Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Перший (бакалаврський)

Ступінь, що присуджують

Бакалавр

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

051 Економіка

Освітня програма

Інформаційна економіка

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна форма  – 4 роки, 240 кредитів

Заочна форма – 5 років, 240 кредитів

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітнього рівня молодшого бакалавра):

Денна форма  – 2-3 роки, 120-180 кредитів

Заочна форма – 3-4 роки, 120-180 кредитів

Освітня кваліфікація

Бакалавр з економіки

Форми атестації випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) екзаменаційній комісії

Академічні права випускників

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також взяти участь у міжнародному співробітництві в рамках «Програми подвійних дипломів 2D» з отриманням другого диплома магістра міжнародного зразка

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: підприємства всіх форм власності (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність); банки та інші фінансово-кредитні установи; органи державної влади та  агентства з питань електронного урядування; компанії з управління активами та інвестиційні фонди; відділи ІТ, обліково-аналітичні смарт-центри, антикризові бізнес-хаби; центри штучного інтелекту з прогнозування та управління бізнесом; компанії-провайдери з digital-обліку, смарт-консалтингу та кібербезпеки

можливі посади: економіст, аналітик з комп’ютерних та інформаційних систем в економіці; аудитор ІТ та експерт з управління інформаційними технологіями; адміністратор комп’ютерної мережі; фахівець  аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації; інформаційний аналітик-консультант з бізнес-планування інвестиційних проектів (у т.ч. у міжнародних компаніях)

Вимоги до рівня освіти вступників

Право розпочати навчання за освітньою програмою мають особи без обмеження віку за умови наявності повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування компетентності щодо вирішення складних  практичних проблем в інформаційно-економічній сфері та розв’язання прикладних спеціалізованих завдань сучасного SMART - суспільства, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки, інформаційного менеджменту, економіко-математичного моделювання, інформаційних технологій, digital - технологій, Internet - технологій тощо

Результати навчання

Результати засвоєння програми, зокрема такі: навички пошуку, збирання, систематизації та аналізу різноманітних джерел інформації з використанням сучасного програмного забезпечення та комп’ютерної обробки даних; уміння застосовувати сучасні ІТ для комп’ютерного моделювання та комплексного економічного аналізу діяльності підприємств і прийняття управлінських рішень в умовах ризику та конфліктності; вміння застосовувати економіко-математичні методи, виявляти приховані закономірності у великих масивах даних, здійснювати прогнозування за допомогою економіко-математичних моделей; володіння навичками створення та впровадження ІТ, використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення для системного аналізу діяльності підприємств; базові навички креативного та критичного мислення під час професійного спілкування, презентації результатів професійної діяльності, формування висновків, пропозицій та аналітичних звітів

Особливості програми

Освітньо-професійну програму спрямовано на розвиток і формування у студентів інноваційного економічного мислення, знань і професійних компетентностей, які зорієнтовано на вивчення: концепцій інформаційної економіки; технологій Big Data (методи автоматизованої обробки великих масивів бізнес-інформації) та Data Mining (методи інтелектуального аналізу даних) для виявлення, моделювання та прогнозування закономірностей економічних процесів; інноваційних підходів до управління бізнесом на базі SMART - технологій, цифрових глобальних комунікацій, інформаційних та інтелектуальних систем; методів проектування, створення та оцінювання ефективності інформаційних та Web - сервісів тощо

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми     В.В. Глущевський  

Декан факультету економіки та менеджменту Інженерного інституту ЗНУ     С.В. Солодухін                


07.05.2019 02:37