Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Біологія»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший

 

Галузь знань

09 «Біологія»

 

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

Бакалавр

спеціальність

091 Біологія

 

освітня програма

Біологія

 

професійна кваліфікація

інженер-лаборант в галузі біології

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

комплексний кваліфікаційний екзамен

захист комплексної кваліфікаційної роботи

Академічні права

випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (у магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом -  після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: професійна діяльність в галузі біологічних досліджень.

можливі посади:

3211 Лаборант (біологічні дослідження).

3211 Технік-лаборант (біологічні дослідження).

3211 Технік-еколог

3211 Фахівець з біотехнології

3212 Інспектор з використання водних ресурсів

3212 Інспектор з охорони природи

3212 Інспектор із захисту рослин

3212 Технік (природознавчі науки)

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями:  фізіологія людини і тварин, біохімія та імунологія, прикладна ентомологія, іхтіологія та аквакультура, біоекологія.

 

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі:

Здатність до спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією, письмового відображення та презентації результатів своїх досліджень українською мовою.

Здатність до спілкування іноземною мовою в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією.

Використовувати теорії і закони математики, фізики, хімії для вирішення завдань сучасної біології.

Розуміти основні терміни, концепції, принципи, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

Створити безпечні умови праці з використанням знань і розуміння положень біоетики і принципу подвійного використання результатів.

Демонструвати знання систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот.

Демонструвати знання про структурну організацію, властивості та шляхи перетворень біоорганічних сполук, принципів оцінки їх властивостей.

Демонструвати знання будови живих організмів, їх фундаментальних біологічних процесів.

Демонструвати знання про спадковість і мінливість, молекулярні механізми збереження та реалізації генетичної інформації в різних організмів, шляхи та способи отримання і використання організмів, у т.ч. зі зміненим геномом чи зміненою регуляцією метаболічних процесів.

Демонструвати знання закономірностей взаємодії живих організмів клітинної та неклітинної форм життя між собою, впливу різних чинників на живі організми та їхньої ролі у процесах трансформації речовин і енергії в біосфері.

Аналізувати форми взаємовідносин між макро- та мікроорганізмами з визначенням основних напрямів цих процесів.

Демонструвати знання про будову та функції імунної системи, клітинні та молекулярні механізми імунних реакцій, їх регуляцію, генетичний контроль; види імунітету та методи оцінки імунного статусу організму.

Аналізувати дані біологічної науки для розуміння ролі еволюційної ідеї органічного світу.

Демонструвати знання і розуміння основ загальної, системної й прикладної екології, принципів оптимального природокористування й охорони природи.

Застосовувати у професійній діяльності методи визначення кількісних та функціональних характеристик живих організмів на різних рівнях організації та надорганізмових систем.

Демонструвати знання методів, алгоритмів планування та проведення польових, лабораторних, клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. математичних методів та програмного забезпечення для проведення досліджень, обробки та представлення результатів.

Шляхом самостійного навчання освоїти нові знання та сучасні методи експериментальних досліджень для вирішення проблемних завдань біології.

Демонструвати знання основних принципів збереження й зміцнення здоров’я, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає проведення 2х навчальних та 2х виробничих практик, з них 1 педагогічна та 1 зі спеціалізації на базі заповідника «о. Хортиця», науково-дослідного центра «Екологія», Азово-Сиваського природно-заповідного природно-заповідного парку,        ПП медично-діагностичного «Салюс-плюс»           м. Запоріжжя, ПП «Діана-Вет», м. Запоріжжя, Запорізької регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини, м. Запоріжжя, Запорізького обласного патологоанатомічного бюро та закладів загальної середньої освіти.

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми
доктор біологічних наук, професор  В.Д. Бовт


11.04.2019 12:45