників освітньої програми –  здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків; здатність до педагогічної та комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами; здатність до проєктування дидактичного циклу вивчення програмної теми, розробки тематичного плану та структурування навчального матеріалу; здатність до використання інноваційних методів і сучасних засобів навчання математики та здатність використовувати їх у практичній педагогічній діяльності; здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки.

Серед програмних результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 111 «Математика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, можна виокремити такі: знання основних етапів історичного розвитку математичних знань і парадигм, розуміння сучасних тенденцій у математиці; розуміння правових, етичних і психологічних аспектів професійної діяльності; знання принципів modus ponens (правило виведення логічних висловлвань) та modus tollens (доведення від супротивного) і використання умов, формулювань, висновків, доведень та наслідків математичних тверджень. А також – розуміння фундаментальної математики на рівні, необхідному для досягнення інших вимог освітньої програми; наявність навичок використання спеціалізованих програмних засобів комп’ютерної та прикладної математики і використання інтернет-ресурсів; знання методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів; пояснення математичних концепцій мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики; здійснення професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з іноземних мов; уміння працювати зі спеціальною літературою іноземною мовою; розв’язування задач придатними математичними методами, перевірка умов виконання математичних тверджень, коректне перенесення умов і тверджень на нові класи об’єктів, знаходження й аналіз відповідності між поставленою задачею й відомими моделями тощо.

Детальніше про освітню програму «Математика» можна дізнатись тут:

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/4362/bakalavr/12395

 

Для довідки

 

Рубрика «Популяризація природничих наук та математики» – важливий складник інформаційного розмаїття новин офіційного сайту Запорізького національного університету. Її присвятили саме популяризації важливої теми сьогодення, а саме – природничих наук і математики. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Про виконання Плану заходів щодо популяризації природничих наук і математики до 2025 року» на сайті Запорізького національного університету в рамках рубрики з інформаційними та пізнавальними матеріалами, присвяченими популяризації природничих наук і математики, публікують численні розповіді, матеріали, звіти тощо. Особлива увага – до відповідних освітніх програм вишу! Варто відзначити, що на виконання листа заступника Міністра з питань європейської інтеграції Олексія Шкуратова, пунктом 11 Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 320-о, передбачили в 2021 році розміщення на офіційних веб-сайтах МОН України, Національної академії наук, Національної академії педнаук і ЗВО інформаційних, пізнавальних матеріалів щодо популяризації природничих наук та математики.

 

Схожі новини