Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

предметна спеціальність

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями фізика та інформатика) або 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями фізика та математика) (на вибір студента)

 

освітня програма

Середня освіта (Фізика)

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією)  яка має на меті встановлення рівнів сформованості у здобувачів освітнього ступеня програмних результатів навчання з предметної спеціальності та присудження освітньої кваліфікації  відповідно до визначених критеріїв оцінювання.

Академічні права

випускників

Мають право продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти

Працевлаштування випускників

Заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти учнівської молоді, зокрема спеціалізованої (початкової та профільної мистецької, спортивної), заклади вищої освіти, коледжі, технікуми.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Характеристика освітньо-професійної  програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими предметними спеціальностями: 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями фізика, астрономія та інформатика) або 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями фізика, астрономія та математика).

Програмні результати навчання

Знання:

 

ПРЗ 1. Здатність продемонструвати знання психолого-педагогічних механізмів комунікації, змісту та особливостей застосування сучасних інформаційно-освітніх технологій у професійній діяльності.

ПРЗ 2. Здатність продемонструвати знання основних джерел інформації, принципів і засобів її пошуку та обробки.

ПРЗ 3. Здатність продемонструвати знання основних психолого-педагогічних теорій навчання, інноваційних технологій навчання фізики, актуальних проблем розвитку педагогіки та методики навчання фізики

ПРЗ 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння загальних питань методики навчання фізики, методики фізичного експерименту, методики навчання фізики у профільних класах загальноосвітньої школи та у вищій школі.

ПРЗ 5.  Здатність продемонструвати знання форм, методів, засобів і технологій навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі.

ПРЗ 6. Здатність продемонструвати наукові уявлення про будову і еволюцію Всесвіту, знання основ сучасної астрономії.

ПРЗ 7. Здатність продемонструвати знання змісту різних видів позакласної та позашкільної роботи з фізики, самостійної і дослідницької роботи студентів.

Уміння:

 

ПРУ 1. Здатність до самостійного вивчення нових питань фізики та методики навчання фізики за різноманітними інформаційними джерелами.

ПРУ 2. Володіння однією з поширених іноземних мов на рівні, що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної діяльності з зарубіжних джерел.

ПРУ 3. Здатність до використання знань про сучасну природничо-наукову картину світу у навчальній та професійній діяльності, до формування патріотизму, любові до Батьківщини у учнів та студентів засобами фізики.

ПРУ 4. Здатність користуватися математичним апаратом фізики, застосовувати математичні методи у педагогічних дослідженнях.

ПРУ 5. Здатність до налагодження конструктивних професійних зв’язків з колегами по роботі, громадськістю, засобами масової інформації для розв’язання професійних завдань.

ПРУ 6. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, насамперед за допомогою цифрових технологій

ПРУ 7. Здатність до організації гурткової, навчально-дослідної роботи учнів (навчальні проекти, підготовка робіт МАН, олімпіад та ін.), самостійної та науково-дослідної роботи студентів.

ПРУ 8 Здатність аналізувати, оцінювати педагогічні явища, робити висновки і коригувати навчальну діяльність учнів  та студентів й власну професійну діяльність.

ПРУ 9. Здатність аналізувати фізичні явища і процеси з методичної точки зору, застосовувати фізичний експеримент у навчальному процесі з фізики, здатність навчати учнів і студентів розв’язувати фізичні задачі різних типів.

ПРУ 10. Здатність застосовувати сучасні форми, методи, засоби і технології  навчання фізики, зокрема й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу у загальноосвітній і вищій школі.

ПРУ 11. Здатність планувати та здійснювати процес навчання астрономії у профільній школі.

ПРУ 12. Здатність до формування в учнів та студентів різних видів компетентностей, зокрема предметної та інформаційно-комунікаційної .

 

Комунікація:

 

ПРК 1. Здатність адекватно та неупереджено сприймати особистісні властивості й конкретні вчинки учнів та студентів, розуміти індивідуальні та вікові особливості школярів та студентів .

ПРК 2. Володіння основами професійної мовленнєвої культури.

ПРК 3. Здатність ефективно працювати в педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях, організовувати співпрацю учнів (студентів) у навчальному процесі з фізики та у позакласній (позааудиторній) діяльності.

Автоно-мія і відпові дальність

ПРА 1. Здатність вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності кваліфікацію вчителя фізики та/або викладача фізики.

ПРА 2. Здатність зрозуміло та грамотно висловлювати свої думки й почуття, володіти вербальними та невербальними засобами інформаційного впливу на учнів та студентів.

ПРА 4. Здатність знаходити та аналізувати з науково-методичної точки зору технології, методики, освітні ресурси в різних джерелах інформації, адаптувати їх до авторської методичної системи навчання.

ПРА 5. Здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи педагогічного дослідження у професійній діяльності.

       

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньої програми

доктор педагогічних наук,професор   О. І. Іваницький


26.04.2019 12:27