Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Охорона праці» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Другий (магістерський)

Ступінь, що присуджують

Магістр   

Галузь знань

26 Цивільна безпека

Спеціальність

263 Цивільна безпека

Спеціалізація

 

Форма навчання

денна / заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 5 місяців

Освітня кваліфікація

Магістр з цивільної безпеки

Форми атестації випускників

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Академічні права випускників

Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних університетах і компаніях. Участь у програмах навчання упродовж всього життя (LLL).

Працевлаштування випускників

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: професійна діяльність в галузях охорони праці, цивільної та техногенної безпеки, інженерно-технологічної  діяльності на промислових підприємствах, у вищих навчальних закладах, в проектних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях, у органах державної влади та інспекційної діяльності з охорони праці, техногенного нагляду та цивільної безпеки.

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у «ДК003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій», а саме:

- начальник відділу охорони праці;

- начальник штабу цивільного захисту;

- начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту;

- інженер з аварійно-рятувальних робіт;  

- інженер з техногенно-екологічної безпеки;  

- фахівець із цивільної оборони;  

- інженер з охорони праці;  

- експерт з умов праці;  

- експерт технічний з промислової безпеки;

- науковий співробітник (галузь інженерної справи).

Має право на зайняття первинних посад керівника та технічного керівника виробничих підрозділів у промисловості (в тому числі в службі охорони праці підприємства), наукового співробітника (цивільна безпека, охорона праці), викладача ВНЗ.

Вимоги до рівня освіти вступників

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

освітно-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області охорони праці  з можливістю набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри.

Ключові слова: безпека технологічних процесів і обладнання, гігієна праці, виробнича санітарія, теорія горіння та вибуху, пожежна безпека, електробезпека, управління охороною праці.

Результати навчання

В результаті засвоєння програми випускник здатен:

Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук, пов’язані з охороною праці, техногенною та природною безпекою

Уміти використовувати фундаментальні закономірності у професійній діяльності

Знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого розвитку і методології наукового пізнання

Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних завдань і проблем

Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі

Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами, розробляти та представляти наукові статті, тези доповідей, реферати, звіти

Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень

Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення ризиків здоров’ю працівників та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання

Передбачати та визначати зони підвищеного техногенного ризику і забруднення

Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку небезпечних та шкідливих умов праці, надзвичайних ситуацій, аварій, інших небезпечних подій

Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, аварії, нещасного випадку або професійного захворювання  на виробництві та оцінювати їх наслідки

Проводити  аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки

Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання досліджень

Виконувати експертизу у сфері охорони праці та цивільного захисту, проектів будівництва та проектів містобудівної документації

Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення надзвичайної ситуації (аварії) та можливості підрозділів, створених для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямованості

Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки  об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію

Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створювати моделі нових систем захисту, розробляти та пропонувати рекомендації щодо практичного застосування результатів експерименту

Використовувати сучасні інформаційні ресурси у сфері професійної діяльності

Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах

Виконувати та захищати техніко-економічні розрахунки заходів щодо підвищення безпеки

Розробляти системи управління цивільним захистом,охороною праці, техногенною безпекою підприємств, установ, організацій

Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Володіти  навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять

Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців служб охорони праці, аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу

Особливості програми

Освітньо-професійна програма включає навчальні дисципліни, що поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Реалізується з використанням програмних пакетів, методів математичного моделювання, потребує глибоких теоретичних знань та навичок експериментаторів.

Формує магістрів в галузі цивільної безпеки та охорони праці з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки, а також здатних займатися науково-дослідницькою діяльністю, вирішуючи складні наукові проблеми.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Керівник освітньо-професійної програми    А.Г. Мнухін


08.05.2019 10:58