Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Металургія чорних металів» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

 Другий (магістерський)

Ступінь, що присуджують

 Магістр

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

136 Металургія

Спеціалізація

-

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

1 р.5 м., 90 кредитів

Освітня кваліфікація

Магістр з металургії за освітньо-професійною програмою «Металургія чорних металів»

Форми атестації випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту  кваліфікаційної роботи магістра

Академічні права випускників

Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних університетах і компаніях. Участь у програмах навчання упродовж всього життя (LLL)

Працевлаштування випускників

За Державним класифікатором зі спеціальності 136 «Металургія»:

інженер - металург; інженер-технолог; науковий співробітник (металургія); фахівець в галузі науково-технічної інформації; головний фахівець - керівник науково-дослідних підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; начальник (завідувач) науково-дослідних підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; інженери (інші галузі інженерної справи); інженер з підготовки виробництва; інженер з комплектування устаткування та матеріалів; інженер – конструктор; інженер з патентної та винахідницької роботи; інженер-контролер; інженер з якості; інженер із стандартизації; диспетчер диспетчерської служби управління; інженер по охороні праці та техніці; інженер-лаборант; викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу.

Вимоги до рівня освіти вступників

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області металургії чорних металів з можливістю набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри.

Ключові слова: метал, хімічний склад, піч, агрегат, дослідження, аналіз результатів, устаткування, енергозбереження, плавка.

Результати навчання

Здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних проблем на основі досліджень в рамках спеціалізації. Здатність демонструвати розуміння відповідних кодексів практики і промислових стандартів у металургійному виробництві та наукових дослідженнях в сфері металургії. Уміння грамотно здійснювати аналіз і синтез при вивченні технічних систем у металургії. Уміння вибирати і застосовувати на практиці методи дослідження, планування і проводити необхідні експерименти, інтерпретувати результати і робити висновки щодо оптимальності рішень, що приймаються. Уміння враховувати сучасні тенденції проектування технологій в металургії. здатність виконувати техніко-економічне      обґрунтування   проектних рішень. уміти  оцінювати  відповідність  існуючого  рівня  ресурсу  енергоспоживання  сучасним  вимогам  та  розробляти  заходи  щодо  раціонального  використання  сировини,  матеріалів  та  енергоресурсів. Знати і розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері. Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність технічних систем та вдосконалювати методики їх проведення.

Особливості програми

Особливості програми полягають у її спрямованості на отримання поглиблених теоретичних та практичних знань зі спеціальності 136 «Металургія» у відповідності до освітньї програми «Металургія чорних металів», що забезпечується вивченням дисциплін вільного вибору студента.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Керівник групи забезпечення                   Ю.Ф. Терновий

Декан факультету металургії   Румянцев В.Р.


10.05.2019 10:13