Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму відбулося розширене засідання кафедри щодо обговорення ОП «Міжнародна економіка»

На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму відбулося розширене засідання кафедри щодо обговорення ОП «Міжнародна економіка»

На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму відбулося розширене засідання кафедри  щодо обговорення ОП «Міжнародна економіка»
27.12.2018 16:24 Все Головні новини Факультети Економічний ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет освітній процес обговорення освітньої програми співпраця з роботодавцями

Двадцять сьомого грудня 2018 року в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) на кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму відбулося обговорення  освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю галузі спеціальності  051 «Економіка» на 2019 рік.

Присутніми на заході були завідувач кафедри Бабміндра Д.І., доц. Колобердянко І.І., проф. Вишняков В.М., доц. Дугієнко Н.О., ст. викл. Лубенець І.О., ст. викл. Осаул А.О., доц. Кусакова Ю.О., доц. Переверзєва А.В., доц. Венгерська Н.С., викл. Корінний С.О., викл. Худолєй Л.В., викл, Кайнара Д.О. та викл. Денисов К.В. Запрошеними гостями стали заступник декана з навчальної роботи, к.е.н., доц. Гельман В.М., директор з виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод» Пістунов І.А., віце-президент Запорізької торгово-промислової палати Антонюк Д.А.. А також – студенти 3 курсу групи 3536-1 напряму підготовки «Міжнародна економіка» Циганок К., Рубан А. і Кондратенко А. Секретаркою була Дабіжа А.Ю.

На початку обговорення завідувач кафедри Бабміндра Д.І. привітав роботодавців, які співпрацюють із кафедрою та запропонував присутнім ознайомитися з освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Він зазначив, що необхідно оновити опис предметної області, згідно зі Стандартом вищої освіти України освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю галузі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», затвердженого наказом МОН № 1244 від 13.11.2018 р.

Гельман В.М., заступниця декана з навчальної роботи, к.е.н., доцентка, зазначила, що у зв’язку зі зміною принципу включення дисциплін до Розділу 1.2 Дисципліни вільного вибору студента необхідно: виключити дисципліну з ОП 2018 року «Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» обсягом 12 кредитів; ввести дисципліни до ОП 2019 року «Вибіркова дисципліна в межах університету 1» у третьому семестрі; «Вибіркова дисципліна в межах університету 2» у четвертому семестрі; «Вибіркова дисципліна в межах університету 3» у п’ятому семестрі; «Вибіркова дисципліна в межах університету 4» у шостому семестрі; «Вибіркова дисципліна в межах університету 5» у сьомому семестрі; перейменувати дисципліну «Вибіркова дисципліна в межах університету 1» на «Вибіркова дисципліна в межах університету 6»; «Вибіркова дисципліна в межах університету 2» на «Вибіркова дисципліна в межах університету 7».

Також доцентка Гельман В.М. запропонувала зміни структури розділу 2.1 Нормативні дисципліни та розділу 2.2 Дисципліни вибору закладу вищої освіти на основі навчального плану 2018-2019 навчального року, зокрема перенести дисципліну «Регіональна економіка» з нормативних дисциплін до дисциплін вибору закладу вищої освіти, виробничу практику (6,7 семестр) й атестаційний екзамен (8 семестр) із дисциплін вибору закладу вищої освіти до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки. Відобразити ці зміни в освітній програмі 2019 року та врахувати це при розробці навчального плану на 2019-2020 навчальний рік.

Колобердянко І.І., доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму запропонував виключити дисципліну «Інтернет технології в бізнесі» обсягом 4 кредити в другому семестрі.

Антонюк Д.А., віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, запропонував розширити перелік фахових (спеціальних) компетентностей, які будуть сприяти здатності здобувачів відтворювати в практичній діяльності знання міжнародної економіки з використанням фахової іноземної мови та навичок ділового спілкування (СК 15); аналізувати та обґрунтовувати стратегії діяльності суб’єктів економіки з урахуванням міжнародного економічного права та глобальних викликів (СК16); аналізувати напрями розвитку форм міжнародної економічної діяльності, прогнозувати зміни ринків та укладати зовнішньоторговельні угоди (СК 17).

Вишняков В.М., професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, погодився з Антонюком Д.А., що важливими для економістів-міжнародників є фахові компетенції з урахуванням міжнародного економічного права.

Пістунов І.А., директор з виробництва ТОВ «Запорізький механічний завод», зазначив, що у зв’язку з інноваційним розвитком економіки доцільним є введення нової дисципліни «Основи інноваційного бізнесу» до дисциплін вибору закладу вищої освіти.

Переверзєва А.В., доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, запропонувала обговорити перелік дисциплін вільного вибору студента з циклу професійної підготовки відповідно до специфіки міжнародної економічної інтеграції, міжнародного бізнесу та економіки міжнародного туризму.

Студент 3 курсу групи 3536-1 Кондратенко А. зазначив, що наведений перелік дисциплін вільного вибору студента з циклу професійної підготовки із врахуванням специфіки міжнародної економічної інтеграції, міжнародного бізнесу й економіки міжнародного туризму є досить широким для вільної траєкторії та надає можливість обрати практикоорієнтовані дисципліни, зокрема в галузі економіки міжнародного туризму та міжнародного бізнесу.

Ст. викл. Осаул А.О. виступила з побажанням перенести курсову роботу з міжнародної економіки з нормативних дисциплін до дисциплін закладу вищої освіти, що надасть можливість більш широко обирати тематику курсової роботи.

Дугієнко Н.О., доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, врахувавши пропозиції стейкґолдерів, запропонувала сформулювати компетентності, визначені освітньою програмою «Міжнародна економіка» СК-15, 16 та 17 у такому формулюванні:

СК 15 Здатність відтворювати в практичній діяльності теоретичні знання щодо функціонування міжнародної економіки з використанням фахової іноземної мови та навичок ділового кроскультурного спілкування;

СК 16 Здатність аналізувати інформацію про новітні явища й процеси міжнародної економічної системи та обґрунтовувати стратегії діяльності її суб’єктів з урахуванням міжнародного економічного права та  глобальних економічних, екологічних та соціальних викликів;

СК 17 Здатність до аналітичної роботи щодо напрямів розвитку форм міжнародної економічної діяльності, прогнозування змін кон’юнктури галузевих ринків та укладання зовнішньоторговельних угод в умовах сталого розвитку економіки.

Венгерська Н.С., доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, підтримала віце-президента Запорізької торгово-промислової палати Антонюка Д.А. та доцентку Дугієнко Н.О. щодо введення нових компетентностей, визначених освітньою програмою «Міжнародна економіка» та запропонувала програмні результати навчання, визначених освітньою програмою, сформулювати в такому вигляді:

ПРН-25 Застосовувати набуті теоретичні знання щодо функціонування міжнародної економіки з використанням фахової іноземної мови та навичок ділового кроскультурного спілкування;

ПРН-26 Демонструвати навички аналізу інформації про новітні явища і процеси міжнародної економічної системи та обґрунтовування стратегій діяльності її суб’єктів з урахуванням міжнародного економічного права та глобальних економічних, екологічних і соціальних викликів;

ПРН-27 Здатність до аналітичної роботи щодо напрямів розвитку форм міжнародної економічної діяльності, прогнозування змін кон’юнктури галузевих ринків та укладання зовнішньоторговельних угод в умовах сталого розвитку економіки.

Бабміндра Д.І., завідувач кафедри, подякував всім присутнім за внесені пропозиції та зазначив, що вони будуть розглянуті та враховані при затверджені освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 «Економіка», першого (бакалаврського) рівня.

Усі пропозиції та ухвалені рішення зафіксували протоколом кафедри № 6 від «27»12.2018 р. Завідувач кафедри Д.І. Бабміндра висловив подяку представникам бізнесу, освіти, здобувачам освіти та всім присутнім на заході за плідну співпрацю.

 

Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів

та економіки міжнародного туризму

 

 

 

Схожі новини