Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Переклад (англійський)» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

035 Філологія

спеціалізація

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

освітня програма

Переклад (англійський)

професійна

кваліфікація

За навчальним планом денної форми:

Перекладач англійської мови, перекладач другої іноземної мови. 

За навчальним планом заочної форми:

Перекладач англійської мови.

Форма навчання

денна / заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

1,5 роки

90 кредитів ЄКТС

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.

Академічні права

випускників

У разі успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Особа, яка отримала ступінь магістра, може здійснювати професійну діяльність в перекладацьких, туристичних агенціях, відділах міжнародних відносин, іноземних компаніях та їх представництвах в Україні, у ЗМІ та літературно-видавничій галузі, а також проводити науково-дослідницьку діяльність.

Можливі посади:

Гід-перекладач

Лінгвіст

Перекладач

Перекладач технічної літератури

Редактор-перекладач

Філолог

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста.

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Галузь знань 03 Гуманітарні науки,

Спеціальність 035 Філологія,

Спеціалізація 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Результати навчання

По завершенню навчання випускники мають набути наступні знання, вміння та компетенції:

Білінгвальна компетенція включає мовну, знання двох мов, у тому числі й у контрастивному аспекті, та мовленнєву: володіння мовами у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі.

Екстралінгвістична компетенція: знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих, а саме фонові (енциклопедичні, тематичні, соціобікультурні тощо) і предметні (інформація щодо поняттєвого складу певної галузі людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язків) знання.

Перекладацька компетенція: знання загальних принципів перекладу, а також навички та уміння його здійснення - як базові (тобто необхідні перекладачу для здійснення усіх видів перекладу), так і ті, яких потребують лише один або декілька видів перекладу текстів відповідних стилю та жанру.

Особистісна компетенція: психофізіологічний компонент: когнітивні, психомоторні та поведінкові механізми (пам'ять, увага, психологічна стійкість, критичне відношення тощо); морально - етична субкомпетенція: почуття відповідальності за якість власної праці, об'єктивність та надійність, скромність, ввічливість, дотримання конфіденційності; субкомпетенція самовдосконалення: готовність та потреба у постійній самоосвіті та розвитку; фахово-соціальна субкомпетенція: прийоми та норми спілкування у професійному середовищі, уміння пропонувати свої послуги на ринку праці, укладати договір на виконання перекладу, співпрацювати з фахівцями у відповідній галузі тощо.

Знання основної іноземної мови на рівні С1 враховуючи усі види мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо, переклад).

Володіння системою лінгвістичних знань, що включають до себе знання основних явищ на усіх рівнях мови та закономірностей функціонування іноземних та рідної мов, їх функціональних різновидів.

Вміння будувати висловлювання на будь-які побутові, професійні та фахові наукові теми, дискутувати, аргументувати, обґрунтовувати тощо.

Здатність працювати в міжнародному середовищі, цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.

Володіння міжнародним етикетом та правилами поведінки перекладача у різних ситуаціях усного перекладу (супровід туристичної групи, забезпечення ділових переговорів, забезпечення переговорів офіційних делегацій).

Трансференційна (transfer competence): вміння обирати стратегії перекладу та функціональної перспективи висловлювання; бути здатним до конфігурації пам'яті та гнучкості переключення з одного мовного коду на інший, здійснювати опір інтерференції.

Трансляторіальна компетенція (translatorial competence): уміння аналізувати резюме замовника та текст оригіналу, визначати перекладацькі стратегії, презентувати текст перекладу (включаючи його розташування на сторінці), працювати з документацію, володіти термінологією, знати професійну поведінку перекладача, тощо.

Особливості

програми

Освітньо-професійна програма здійснюється державною, першою та другою іноземними мовами, що вивчаються та передбачає проходження 2 виробничих практик (з використанням першої та другої іноземних мов).

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

д.філол.н., професор    Зацний Ю.А.


18.04.2019 12:42