Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Гідроенергетика» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (Магістерський)

Ступінь, що присуджують

Магістр з гідроенергетики

Галузь знань

14 «Електрична інженерія»

Спеціальність

145 «Гідроенергетика»

Спеціалізація

 

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна форма навчання – 1 рік 5 міс. (90 кредитів ЄКТС)

Заочна форма навчання – 1 рік 5 міс. (90 кредитів ЄКТС)

Освітня кваліфікація

Магістр з гідроенергетики

Форми атестації випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (проекту)

Академічні права випускників

Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри  мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за  програмою третього (освітньо-наукового) рівня.

Працевлаштування випускників

 

Професіонал, здатний виконувати зазначену професійну діяльність відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010:

інженер - електромеханік.

інженер - енергетик.

інженер - енергетик гідровузла (шлюзу).

енергодиспетчер.

інженер з експлуатації та ремонту устаткування, державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії тощо.

технік з експлуатації гідроенергетичних установок.

молодший науковий співробітник (гідроенргетика).

Вимоги до рівня освіти вступників

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

освітно-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спецiальна ocвіта та професiйна пiдготовка в областi гiдроенергетики з можливiстю набуття необхiдних навикiв для подальшої кар'єри.

Ключовi слова: гiдроелектростанцii, гiдроакумулюючi електростанцii, нacocні станцii, гiдроенергетичнi установки, системи

енергозабезпечення пiдприемств,гiдравлiчними машинами,  проектування та експлуатацiя гiдроенергетичного обладнання,моделювання гiдротехнологiчних систем та установок, оптимiзацiя роботи гiдроенергетичного обладнання

Результати навчання

- знаходити варіанти підвищення ефективності та надійності гідроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем;

- відтворювати процеси в гідроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах при їх моделюванні на ПК;

 - опановувати нові версії або нове програмне забезпечення, призначене для комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів у гідроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах

- окреслювати план заходів з підвищення надійності, безпеки експлуатації та продовження ресурсу гідроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання ГЕС;

- аналізувати процеси в гідроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні ГЕС;

- реконструювати існуючі електричні мережі, станції та підстанції, електротехнічні і електромеханічні комплекси та системи з метою підвищення їх надійності, ефективності експлуатації та продовження ресурсу;

- володіти методами математичного та фізичного моделювання об’єктів та процесів у гідроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах;

- здійснювати пошук освітніх програм, грантів та стипендій європейського союзу та інших держав;

- розробити план, етапи і терміни роботи над інноваційним проектом в області гідроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- виявити проблеми і ідентифікувати обмеження, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього середовища, сталого розвитку, здоров’я і безпеки людини та оцінками ризиків в області гідроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

 - виявити основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати впровадженню сучасних методів керування гідроенергетичними, електротехнічними та електромеханічними системами;

- демонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних задач та виконання досліджень в області гідроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- демонструвати знання сучасного стану справ, тенденції розвитку, найбільш важливі розробки та новітні технологій в галузі гідроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

Особливості програми

Освітньо-професійна програма орієнтує на отримання поглиблених знань щодо: виробництва, розподілу та споживання енергії; підвищення енергоефективності генерації; визначення техніко-економічних показників; планування та проведення наукових досліджень з метою вдосконалення технологічних процесів в галузі гідроенергетики

 Перелік компонент освітньо-професійної програми

Керівник групи забезпечення


10.05.2019 01:07