Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Управління проектами» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

073 Менеджмент

освітня програма

Управління проектами

професійна

кваліфікація

Фахівець з управління проектами

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією)

Академічні права

випускників

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

За Державним класифікатором 003-2010 :

1238 Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

1238 Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності

1238 Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості

Вимоги до рівня

освіти вступників

перший (бакалаврський) рівень освіти; ОКР «Спеціаліст»

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: управління розвитком підприємства; управління інноваційними проектами; управління програмою на підприємстві

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, яких набувають випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: ефективно здійснювати планування, виконання проектних дій та прийняття проектних рішень на основі нормативно-методичних положень і стандартів у сфері управління проектами, портфелями проектів, програмою; ефективно проводити стратегічний та проектний аналіз, здійснювати відбір проектів, оцінювати проектні ризики та розробляти заходи з реагування на них; розробляти базовий план проекту, кошторис, плани управління змістом, строками, якістю, вартістю, закупівлями, інформаційним зв’язком, інтеграцією у проекті

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 1 виробничу практику на підприємствах (в установах, організаціях).

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 


06.05.2019 12:31