Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Підприємництво та комерційна логістика»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма

«Підприємництво та комерційна логістика»

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки, 240 кредитів

Заочна –5 років, 240 кредитів

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Працевлаштування на комерційних підприємствах, в яких випускники працюють у якості керівників або є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускник здатний виконувати професійну роботу у сферах операційного менеджменту, інноваційної діяльності, комунікаційних технологій, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, а саме: менеджер з логістики, професіонал з інноваційної діяльності, фахівець з ефективності підприємництва, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з економічних питань.

 Посади:

директор малого підприємства за видами економічної діяльності

керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;

керівник підприємства сфери послуг;

директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);

директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.

директор малої торговельної фірми;

керівник магазину;

комерсант;

завідувач торговельного залу;

менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;

менеджер у сфері послуг.

фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;

фахівець із біржових операцій;

аукціоніст (ліцитатор);

торговельний брокер (маклер).

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Право розпочати навчання за освітньою програмою мають особи без обмеження віку за умови наявності освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Передбачає підготовку фахівців з підприємництва, торгівлі та комерційної логістики.

Результати навчання

Володіння методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Знання основи нормативно-правового забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на практиці.

Використання сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Вміння вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. Знання основ обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 1 навчальну 1 виробничу практику, написання бізнес-планів, участь у реалізації бізнес-проектів на комерційних підприємствах, проведення навчальних екскурсій на провідні підприємства регіону.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

Гуржій Н.М.


18.04.2019 11:04