Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Облік і аудит» / магістратура

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

другий

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

ступінь вищої освіти

магістр

спеціальність

Облік і оподаткування

освітня програма

Облік і аудит

професійна

кваліфікація

 

Форма навчання

денна, заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Заочна – 1 рік 6 місяців (90 кредитів)

Форми атестації

випускників

Державна атестація здобувачів здійснюється у формі

написання кваліфікаційної роботи

Академічні права

випускників

Магістранти з науковим хистом за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL  та 8 рівня HPK

Працевлаштування випускників (сфери, первинні посади)

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють у провідних вітчизняних компаніях, аудиторських фірмах, міжнародних компаніях, підприємствах з іноземними інвестиціями, фінансових та банківських установах, органах державної влади, вищих навчальних закладах, в тому числі:

За Державним класифікатором 003-2010:

2310.2 Викладачі закладів вищої освіти (асистент, викладач)

2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) (молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери (аудитор; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів)

2413.2. Професіонали у сфері біржової діяльності (Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів (професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами)

2441.1 Наукові співробітники (економіка) (молодший науковий співробітник (економіка), науковий співробітник (економіка), науковий співробітник-консультант (економіка))

2441.2. Економісти (аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з міжнародної торгівлі, економіст з планування, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи).

Вимоги до рівня

освіти вступників

 

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус програми та спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: облік і аудит у підприємництві; облік і аудит у фінансових і бюджетних організаціях; облік і аудит на підприємствах малого бізнесу.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі:

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;

Уміти розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  звітності суб’єктів господарювання;

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства;

Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації з метою прийняття управлінських рішень.

Знати теоретичні, методичні та практичні положення процесу контролю; розробляти та оцінювати ефективність даної системи суб’єктів господарювання.

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.

Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

 

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 1 виробничу практику на підприємствах та організаціях

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 


06.05.2019 10:32