Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Архівознавство» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

032 Історія та археологія

освітня програма

Архівознавство

професійна

кваліфікація

Архівознавець. Викладач історії

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Особа, яка здобула вищу освіту другого рівня, має право продовжити навчання за третім освітнім рівнем (доктор філософії).

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, архівні та інформаційні установи різного рівня та форм власності; середні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; наукові, соціальні та культурні заклади, громадські організації, партії тощо.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Наявність першого (бакалаврського) освітнього рівня

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців в галузі архівної справи, а також викладачів історичних,  архівознавчих та документознавчих дисциплін для середніх та вищих навчальних закладів.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: ведення коректної і аргументованої дискусії з актуальних питань історії України та всесвітньої історії, критично аналізуючи використовувані опонентами історичні факти, методи, підходи; аналіз та інтерпретація історичних праць, результатів наукових досліджень, наукових концепцій; пошук історичних джерел, наукової та методичної літератури, використання нормативних документів, реферування та анотування наукової літератури, редагування наукових текстів, підготовка документів до публікації; аналіз українського законодавства та нормативної бази з метою визначення їх відповідності міжнародним стандартам; організація роботи працівників архівної служби та служби документаційного забезпечення управління, планування, аналіз, контроль та оцінювання власної професійної діяльності та роботи інших осіб; аналіз конкретних документів та документних комплексів з метою встановлення їх цінності, визначення доцільності їх архівування та терміну архівного зберігання.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає забезпечення володіння іноземними мовами на професійному рівні, освоєння сучасних архівних та документних технологій.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

Декан історичного факультету   В.І. Мільчев


18.04.2019 03:11