Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Абітурієнтів-2022 запрошують обрати затребувану професію фахівця в галузі управління персоналом та економіки праці

Абітурієнтів-2022 запрошують обрати затребувану професію фахівця в галузі управління персоналом та економіки праці

Абітурієнтів-2022 запрошують обрати затребувану професію фахівця в галузі управління персоналом та економіки праці
31.05.2022 12:42 Все Головні новини Факультети Економічний Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ZNU Zaporizhzhia National University економічний факультет відділ доуніверситетської підготовки профорієнтації та працевлаштування профорієнтаційна діяльність

Найцінніший скарб країни – економічно активна людина, а ключовим ресурсом будь-якого підприємства – персонал. Масштабні зміни на ринку праці в умовах глобалізаційних викликів і сучасних ризиків, підвищення гнучкості політики компаній у галузі зайнятості й використання робочої сили посилюють важливість ролі HR в організаціях. Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці», що реалізується в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) становить систему документів, розроблену та затверджену закладом вищої освіти на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (бакалаврський рівень вищої освіти).

Навчання за освітньо-професійною програмою дає можливість здобути освіту в галузі економіки й управління, сформуватися як зрілий фахівець з управління персоналом й економіки праці для вітчизняних та іноземних компаній. Такий фахівець однаково добре розуміється на організаторській, управлінській, правовій, обліково-документальній, виховній, педагогічній, соціально-побутовій, психологічній і соціологічній видах діяльності. У спектрі його умінь – розробка та реалізація стратегії управління персоналом підприємства, формування політики управління працівниками, планування руху людських ресурсів, аналіз ринку праці, тенденцій його розвитку й актуального стану, розробка та реалізація заходів щодо формування корпоративної культури. Вони також – операційні управлінці, які організують підбір і найм, навчання, ротацію, розвиток кар'єри персоналу, котрий працює в організації, досліджують задоволеність працівників результатами праці. Велику увагу кафедра управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету приділяє підбору циклу дисциплін професійної підготовки, які формують знання та вміння, необхідні випускникам для успішної роботи на керівних посадах на підприємствах різних галузей економіки. Головним у сучасному управлінні персоналом є особистість із властивими їй трудовими можливостями, матеріальними та духовними потребами. Оволодіти сучасними технологіями управління персоналом, бути конкурентноспроможним на ринку праці, досягти успіху у своїй улюбленій галузі професійної діяльності — це складна справа, яка потребує наполегливої праці, досвіду, натхнення та бажання самих студентів (майбутніх фахівців у галузі управління персоналом та економіки праці) розвиватися й не зупинятися на досягнутому. Майбутні фахівці, крім ґрунтовного вивчення обов'язкових навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки спеціальності, вивчаються базові економічні дисципліни, права і свободи людини і громадянина, управлінська діяльність підприємства, фінанси, основи бухгалтерського обліку, а також оптимізаційні методи і моделі, інформаційні технології в управлінні економічними системи тощо, опановують низку обов'язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми. Це – «ринок праці і демографія», «організаційна поведінка», «управління персоналом організації», «психофізіологія професійної діяльності», «мотивування та оцінка персоналу», «конфліктологія», «організація, нормування і регламентація праці», «кадрове адміністрування і діловодство».
Широкий перелік вибіркових навчальних дисциплін у межах університету та в рамках спеціальності представлені в каталозі на платформі Moodle ЗНУ. Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість вибору студентами таких дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів. Вільний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін регулюється «Порядком реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті», відповідно до якого студенти щороку розглядають дисципліни вільного вибору у межах університету. Це – «безпека життєдіяльності», «цивільний захист», «соціологія», «політологія», «психологія», «психологія пошуку роботи», «сімейне право», «офісні задачі та технології їх вирішення», «основи створення і обліку власного бізнесу» тощо. А також – дисципліни вільного вибору студента в межах спеціальності Це – «маркетинг персоналу», «розпорядчі та облікові документи з економіки праці», «основи управлінського консультування», «спічрайтинг та риторика», «міжнародне управління людськими ресурсами», «інтернет-просування персоналу» та інші. Вони – професійно-орієнтовані, дозволяють здійснити більш глибоку підготовку майбутніх фахівців і відповідають реальним запитам практики. Для дисциплін навчального плану підготовки за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» розроблені навчально-методичні комплекси, які містять силабуси, методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи, контрольні та тестові завдання, конспект лекцій, котрі є у вільному доступі в системі СЕЗН Moodle ЗНУ.
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, відповідають вимогам ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Усі науково-педагогічні працівники, котрі забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідають профілю й напрямку дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та практичний досвід. Вони – професіонали своєї справи та знаходять індивідуальний підхід до кожного студента. Викладачі кафедри управління персоналом і маркетингу є членами спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, відповідальними редакторами фахових збірників наукових праць, членами організаційного комітету щорічних міжнародних і внутрішньоуніверситетських науково-практичних конференцій, членами вченої ради та науково-методичної ради економічного факультету. У процесі організації освітнього процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної, творчої роботи та роботи за фахом, а також – іноземні лектори.
Зусилля науково-педагогічних працівників кафедри спрямовані на створення в студентів позитивної мотивації в оволодінні економічними дисциплінами не тільки на навчальних заняттях, але й у позааудиторному спілкуванні, під час якого акцентується увага на оволодіння комплексом спеціальних знань та умінь. Це дозволяють вільно орієнтуватись у сучасній соціально-економічній ситуації, виявляти її основні тенденції. Важливим етапом науково-дослідної роботи студентів є підготовка та захист курсових робіт. Викладачі кафедри управління персоналом і маркетингу здійснюють безпосереднє методичне забезпечення та керівництво студентами під час підготовки курсових робіт. Тематика цих робіт пов’язана із сучасними актуальними проблемами управління персоналом й економіки праці та відображає розвиток наукової думки.
Формування конкурентноспроможного фахівця, теоретичні знання якого сприятимуть підвищенню ефективності діяльності вітчизняних підприємств, неможливо без набуття практичних умінь і навичок під час навчання в закладі вищої освіти. Оволодіти необхідними вміннями та навичками студентам дає можливість виробнича практика. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Бази практики надаються студентам Запорізьким національним університетом на основі заключених договорів про співпрацю з підприємствами, організаціями та установами регіону: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжвогнетрив», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», Запорізький обласний центр зайнятості, ТОВ «Торговий дім «Елмакс», ТОВ НВП «Імпульс», ТД «Меблі Сова», Видавництво «Вектор», ПАТ «СК «Країна» тощо.
Однією з переваг освітньо-професійної програми є врахування вимог стейкґолдерів при формуванні програмних компетентностей, зокрема на базі економічного факультету функціонує Бізнес-інкубатор і створена Асоціація роботодавців, у рамках якої представники бізнесу беруть активну участь у науковій діяльності факультету й активно взаємодіють зі здобувачами освіти. Такими формами співпраці є викладання лекцій, надання баз практик, працевлаштування, участь у конференціях, зібраннях Бізнес-інкубатора, засіданнях круглих столів. Залучення до співпраці відомих та успішних випускників кафедри є також є усталеною практикою в організації навчального процесу кафедри управління персоналом і маркетингу. Кафедра управління персоналом і маркетингу офіційно співпрацює з провідними підприємствами регіону щодо офіційного працевлаштування випускників.

Економічний факультет

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Схожі новини