Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Металургія кольорових металів»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

  Бакалавр

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

136 Металургія

Спеціалізація

 

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

3 р.10 м. (денна форма), 4 р.10 м. (заочна форма), 240 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр з металургії за освітньо-професійною програмою «Металургія кольорових металів»

Форми атестації випускників

Підсумкова атестація у формі публічного захисту кваліфікаційного проекту (кваліфікаційної роботи)

Академічні права випускників

Можливість навчання за програмою другого рівня за будь-якою галуззю знань.

Працевлаштування випускників

За Державним класифікатором зі спеціальності 136 «Металургія»:

 технік-технолог (виробництво кольорових металів і сплавів); технік- технолог (лиття металів); технік-лаборант (металургія)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,  ступень освіти «молодший бакалавр»

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Загальна освіта зі спеціальності «136 Металургія»,  за освітньо-професійною програмою «Металургія кольорових металів». Ключові слова: метал, легування, шихта, руда, концентрат, плавка, рафінування, випал.

Результати навчання

Знання і розуміння інженерних наук, що лежать в основі спеціальності, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, у тому числі достатня обізнаність в їх останніх досягненнях. Вміння виявляти, формулювати і вирішувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціальності, що включає збирання та інтерпретацію інформації даних, вибір і використання відповідного обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних підходів. Вміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань у металургії. Здатність застосовувати кращі світові практики, стандарти діяльності у металургії. Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал в синтезі рішень і в розробці проектів в металургії. Здатність виявляти, класифікувати і описувати ефективність систем, компонентів і процесів в металургії на основі використання аналітичних методів і методів моделювання.

Особливості програми

Освітньо-професійна програма реалізується з використанням програмних пакетів, методів математичного моделювання, в ході проектної діяльності, потребує глибоких теоретичних знань та навичок експериментаторів. Передбачає залучення до викладання дисциплін та проведення інтерактивних лекцій докторів наук зі значним досвідом науково-педагогічної роботи, а також практичним досвідом роботи на металургійних підприємствах. Формує бакалаврів в галузі механічної інженерії з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Керівник проектної групи   Явтушенко О.В.

Декан факультету металургії Румянцев В.Р.


06.05.2019 02:08