Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Логістика» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

073 «Менеджмент»

Спеціалізація

Митна логістика

Управління логістичними системами

освітня програма

«Логістика»

 

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1р. 6 міс., 120 кредитів

Заочна –1р. 6 міс., 120 кредитів

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – отримання ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському та лісовому господарствах, начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.; Начальники та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку; Головні спеціалісти-керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку; Начальники і майстри виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв’язку.

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; Керівники підрозділів по кадрах та трудових відносинах; Керівники підрозділів маркетингу; Керівники підрозділів матеріально-технічного забезпечення; Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, в складському господарстві та зв’язку; Менеджери (управителі)з дослідження комерційної діяльності; Спеціалісти співробітники (маркетинг, ефективність  підприємництва, раціоналізація  виробництва); Професіонали з управління проектами і програмами; Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Право здобувати ступінь магістра мають особи без обмеження віку за умови наявності ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Передбачає підготовку менеджерів (управителів) з логістики, маркетингу та збуту і закупівельної діяльності.

Результати навчання

Знання історії економіки та менеджменту, міжнародної діяльності; тенденції розвитку сучасної економіки. Володіння методами та способами обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. Знання різних методів та принципів управління, законів, закономірностей менеджменту; нормативно-правові акти з забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

Практичні навички формування стратегічних цілей функціонування організаційних систем, визначення  місій та цілей логістичної діяльності підприємства, критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища.

 

Особливості

програми

Освітня програма передбачає одну виробничу управлінську практику, участь у конференціях, тренінгах, форумах, з питань менеджменту та розвитку бізнесу, підготовку кваліфікаційної роботи магістра з можливістю (пропозиціями) впровадження результатів дипломного проекту.

 

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми   Волков В.П.


18.04.2019 08:29