Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Країнознавство» / магістратура

 

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

Магістр

спеціальність

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

освітня програма

Країнознавство

Форма навчання

Денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1,5 роки (90-120 кредитів)

Форми атестації

випускників

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності, кваліфікаційна робота магістра

Академічні права

випускників

У разі успішного завершення навчання, магістр може продовжити освіту на третьому (доктора філософії) освітньому рівні.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Особа, яка отримала ступінь магістра, може здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати педагогічну та науково-дослідницьку діяльність; займати посади радника, консультанта, помічника керівників установ, підприємств, організацій, в тому числі і міжнародних, з політичних питань, проблем управління персоналом, зв’язків з громадськістю, організаційно-виховної роботи, підвищення кваліфікації спеціалістів і робітників; працювати політологом в наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, зайнятих вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів; працювати співробітником у відділах політичного і соціального напрямку редакцій засобів масової інформації; працювати на посадах експерта, референта чи консультанта рекламних та екскурсійно-туристичних агентств.

У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010  особа, що отримала ступінь магістра може займати посади:

Науковий співробітник-консультант (політологія)

Експерт із суспільно-політичних питань

Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)

Політолог-міжнародник.

Перекладач

Аташе

Віце-консул

Дипломатичний агент

Секретар дипломатичного агентства

Викладач

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії здійснюватиметься на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: країни Західної Європи та Північної Америки, країни Центральної та Східної Європи.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі:

Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.

Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналізувати їх плив на міжнародні відносини

Демонструвати знання наукових підходів, методологій та методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав.

Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регіональному та локальному контекстах

Демонструвати знання теоретичних засад досліджень території, політико-правових і економічних систем, історії, культури, народонаселення та демографії у країнознавстві.

Демонструвати знання з функціонального лексичного матеріалу загально-розмовних тем, спеціальних текстів за фахом.

Демонструвати знання принципів реферування, аналітичного опрацювання та перекладу іншомовних текстів.

Демонструвати знання принципів складання та перекладу документів для дипломатичних комунікацій, офіційних і ділових паперів, контрактів, листів, протоколів згідно з міжнародними стандартами діловодства.

Демонструвати знання структури, стилю викладу дипломатичних, юридичних та інших ділових документів, принципів викладання та перекладу текстів іноземною мовою з використанням програмно-технічних засобів.

Знати сучасні інтерактивні методи навчання студентів.

Володіти формами організації навчання студентів.

Знати норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від них зворотнього зв’язку.

Усвідомлювати специфіку застосування новітніх освітніх технологій у вищій школі.

 

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 2 практики: магістерську науково-дослідну практику, виробничу перекладацьку практику

Цілі освітньої програми

Цілі ОП – здобуття поглиблених знань із теорії та практики країнознавства, міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової політики, міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для комплексного аналізу та прогнозування міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідницьких інституціях.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Маклюк О.М.


05.11.2019 11:15