Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Комп’ютерна математика»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший

Галузь знань

11 Математика та статистика

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

Математика

Освітня програма

Комп’ютерна математика

Форма навчання

Денна; заочна

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота бакалавра з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

Академічні права

випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (в магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом – після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

Працевлаштування

випускників (сфери,

первинні посади)

Сфера працевлаштування:

- загальноосвітні навчальні заклади, коледжі, інститути післядипломної педагогічної освіти, вищі навчальні заклади;

- науково-дослідні установи та\або підприємства, що займаються дослідженням й експериментальною розробкою у сфері природничих та\або технічних наук, у сфері інженерії та технологій.

Професійна назва роботи:

3434 Асистент математика

3434 Асистент економіста-статистика

3340 Асистент вчителя

3340 Викладач-стажист

3121 Технік-програміст

Вимоги до рівня

освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус

програми та

спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: комп’ютерна математика.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: володіти основами математичних дисциплін, у яких вивчаються моделі природничих та соціальних процесів, основи математичних теорій, що використовуються при математичному моделюванні; володіти базовими знаннями в галузі дискретної математики, інформатики й сучасних інформаційних технологій у обсязі, необхідному для засвоєння загально професійних дисциплін; розв’язувати базові задачі з числовими даними в різних розділах математики, перевіряти правильність відповіді, узагальнювати отримані результати; використовувати раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж, використовувати інформаційні ресурси, у тому числі електронні; використовувати електронні засоби зв’язку (комп’ютерні мережі, мови програмуванням, електронну пошту) для міжособистісних комунікацій та комунікацій з організаціями.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 2 практики:

1) навчальна обчислювальна у лабораторії паралельних та розподілених обчислень; 2) виробнича педагогічна у загально-освітніх навчальних закладах, коледжах.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Декан математичного факультету   С. І. Гоменюк


25.04.2019 04:49