Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Історія» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Галузь знань

03 Гуманітарні науки.

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

Ступінь вищої освіти

Магістр

Спеціальність

032 Історія та археологія.

Освітня програма

Історія

Професійна

кваліфікація

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003: 2010, зокрема, може працювати:

Історик. Викладач історії

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1,5 роки (90 кредитів)

Заочна – 1,5 років (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у такій формі комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності у встановленому порядку та публічного захисту дипломної роботи як кваліфікаційної роботи.

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, здійснюється атестаційною кваліфікаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань.

Для публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційної роботи магістра та запобігання академічного плагіату вони мають бути розміщені на web-ресурсах історичного факультету ЗНУ.

Академічні права

випускників

Особа, яка здобула вищу освіту другого (магістерського) рівня, має право продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Допуск до професії – за наявності освітньої й професійної кваліфікації, підтвердженої відповідним документом.

Магістр історії може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; на викладацьких та інших посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1–2 рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик); в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях, партіях тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010, зокрема, може працювати:

2310.2 Ассистент.

2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу.

2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання).

2351.1 Науковий співробітник (методи навчання).

2351.2 Викладач (методи навчання).

2352 Інспектор-методист.

2359.1 Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання).

2359.2 Лектор.

2359.2 Педагог-організатор.

2443.2 Історик (економіка).

2443.2 Історик (політика).

2443.2 Історик (суспільні відносини).

2443.2 Консультант з питань історії.

2443.2 Історик, історик (економіка), історик (політика), історик (суспільні відносини), консультант з питань історії.

2431.2 Архівіст, експерт з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігач експонатів, зберігач фондів.

2441.1 Антрополог.

2442.2 Археограф, археолог, етнолог, палеограф.

2320 Викладач історії, вчитель середнього навчально-виховного закладу.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Навчання за освітньою програмою 032 «історія та археологія» другого (магістерського) рівня може здійснюватися на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: історія України, всесвітня історія; джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: здатність запам’ятовувати або відтворювати

сучасні теоретичні основи історії, зміст основних категорій і принципів історичного пізнання, схему структури історичного дослідження, знати сучасні інтерактивні методи навчання студентів, застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 2 виробничі практики: науково-дослідну та асистентську. Базами практик виступають наукові установи, вищі навчальні заклади І-ІІІ ступенів акредитації. Є можливість стажування за кордоном за програмами академічної мобільності студентів.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Декан історичного факультету   В.І. Мільчев


18.04.2019 03:18