Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Другий (магістерський)

Ступінь, що присуджують

Ступінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону  України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):

-  Магістр;

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація

-

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Вказати для денної і заочної форм навчання

Денна – 1 роки 5 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 роки 5 місяців (90 кредитів).

Освітня кваліфікація

Бакалавр з галузевого машинобудування

Форми атестації випускників

Підсумкова атестація у формі кваліфікаційної магістерської роботи, яка має на меті визначення рівня підготовленості здобувача вищої освіти до розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання.

Академічні права випускників

Мають право продовжити навчання на третьому рівні -  аспірантурі  

Працевлаштування випускників

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності,  зокрема: виробництво, монтаж, діагностика та ремонт металургійного обладнання;  обслуговування та налагодження металургійного обладнання; проектування обладнання металургійних цехів,  впровадження та підтримка сучасного обладнання.

Вимоги до рівня освіти вступників

перший (бакалаврський) рівень освіти, ОКР Спеціаліст

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області металургійного обладнання з можливістю набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри.

Ключові слова: галузеве машинобудування, металургійне обладнання, надійність, експлуатація, ремонт, автоматизоване комп’ютерне проектування, змащення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми і завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу;

Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології;

здатність використовувати знання у практичних ситуаціях;

здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями;

здатність працювати самостійно та у складі команди, мотивуючи на досягнення спільної мети;

здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел;

здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово;

здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.

здатність працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою;

здатність абстрактно мислити, генерувати нові ідеї, аналізувати та синтезувати.

здатність удосконалювати аналітичні методи та комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності;

здатність застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові факти, концепції, теорії, принципи;

здатність застосовувати та вдосконалювати наявні кількісні математичні, наукові й технічні методи, а також комп'ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування;

здатність втілювати передові інженерні розробки для отримування практичних результатів;

здатність вирішувати перспективні завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів;

здатність визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, устатко́вання й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів і методів комп’ютерного моделювання;

здатність демонструвати творчий і новаторський потенціал у проектних розробках.

здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності;

здатність розробляти плани й проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети і зорієнтовані на наявні ресурси, розпізнавати та керувати чинниками, що впливають на витрати у планах і проектах;

здатність застосовувати норми галузевих стандартів;

здатність використовувати знання в розв'язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання;

здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання;

здатність застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних завдань;

здатність керувати проектами та оцінювати їхні результати;

здатність демонструвати розуміння вимог до інженерної діяльності щодо забезпечування  сталого розвитку;

здатність створювати і вміння захищати інтелектуальну власність

Особливості програми

Освітньо-професійна програма (90 кредитів) включає навчальні дисципліни, що поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант  освітньо-професійної програми      Й.К. Огінський


10.05.2019 10:12