Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Облік, аналіз, контроль в управлінні підприємством» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Ступінь, що присуджують

Магістр

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

071 - Облік і оподаткування

Спеціалізація

-

Форма навчання

Денна та заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна форма:

1,5 роки

90 кредитів ЄКТС

Заочна форма:

1,5 роки

90 кредитів ЄКТС

Освітня кваліфікація

Ступінь  вищої  освіти «Магістр»

Спеціальність 071 - Облік і оподаткування

Професійна кваліфікація – економіст

Форми атестації випускників

Атестація  випускників освітньо-професійної програми здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.

Академічні права випускників

Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в зарубіжних університетах і компаніях. Участь у програмах навчання упродовж всього життя (LLL).

Працевлаштування випускників

Після здобуття другого рівня освіти  випускники можуть обіймати посади:  головного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, бухгалтера-експерта, спеціаліста-бухгалтера, державного аудитора, економічного радника, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань та фінансово-економічної безпеки, спеціаліста державної служби; наукового співробітника (економіка); економіста з планування; викладача з обліку і аудиту.

Вимоги до рівня освіти вступників

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Спеціальна вища освіта в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Ключові слова: оподаткування, облік, аналіз, контроль, аудит

Результати навчання

Здатність готувати аналітичні матеріали для оцінювання заходів у сфері економічної політики та ухвалення стратегічних рішень на мікрорівні.

Здатність ухвалювати організаційно-управлінські рішення та оцінювати їх наслідки.

Здатність проводити аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ та організацій.

Здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених облікових завдань та прийняття управлінських рішень.

Здатність  до застосування на практиці умінь і навичок організації облікового процесу на підприємстві.

Здатність обирати оптимальну організаційну форму здійснення аудиторської діяльності за наявних ресурсів.

Здатність ефективно організувати процес зовнішнього та внутрішнього контролю фінансової звітності суб’єктів господарювання.

Здатність обирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур і організувати їх виконання.

Здатність аналізувати отриману під час аудиторської перевірки інформацію та готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед замовником та Аудиторською палатою України.

Здатність критично аналізувати та вдосконалювати систему внутрішнього контролю та аудиту суб’єктів господарювання, розробляти її оптимальну структуру.

Здатність набувати  за допомогою інформаційних систем і використовувати у практичній діяльності нові знання і уміння.

Здатність використовувати способи та прийоми здійснення аудиторської діяльності  організувати їх виконання.

Здатність компетентно складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора і організувати здачу виконаних послуг замовникові.

Особливості програми

Програма націлена на отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з обліку, аналізу, контролю в управлінні підприємством. Вона є універсальною й професійно- спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні не тільки здійснює традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі збереженні активів підприємства, а й впроваджує стратегічні заходи для підвищення ефективності розвитку підприємства в майбутньому, веде податковий облік з точки зору оптимізації податкових розрахунків та надає податкові консультації.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми: д.е.н., доцент  Т.О. Меліхова


10.05.2019 04:05