Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Ступінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону  України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):

-  Бакалавр;

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

-

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Вказати для денної і заочної форм навчання

Денна – 3 роки 10 місяців (240 кредитів)

Заочна – 4 роки 10 місяців (240 кредитів)

Освітня кваліфікація

Бакалавр з галузевого машинобудування

Форми атестації випускників

Комплексний кваліфікаційний екзамен, який має на меті встановлення рівнів сформованості у здобувачів освітнього ступеня програмних результатів навчання з предметної спеціальності, передбачених Стандартом, та присудження освітньої кваліфікації  відповідно до визначених критеріїв оцінювання

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Працевлаштування випускників

 технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;

 технічні фахівці – механіки; 

 технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії;

 інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;

 механіки та монтажники механічного устаткування.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,  ступень освіти «молодший бакалавр»

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області галузевого машинобудування з можливістю набуття необхідних навиків забезпечувати процеси експлуатації, обслуговування, ремонту та виготовлення устаткування, машин металургійного обладнання.

 Ключові слова: галузеве машинобудування, металургійне обладнання, надійність, експлуатація, ремонт, автоматизоване комп’ютерне проектування, змащення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології.

– Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях.

– Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.

– Здатність працювати самостійно та у складі команди.

– Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

– Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.

– Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.

– Здатність працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою.

 

– Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування.

– Здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.

– Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування.

– Здатність втілювати інженерні розробки для отримання практичних результатів.

– Здатність розуміти завдання сучасного виробництва.

– Здатність визначати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.

– Здатність розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.

– Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.

– Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності.

– Здатність розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.

– Здатність застосовувати норми галузевих стандартів.

– Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищення якості продукції та її контролювання.

– Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали, устаткування, процеси.

– Здатність демонструвати розуміння у яких царинах можна використовувати інженерні знання.

 

Особливості програми

Освітньо-професійна програма спрямована на формування у майбутніх фахівців сучасного інженерного мислення, знань і професійних компетентностей, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих завдань галузевого машинобудування.

Формує бакалаврів в галузі механічної інженерії з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми         Й.К. Огінський


06.05.2019 02:07