Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

Галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка довкілля і природних ресурсів»

кваліфікація освітня, що присвоюється

Магістр з економіки

кваліфікація в дипломі

Магістр з економіки, фахівець з економіки довкілля і природних ресурсів

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів);

Заочна – 1 рік 5 місяців (90 кредитів);

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота магістра

Академічні права

випускників

Має право на зайняття первинних посад: керівника та керівника відповідного підрозділу, викладача ВНЗ.

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

За Державним класифікатором зі спеціальності 051 «Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)»:

2419.2 «Фахівець з економічного моделювання екологічних систем»

2419.2 «Консультант із економіки природокористування»

2441.2 «Економіст з договірних та претензійних робіт»

2442.2 «Фахівець з управління природокористуванням»

1494.5 – «Менеджери (управителі) екологічних систем»

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань

 

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: екологічне підприємництво; управління сталим природокористуванням; економіка рекреаційно-туристичної сфери.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі економіки довкілля і природних ресурсів або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень із застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень еколого-економічних відносин з урахуванням невизначеності умов

Особливості

програми

Освітня програма передбачає навчальні і виробничі практики у організаціях, діяльність яких пов’язана з природними ресурсами, раціональним природокористування і охороною довкілля, участь у міжнародних програмах та тренінгах з економіки довкілля і природних ресурсів.

     

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Декан економічного факультету д.е.н., проф. А.В. Череп


06.05.2019 11:44