Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Мова і література (англійська)» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

035 Філологія

спеціалізація

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

освітня програма

Мова і література (англійська)

професійна кваліфікація

За навчальним планом денної форми:

Викладач англійської мови та літератури, викладач другої іноземної мови

За навчальним планом заочної форми:

Викладач англійської мови та літератури

Форма навчання

денна / заочна

Термін навчання Обсяг кредитів

1,5 роки

90 кредитів ЄКТС

Форми атестації випускників

атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи

Академічні права випускників

продовження навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти;

підвищення кваліфікації;

набуття кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Працевлаштування

випускників

Випускник може працювати у наступних сферах:

 

освіта (дошкільна освіта, початкова освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, інші види освіти);

допоміжна діяльність у сфері освіти;

професійна, наукова та технічна діяльність;

надання послуг перекладу; 

видавнича діяльність;

діяльність туристичних агентств;

діяльність туристичних операторів.

 

та обіймати наступні посади:

викладач вищого навчального закладу; 

асистент;

молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); 

науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); 

науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади);

лінгвіст; 

філолог; 

перекладач; 

гід-перекладач; 

літературознавець. 

Вимоги

до рівня освіти вступників

завершене навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти або на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліста

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців за спеціалізацією 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Результати навчання

По завершенню навчання випускники мають набути наступні знання, вміння та навички:

бути здатним розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, перекладу) в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

усвідомлювати  шляхи розвитку мовних явищ; особливості мовної еволюції, новітні методи ведення філологічних наукових досліджень, які здатні приводити до мети в умовах неповноти вихідної інформації та відсутності чіткої програми управління процесом вирішення завдання

розуміти основні закономірності мовної еволюції, ключові методичні та літературознавчі концепції; особливості розвитку окремих галузей філології; стан сучасної мовної освіти та перспективи її розвитку; застосувати мови у відповідності до ситуації спілкування, аналізу художніх текстів з точки зору лінгво-стилістичного та літературознавчого підходів.

усвідомлювати ознаки, підстави, принципи і порядок здійснення викладацької та виховної  діяльності; володіти методами викладання іноземних мов, спиратися на нормативно-правову базу забезпечення освітнього процесу; оцінювати стан історико-теоретичної доктрини з питань філології; проводити педагогічну, навчальну та виховну роботу у вищій школі.

критично мислити; долати психологічну інерцію при здійсненні філологічних наукових досліджень; організовувати дослідницькі роботи та управляти студентським колективом в нестандартних умовах і ситуаціях, зокрема за умов неповноти чи недостатності необхідної інформації

складати навчально-методичні (дидактичні) матеріали за профілем; проводити аудиторні та позааудиторні навчальні заняття зі студентами; володіти відповідними педагогічними методиками та інноваційними підходами щодо форми й змісту викладання іноземних мов та філологічних дисциплін.

імплементувати засади організації навчального процесу і науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах; організовувати дослідницькі роботи, управляти колективом, зокрема щодо інформаційного забезпечення дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів

організовувати дослідницькі роботи за профілем, управляти колективом, створюючи мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, організаційні та інформаційні умови дослідницької діяльності, оформлення, оприлюднення та практичного використання її результатів.

організовувати навчальний та освітній процеси з суб’єктами освітньої діяльності у відповідності до їхніх запитів та здібностей

впроваджувати основні характеристики національної та зарубіжної системи освіти, спираючись на чинне законодавство

Особливості програми

Освітньо-професійна програма здійснюється державною, першою та другою іноземними мовами, що вивчаються, та передбачає проходження виробничої практики (з використанням першої та другої іноземної мови).

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

д. філол. н.,професор по кафедрі англійської філології   Єнікєєва С. М.


18.04.2019 12:47