Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Середня освіта (Математика)»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

014 Середня освіта

Освітня програма

Середня освіта (Математика)

Форма навчання

Денна; заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

На базі повної загальної середньої освіти:

Денна – 4 роки (240 кредитів ЄКТС);

Заочна – 5 років (240 кредитів).

На основі ступеня молодшого бакалавра (спеціаліста) ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньо-професійної програми.

Форми атестації

випускників

Підсумкова державна атестація здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 014 «Середня освіта» здійснюється у формі: атестаційного комплексного екзамену з математики (комплексного екзамену з нормативних дисциплін циклу професійної підготовки) та захисту кваліфікаційної роботи.

Академічні права

випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (в магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом – після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

Працевлаштування

випускників (сфери,

первинні посади)

Сфера працевлаштування:

загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня, коледжі;

Професійна назва роботи:

33 фахівець в галузі освіти.

Первинні посади:

33  Фахівець в галузі освіти ;

3340  Асистент вчителя, Лаборант (освіта),

3434 Асистент математика;

Вимоги до рівня

освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус

програми та

спеціалізації

Освітньо-професійна програма визначає специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності «Середня освіта» та програмні результати навчання. Базуються на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії Tuning Educational Structuresin Europe, TUNING.

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: 014.04 Середня освіта (Математика)

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навичками у відповідності до завдань своєї професійної діяльності.

В результаті навчання випускник має наступні компетенції: здатність учитися, здобувати нові знання, уміння; застосовувати професійні знання й уміння на практиці, розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі середньої освіти в галузі математики, виховання учнів, що передбачає застосування математичних, психолого-педагогічних, виховних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу; аналізувати свою професійну й соціальну діяльність, оцінювати й переосмислювати накопичений досвід; вести дослідницьку діяльність.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає наступні практики:

1) навчальна педагогічна;

2) навчальна практика з виготовлення мультимедійних засобів навчання;

3) виробнича педагогічна практика.

Мінімум 50% обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

кандидат педагогічних  наук, доцент  О. С. Пшенична

Декан математичного факультету  С. І. Гоменюк


25.04.2019 04:47