Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування

Опис освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»

Загальна інформація

 

Рівень вищої освіти

Перший

 

Галузь знань

12 Інформаційні технології

 

 

Здобувається (присвоюється) кваліфікація:

 

 

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

 

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

 

Освітня програма

Комп’ютерні науки

 

Форма навчання

Денна; заочна, дистанційна

 

Термін навчання

Обсяг кредитів

Денна – 4 роки (240 кредитів)

Заочна – 5 років (240 кредитів)

 

 

Форми атестації

випускників

Кваліфікаційна робота бакалавра з обов’язковим публічним захистом (демонстрацією) та комплексний кваліфікаційний екзамен

 

Академічні права

випускників

Бакалаври зі здатністю до науково-дослідницького мислення за рекомендацією професорсько-викладацького складу кафедри мають право продовжувати навчання на другому рівні вищої освіти (в магістратурі) безпосередньо після завершення навчання на першому рівні або згодом – після практичної діяльності, незалежно від форми навчання

 

Працевлаштування

випускників (сфери,

первинні посади)

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3121.2 Технік із системного адміністрування

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

 

Вимоги до рівня

освіти вступників

Наявність повної загальної середньої освіти

 

Характеристика освітньо-професійної програми

Основний фокус

програми та

спеціалізації

Освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: програмне забезпечення комп’ютерних систем; математичне забезпечення геоінформаційних систем.

Результати навчання

Результати засвоєння програми визначаються знаннями та навичками, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, навички у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема володіти знаннями: принципів та інструментальних засобів програмування; архітектури і програмного забезпечення обчислювальних систем і мереж, баз і банків даних; особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і технологій проектування і розробки програмних продуктів різного призначення; базових понять інформаційної безпеки; методів, способів та технологій збору інформації з різних джерел, контент-аналізу документів, аналізу та обробки даних; методології та технології проектування складних систем; в галузі інформаційних технологій з метою  аналізу проблем з точки зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і навчальної літератури та результатів експериментів; основ математичних дисциплін, у яких вивчаються моделі природничих та соціальних процесів, основи математичних теорій, що використовуються при математичному моделюванні; володіти базовими знаннями в галузі дискретної математики; розв’язувати базові задачі з числовими даними в різних розділах математики; електронних засобів зв’язку (комп’ютерні мережі, електронну пошту) для міжособистісних комунікацій та комунікацій з організаціями.

Особливості

програми

Освітня програма передбачає 3 практики:

1) навчальна обчислювальна у лабораторіях ЗНУ (навчальна лабораторія інформаційного забезпечення освітнього процесу і лабораторія паралельних та розподілених обчислень; 2) виробнича у підприємствах і організаціях; 3) виробнича педагогічна у загальноосвітніх навчальних закладах, коледжах.

       

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Гарант освітньо-професійної програми

доктор технічних наук, професор     Гоменюк С. І.


25.04.2019 04:19