Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

073 «Менеджмент»

Спеціалізація

Менеджмент та лідерство

Управління публічними закупівлями

Управління розвитком організації

освітня програма

«Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1р. 6міс., 120 кредитів

Заочна – 1р. 6.міс., 120 кредитів

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Продовження освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – отримання ступеня вищої освіти «доктор філософії»

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; Начальники та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв’язку; Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту; Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів; Менеджери (управителі) з виробництва та розподілу електроенергії; Менеджери (управителі) у готельному господарстві; Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; Менеджери (управителі) із закупівель.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Право здобувати ступінь магістра мають особи без обмеження віку за умови наявності ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Передбачає підготовку менеджерів (управителів) підприємств з виробництва, туризму, з персоналу, з організації та нормування праці, фахівці з ефективності підприємництва і стандартизації і сертифікації.

 

Результати навчання

. Знання у сфері управління та адміністрування для аналізу та синтезу ключових концепцій розвитку та механізмів їх реалізації з можливістю критичного осмислення.

Вільне володіння інформаційно-комунікаційними технологіями.

Уміння діагностувати ймовірність появи відхилень від поставлених цілей, приймати обґрунтовані превентивні управлінські рішення у правовому полі, усвідомлювати їх наслідки та брати на себе відповідальність.

Уміння проектувати організаційні структури, розробляти стратегії результативного управління виробничою та збутовою діяльністю бізнес-структур.

Уміння формувати та реалізовувати кадрову політику, врегульовувати організаційні конфлікти

Уміння управляти та контролювати фінансову, виробничо-торговельну, інформаційну, зовнішньоекономічну та інші діяльності в умовах конкурентного середовища.

Уміння формувати та впроваджувати систему менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 1 виробничу управлінську практику, участь у конференціях, тренінгах, форумах, з питань менеджменту та розвитку бізнесу, підготовку кваліфікаційної роботи магістра з можливістю впровадження результатів дипломного проекту.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор економічних наук, доцент Гуржій Н.М.


17.04.2019 04:07