Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Міське будівництво та господарство» / магістратура

Загальна інформація

 Рівень вищої освіти

 другий (магістерський)

 Ступінь, що

 присуджують

 магістр

 Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

 Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

 Спеціалізація

 –––––

 Форма навчання

 денна / заочна

 Термін навчання

 денна (1 рік 5 місяців), заочна (1 рік 5 місяців)

 Обсяг кредитів

 90 кредитів ЄКТС

 Освітня

 кваліфікація

 магістр з будівництва та цивільної інженерії за

 освітньо-професійною програмою «Міське

 будівництво та господарство»

 Форми атестації

 випускників

 атестація випускників освітньо-професійної програми

 проводиться у формі випускного кваліфікаційного проекту/роботи зі  спеціальності

 Академічні права

 випускників

Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри  мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за  програмою третього (освітньо-наукового) рівня

 Працевлаштування

 випускників

 За Державним класифікатором ДК 003:2010 зі

 спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія:

 - Інженер з нагляду за будівництвом;

- Інженер з проектно-кошторисної роботи;

- Інженер-будівельник;

- Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування;

- Інженер-проектувальник (цивільне будівництво);

- Технолог (будівельні матеріали)

 Вимоги до рівня

 освіти вступників

 Програма ґрунтується на базі повної освіти бакалавр або спеці­аліста вищої освіти, орієнтована на підготовку  магістрів, здатних вирішувати практичні завдання  в області містобудування, будівництва та архітектури  для забезпечення конкурентоспроможності України у  світі та сталого розвитку суспільства і держави

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

 Основний фокус

 програми та

 спеціалізації

 Спеціальна освіта та професійна підготовка в області проектування, будівництва, реконструкції, ремонту будівель і споруд з ура­хуванням умов експлуатації; теоретичні та експериментальні дослідження інноваційного характеру будівельних конструкцій і споруд різного призначення; розрахунок і проектування будівельних конструкцій об’єктів міської забудови; планування та благоустрій територій міст і селищ; утримання міської забудови та міських територій.

 Результати

 навчання

В результаті засвоєння програми випускник здатен:

-володіти методами техніко-економічної оцінки, теоретичних та експериментальних досліджень в галузі будівництва та містобудування;

- володіти методами та особливостями експлуатації та реконструкції територій, міської забудови, ремонту і реставрації будівель і споруд;

-  знати особливості проектування будівель, споруд, міських територій згідно до діючих нормативних документів будівництва, а також до нормативної бази будівництва провідних країн світу, зокрема Єврокодів;

- знати особливості землевпорядкування та кадастру, технічні й правові засади оцінки міських територій.

Уміти:

- володіти методами систематизації інформації про території та об’єкти будівництва під час їх зведення, експлу­атації, реконструкції, ремонту, а також про стан зовнішнього середовища і його зміни, методи створення інформаційних баз даних об’єктів будівництва та містобудування;

- володіти методами проведення інженерних вишукувань у сфері містобудування, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, планування розвитку та оцінки територій, містобудівних

 підсистем та міських інженерних систем, інших об’єктів міської забудови з використанням універсальних і спеціалізованих програмно- обчислювальних комплексів і систем автоматизованого проектування;

- володіти методами особливості управління містобудівними системами, підсистемами та їх елементами, а також земельними ресурсами;

- володіти здатністю організовувати наукові кон­ференції, вміти складати тези доповідей, наукові статті, стан­дарти оформлення наукової та науково-технічної документації;

 - володіти методами планування, організації та проведення науково-технічного експерименту та аналізу його результатів;

- володіти методами автоматизації науково-дослідницьких робіт, сучасні комп’ютерні технології, системи пошуку інформації, мережу Internet.

 Особливості

 програми

 Наявність спеціалізованих баз практик магістрів науково-практичного, проектного та виробничого спрямування

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми


08.05.2019 10:57