Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Мова і література (іспанська)»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

Спеціальність

035 Філологія

Спеціалізація

035.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

освітня програма

Мова і література (іспанська)

професійна

кваліфікація

вчитель іспанської мови і літератури

 

Форма навчання

денна/заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна –  4 роки;    Заочна – 5 років.

240 кредитів ЄКТС.

Форми атестації випускників

Кваліфікаційний екзамен з першої іноземної мови з методикою викладання та кваліфікаційний екзамен з  історії зарубіжної літератури.

Академічні права випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників

Бакалавр-філолог може працювати на викладацьких посадах у загальноосвітніх навчальних закладах, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик); у науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Можливі посади: філолог, вчитель іноземної мови, літературознавець, науковий співробітник, секретар-референт, PR-менеджер, контент-менеджер.

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців за спеціалізацією 035.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська

 

Результати навчання

По завершенню навчання випускники мають набути наступні знання, вміння та навички:

1. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства) та методики навчання в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування наукових теорій та методів.

2. Знати основні проблеми дисциплін циклу професійної підготовки, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.

3. Вільно, гнучко й ефективно використовувати першу та другу іноземні мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

4. Користуватися на просунутому рівні  двома іноземними мовами; володіти типовими для побутової, професійної та наукової комунікації лексико-синтаксичними моделями.

5. Використовувати професійно-профільні знання для аналізу і інтерпретації художнього, публіцистичного та наукового тексту. Здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.

6. Знати основні загальні й спеціально-лінгвістичні методи та підходи до здійснення науково-пошукової діяльності та вміти  їх використовувати у процесі проведення наукових досліджень на належному рівні.

7. Знати основні методи обробки інформації та вміти здійснювати навчально-методичну діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах: складати плани уроків; проводити уроки та позакласні навчальні заняття з учнями середньої школи.

8. Вміти застосовувати у професійній навчальній діяльності першу та другу іноземні мови у відповідності до вікових, психологічних та інших особливостей учнів.

9. Виявляти здатність до пошуку нових підходів у науково-методичній та організаційно-методичній роботі, вміти запроваджувати у навчальний процес нові інформаційні та мультимедійні технології, у тому числі інтенсивні методи навчання, індивідуального навчання тощо.

Особливості програми

Освітньо-професійна програма здійснюється державною, першою та другою іноземними мовами, що вивчаються. Передбачає проходження навчальної практики з викладання першої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної  програми

д. філол. н., професор по кафедрі англійської філології Г.І. Приходько

 


18.04.2019 02:03