Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Російська мова та література. Друга мова»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

перший

 

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

бакалавр

 

спеціальність

035 Філологія

спеціалізація

035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

освітня програма

Російська мова і зарубіжна література. Друга мова

професійна

кваліфікація

Вчитель російської мови і зарубіжної літератури, другої (англійської або німецької, або французької) мови

Форма навчання

денна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

 

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (в магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Сфери працевлаштування: бакалавр-філолог може працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, туристичних та перекладацьких агентствах, літературних музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Можливі посади:

- Вчитель середнього навчально-виховного закладу 

- Викладач професійного навчально-виховного закладу 

- Вихователь середнього навчального закладу

- Коректор (коригування текстів) 

- Редактор

- Редактор-перекладач 

- Гід-перекладач 

- Фольклорист  тощо.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Характеристика освітньої програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: мовознавство, літературознавство.

Результати навчання

 Результати засвоєння програми визначається знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі:

викладання російської та другої (англійської, німецької або французької) мови та зарубіжної літератури у школі, проведення навчальних та виховних заходів;

коректне застосовування традиційних та інноваційних методів викладання філологічних дисциплін;

використання набутих компетентностей у діяльності, пов’язаній із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською, російською, другою (англійською, німецькою або французькою) мовами;

оволодіння загальнонауковими методами дослідження та спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоєння основних методів і методик дослідження мови і літератури.

Особливості

програми

Освітня програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності філологічної освіти, орієнтує на можливість реалізації завдань, пов’язаних із  навчанням учнів як загальноосвітніх так й спеціалізованих шкіл щонайменше двом мовам та літературі, використовуючи при цьому як традиційні, так й інноваційні методи викладання. Програма передбачає розвиток креативних можливостей, формування та  розвиток здатності до самостійного комплексного аналізу лінгвістичних, літературних та фольклорних явищ, наукової роботи, що закріплюється системою індивідуальних завдань, курсовими та випусковими (бакалаврськими) дослідженнями.   Програма  включає фольклорну, діалектологічну практики, які проводяться у місцях збереження та активного побутування усних поетичних та відповідних мовних явищ, та педагогічну практику, що проходить  у школах Запоріжжя.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньої програми

доктор філологічних наук, професор   І.Я.Павленко


15.04.2019 10:34