Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація: Магістр з менеджменту. Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності

 

ступінь вищої освіти

Магістр

спеціальність

Менеджмент

освітня програма

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи

Академічні права

випускників

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – отримання ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: відділи (служби) зовнішньоекономічних зв'язків підприємств усіх форм власності, на спільних підприємствах, у структурах галузевого і міжгалузевого, державного та регіонального рівнів, у митних структурах, у торгово-промисловій палаті, міжнародних концернах і консорціумах, у відділах валютних операцій і міжнародних розрахунків банків та інших фінансово-кредитних установ, а також у вищих навчальних закладах і наукових установах.

можливі посади:   начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків, завідуючий відділом зовнішньоекономічної діяльності, старший інспектор відділу зовнішньоекономічної діяльності, головний адміністратор (на комерційних підприємствах), директор малого підприємства з питань зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібної торгівлі побутовими товарами, менеджер (управитель) в роздрібної торгівлі продовольчими товарами, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв’язків, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер зі збуту, експерт з зовнішньоекономічних питань, фахівець щодо зв’язків з громадськістю, представник торговельний, уповноважений з імпорту, адміністратор пасажирської служби.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Наявність вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма має забезпечити підготовку фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності, надати системні знання з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Формування фахової компетентності щодо  розв’язання складних спеціалізованих проблем і задач в галузі зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає  застосування теорій та методів менеджменту, характеризуються невизначеністю та комплексністю умов та вимог.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями: впорядкувати та встановити зв’язок між основними категоріями, поняттями та тенденціями економіки та менеджменту, міжнародної діяльності; розуміння сутності та наслідків макроекономічних процесів, поведінки окремих організацій на товарних ринках, сутності основних понять митної справи, особливостей митного законодавство України; контроль виробничих процесів, застосування інструментарію оцінки економічного потенціалу, ресурсного забезпечення, ризиків, ефективності ЗЕД; знати типи митних декларацій та технології їх заповнення з використанням спеціалізованих програмних продуктів, враховуючи особливості валютного законодавства України

Уміннями: використання знань для розвитку своєї особистості і професійної діяльності у сфері менеджменту ЗЕД; формувати стратегічні цілі функціонування організаційних систем, визначати місію та цілі ЗЕД; працювати в міждисциплінарній команді, організовувати процес виконання завдань, управляти персоналом у сфері ЗЕД, здійснювати набір, відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати праці; розраховувати митну вартість товарів та загальнодержавні податки; застосовувати заходи нетарифного регулювання; заповнювати митні декларації різних типів та іншу супровідну митну документацію за допомогою спеціалізованих програмних комплексів; групувати ризики, пов’язані зі здійсненням ЗЕД.

Особливості

Програми

Значна увага в освітній програмі приділена застосуванню новітніх управлінських технологій для здійснення наукових досліджень та ефективного управління діяльністю підприємств різних галузей економіки. Таким чином, у результаті навчання за даною програмою студенти отримають універсальні компетентності в області менеджменту.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної/ освітньо-наукової  програми

д.т.н., проф. С.М.Григор’єв


18.04.2019 10:59