Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Переклад (англійський)»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

035 Філологія

спеціалізація

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

освітня програма

Переклад (англійський)

професійна

кваліфікація

Перекладач англійської мови

Форма навчання

денна/заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

денна –  4 роки;    заочна – 5 років.

240 кредитів ЄКТС.

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену з першої іноземної мови і  кваліфікаційного екзамену з теорії та практики перекладу

Академічні права

випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Особа, яка отримала ступінь бакалавра, може здійснювати професійну діяльність в перекладацьких, туристичних агенціях, відділах міжнародних відносин, іноземних компаніях та їх представництвах в Україні, у ЗМІ та літературно-видавничій галузі, а також проводити науково-дослідницьку діяльність.

Можливі посади:

1.Гід-перекладач

2.Лінгвіст

3.Перекладач

4.Перекладач технічної літератури

5.Редактор-перекладач

6.Філолог

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого спеціаліста

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Галузь знань «03 Гуманітарні науки»,

Спеціальність «035 Філологія»,

Спеціалізація «035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Результати навчання

По завершенню навчання випускники мають набути наступні знання, вміння та компетенції:

Білінгвальна компетенція включає мовну, знання двох мов, у тому числі й у контрастивному аспекті, та мовленнєву: володіння мовами у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі.

Екстралінгвістична компетенція: знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих, а саме фонові (енциклопедичні, тематичні, соціокультурні тощо) і предметні (інформація щодо поняттєвого складу певної галузі людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках) знання.

Перекладацька компетенція: знання загальних принципів перекладу, а також навички та уміння його здійснення - як базові (тобто необхідні перекладачу для здійснення усіх видів перекладу), так і ті, яких потребують лише один або декілька видів перекладу текстів відповідних стилю та жанру.

Особистісна компетенція: психофізіологічний компонент: когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми (пам'ять, увага, психологічна стійкість, критичне відношення, тощо); морально - етична субкомпетенція: почуття відповідальності за якість власної праці, об'єктивність та надійність,  скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності; субкомпетенція самовдосконалення: готовність та потреба у постійній самоосвіті та розвитку; фахово-соціальна субкомпетенція: прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо.

Знання основної іноземної мови на рівні В2+ враховуючи усі види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо, переклад).

Володіння системою лінгвістичних знань, що включають до себе знання основних явищ на усіх рівнях мови та закономірностей функціонування іноземних та рідної мов, їх функціональних різновидів.

Вміння будувати висловлювання на будь-які побутові, професійні та фахові наукові теми, дискутувати, аргументувати, обґрунтовувати, тощо.

Здатність перекладати тексти з іноземної на рідну мову та навпаки, редагувати, реферувати тексти різних типів.

Здатність працювати в міжнародному середовищі, цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.

Володіння міжнародним етикетом та правилами поведінки перекладача у різних ситуаціях усного перекладу (супровід туристичної групи, забезпечення ділових переговорів, забезпечення переговорів офіційних делегацій).

Особливості

програми

Освітньо-професійна програма здійснюється державною, першою та другою іноземними мовами, що вивчаються та передбачає проходження виробничої практики (з використанням першої іноземної мови).

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

д.філол.н., професор  Зацний Ю.А.


18.04.2019 01:47