Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

051 «Економіка»

спеціалізація

-

 

освітня програма

Міжнародна економіка

професійна

кваліфікація

Економіст, фахівець з міжнародної економіки

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік і 5 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік і 5 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна дипломна робота магістра з публічним захистом (демонстрацією).

Академічні права

випускників

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

2419.2 «Експерт із зовнішньоекономічних питань»

2419.2 «Консультант із зовнішньоекономічних питань»

2419.2 «Економіст із збуту»

2441.2 «Консультант з економічних питань»

2441.2 «Економіст з міжнародної торгівлі»

1475.4 «Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління»

1475.4 «Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності»

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

 

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: управління міжнародним бізнесом, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна торгівля.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародної економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень із застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень міжнародних економічних відносин з урахуванням невизначеності умов

Особливості

програми

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з міжнародної економіки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання тренінгових методів навчання. Формує економістів-міжнародників з інноваційним та креативним економічним мисленням, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення щодо вимог ринку, які швидко змінюються в сучасній економіці. Освітня програма передбачає одну виробничу практику на провідних підприємства Запорізької області, в Запорізькій торгово-промисловій палаті, Запорізькій обласній державній адміністрації.

Перелік компонент освітньо-професійної програми


06.05.2019 12:30