Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Прикладна математика»

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший

Галузь знань

11 Математика та статистика

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

113 Прикладна математика

Освітня програма

Прикладна математика

Обмеження щодо форм навчання

Відсутні

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

Форми атестації

випускників

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Академічні права

випускників

Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус

програми та

спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів).

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, а зокрема: володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь математичної фізики, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами, методами оптимізації, методами аналізу даних; формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів; виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів; проводити аналітичне дослідження математичних моделей об’єктів і процесів на предмет існування та єдиності їх розв’язку; знання сучасних тенденцій розвитку інформаційних і комунікаційних технологій; принципів систематизації інформації; знання методології визначення цілей і завдань наукових і проектних досліджень; принципи моделювання, класифікацію способів подання моделей систем; прийоми, методи, способи формалізації об'єктів, процесів, явищ і реалізацію їх на комп'ютері; переваги і недоліки різних способів подання моделей систем; розробку алгоритмів обробки результатів моделювання систем; способи планування експериментів з моделями; демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій  фундаментальної та прикладної математики і використовувати їх на практиці; вміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень; вміти розв’язувати окремі інженерні задачі та задачі в міждисциплінарних галузях – соціології, економіці, екології та медицині; застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів; використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 2 практики:

1) навчальна комп’ютерна практика у лабораторіях Запорізького національного університету; 2) виробнича практика (за фахом) на підприємствах, організаціях та установах міста Запоріжжя та Запорізької області (лабораторії, обчислювальні центри та ін.)

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Декан математичного факультету                                        С.І. Гоменюк


25.04.2019 04:10