Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Спеціальність

141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Форма навчання

денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна форма навчання – 3 роки 10 міс. (240 кредитів ЄКТС)

Заочна форма навчання – 4 роки 10 міс. (240 кредитів ЄКТС)

Освітня кваліфікація

Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Форми атестації випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи

Академічні права випускників

Бакалаври з науковим хистом  за рекомендацією кафедри  мають можливість продовжити навчання в магістратурі за  програмою другого освітнього рівня.

Працевлаштування випускників

(первинні посади)

За Державним класифікатором професій ДК 003:2010 зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

технічний фахівець-електрик;

диспетчер електропідстанції;

електрик дільниці;

електрик цеху;

електромеханік;

енергетик цеху;

технік-енергетик;

технік-електрик;

технік-технолог (електротехніка);

технік-конструктор (електротехніка);

фахівець з енергетичного менеджменту.

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти, диплома по вищу освіту з ОКР «Молодший спеціаліст» або РО «Молодший бакалавр»

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Формує фахівців в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  здатних вирішувати  проблеми в галузі професійної діяльності.

Ключові слова: електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, енергозбереження, електричний привод, електричні системи та мережі, енергоефективність,  споживачі  електроенергії, енергетичний аудит, енергетичний менеджмент.

Результати навчання

Результати засвоєння освітньо-професійної програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їх здатністю застосовувати набуті знання та навички, а саме:

використовувати базові знання з фізики, вищої  математики та теоретичних основ електротехніки для вирішення  практичних задач в галузі електроенергетики,  електротехніки  та електромеханіки;

використовувати знання з метрології та  електричних вимірювань, релейного захисту та автоматизації для вирішення задач оптимізації та керування в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;

використовувати знання з теорії електричних машин, апаратів та електроприводу для вирішення  практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки  та електромеханіки;

використовувати сучасні методи розрахунку,  проектування та аналізу роботи електроенергетичних,  електротехнічних  та електромеханічних систем;

визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів;

оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності;

вирішувати задачі з проектування та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем;

аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем;

збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими та аварійні ситуації для унеможливлення їх повторення в майбутньому;

визначати і забезпечувати оптимальні та  енергоефективні режими роботи електроенергетичного,  електротехнічного  та електромеханічного устаткування;

оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках;

оцінювати рівень надійності роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

виконувати задачі з технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж;

знаходити нові шляхи вирішення проблеми ефективного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної енергії.

Особливості програми

Особливістю даної програми є вивчення методів та засобів підвищення енергоефективності електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та комплексів.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 


07.05.2019 12:31