Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація: 

ступінь вищої освіти

бакалавр

спеціальність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціалізація

-

освітня програма

Корпоративні фінанси

професійна

кваліфікація

-

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна –4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

Складання комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності та написання кваліфікаційної роботи

Академічні права

випускників

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським)  рівнем (за Національною рамкою кваліфікації України – 7 рівнем; EQF for LLL - 7 рівнем), а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

сфери працевлаштування: Виробництво, оптова та роздрібна торгівля, транспорт, інформація та телекомунікації, фінансова та страхова діяльність, професійна, наукова та технічна діяльність, державне управління, банківська діяльність 

можливі посади: фінансовий консультант, інвестиційний менеджер, фінансовий менеджер, комплаенс-менеджер,  інвестиційний аналітик, спеціаліст по фінансовому контролінгу.

Вимоги до рівня

освіти вступників 

повна загальна середня освіта, освітньо-професійний ступінь – молодший бакалавр

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів корпорацій. Акцент на здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності стосовно управління грошовими потоками, управління фінансовою ефективністю компанії, розробки фінансової стратегії, оцінки інвестиційної привабливості, побудови ефективних фінансових моделей в організації. 

Результати навчання

Здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом.

Здатність до усної та письмової загальної комунікації державною та іноземними мовами.

Здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері фінансів, програмних пакетів загального і спеціального призначення.

Здатність оцінювати загрози зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єктів господарювання, використовувати сучасні механізми забезпечення їх фінансової безпеки

Здатність оцінювати ринкову вартість підприємства з використанням існуючих підходів та розробляти рекомендації щодо її максимізації.

Здатність здійснювати аналіз сучасного стану і визначати ефективні напрями розвитку фінансової діяльності та нарощення фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

Здатність з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати зовнішню та внутрішню інформацію для формування фінансових планів, розробляння елементів продуктової, цінової, збутової, кредитної, податкової та інвестиційної, зовнішньоекономічної політики суб’єктів господарювання.

Уміння організувати грошові розрахунки, надавати банківські, страхові, брокерські та інші фінансові послуги, включаючи організування обслуговування клієнтів в процесі споживання фінансових послуг, здійснювати операції з цінними паперами.

Уміння застосовувати сучасний фінансовий інструментарій і технології, аналітичні методи та методи моделювання для забезпечення ефективності виконання фінансової роботи.

Особливості

програми

Можливе отримання подвійного бакалаврського ступеня за фахом в ЄС – країнах партнерах

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Декан економічного факультету  А.В. Череп


03.05.2019 12:14