Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Російська мова і зарубіжна література. Друга мова» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий

 

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

Магістр

 

спеціальність

035 Філологія

спеціалізація

035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська

освітня програма

Російська мова і зарубіжна література. Друга мова

професійна

кваліфікація

Філолог, викладач російської мови і зарубіжної літератури, викладач другої (англійської або німецької, або французької, або польської, або болгарської) мови.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

кваліфікаційна робота з російської мови або зарубіжної літератури з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією)  

Академічні права

випускників

Магістр філології має право продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти безпосередньо після завершення навчання на другому рівні або згодом – після практичної діяльності – незалежно від форми навчання, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Сфери працевлаштування: випускники є професіоналами в галузі філології, лінгвістики, літературознавства та перекладу.

Можливі посади: викладач  вищого навчального закладу, асистент, філолог-дослідник, лінгвіст, літературознавець, літературний критик, перекладач, редактор наукової та художньої літератури, коректор.

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, на основі  освітнього рівня магістр (з іншої спеціальності або освітньої програми) та успішного складання фахових випробувань.

Якщо попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Характеристика освітньої програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку професіоналів (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: мовознавство, літературознавство, переклад.  

Результати навчання

 Результати засвоєння програми визначається знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі:

викладання російської та другої (англійської, німецької, французької або польської чи болгарської) мови та зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах 3 – 4 рівня акредитації, проведення навчальних, методичних та виховних заходів;

коректне застосовування традиційних та інноваційних методів викладання філологічних дисциплін;

здійснення усного та письмового перекладу професійних та літературних текстів;

використання набутих компетентностей у діяльності, пов’язаній із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською, російською, другою (однією з романських, германських або слов’янських) мовами;

оволодіння загальнонауковими методами дослідження та спеціальними філологічними методами аналізу тексту, засвоєння основних методів і методик дослідження мови і літератури;

кваліфіковане консультування з питань філології та/або методики викладання філологічних дисциплін.

 

Особливості

програми

Освітня програма базується на сучасних наукових знаннях про цілі і цінності філологічної освіти, орієнтує на можливість реалізації завдань, пов’язаних із навчанням студентів вишів щонайменше двом мовам та/або зарубіжній  літературі, використовуючи при цьому як традиційні, так й інноваційні методи викладання. Програма передбачає розвиток креативних можливостей, закріплення здатності до самостійного комплексного аналізу лінгвістичних, та літературних явищ, перекладу спеціалізованих та художніх текстів, наукової роботи, що закріплюється системою індивідуальних завдань, випусковим магістерським дослідженнями. Програма включає виробничу та асистентську практики, що проходять на кафедрах філологічного факультету Запорізького національного університету.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньої програми

доктор філологічних наук, професор І.Я.Павленко


15.04.2019 10:36