Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Генетика» /магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань

09 Біологія

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація: Магістр біології

 

ступінь вищої освіти

Магістр

спеціальність

091 Біологія

освітньо-професійна програма

Генетика

професійна

кваліфікація

Генетик. Викладач біології.

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Захист кваліфікаційної роботи магістра

Академічні права

випускників

Магістранти з фаху «Генетика» з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу факультету мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK в аспірантурі / докторантурі (доктор філософії) у вищих начальних закладах і наукових установах України та за кордоном.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Сфери працевлаштування:

Науково-дослідні установи біотехнологічного, сільськогосподарського, медичного та інших біологічних напрямів, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

 

Можливі посади:

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010 та/або International  Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).

2211.1 Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 

2211.1 Генетик

2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 

2211.1 Біолог-дослідник

2213.1 Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур 

2229.2 Лікар-лаборант-генетик 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

3211 Фахівець з біотехнології 

 

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Перший (бакалаврський) рівень освіти, ОКР «спеціаліст»

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: генетика популяцій, генетика рослин, медична генетика.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями організації генома, законів успадкування, збереження та розширення мінливості та реалізації генетичної інформації в органічному світі як основи для наукових досліджень, викладацької та практичної професійної діяльності та навичками сучасних методів оцінки структурно-функціональної активності геному на молекулярному, організмовому рівнях та стану генофонду популяції за різних умов з метою вивчення,  ідентифікації та модифікації.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає підвищення інформаційного рівня щодо академічної мобільності в тому числі за рахунок вивчення курсів   «Основи європейської проектної діяльності» та «Професійно-орієнтованого практикуму іноземною мовою»; асистентську практику та виробничі практики у наукових установах.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор біологічних наук, професор В.О. Лях


11.04.2019 12:52